Symfony

Страницата е създадена на:27 юли 2017 и редактирана на:25 януари 2020

Интернет връзки - в Основани на PHP инструменти за разработка за Интернет.

Symfony е рамка (framework) за разработване на приложения за Интернет на език за програмиране PHP.

Ще опишем накратко някои действия при използване на системата на Unix подобна система.

За да използваме системата трябва да разполагаме с изпълним файл, който се изтегля от https://symfony.com/installer. Удобно е този файл да се сложи в директорията, в която ще се поддържа нов проект за приложение за Интернет, да се направи изпълним и да се преименува, например:

$ mv symfony.phar sy
$ chmod a+x sy

Приложение за Интернет с име blog се създава с команда:

$ ./sy new blog

Новото приложение се стартира от неговата директория с команда:

$ php bin/console server:run

Ако възникне грешка, свързана с date_default_timezone_get(), в дефиницията на класа AppKernel във файл app/AppKernel.php се добавя конструктор със следния вид:


  public function __construct($environment, $debug)
  {
    date_default_timezone_set('Europe/Sofia');
    parent::__construct($environment, $debug);
  }

Новото приложение се отваря за изпробване през браузър на адрес:

http://127.0.0.1:8000 или
http://localhost:8000

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.