Конспект от учебници за Python

Страницата е създадена на:16 юли 2019 и редактирана на:19 октомври 2020

Съдържание

Стартиране и излизане от интерактивната работна среда Без зареждане на работна среда $PYTHONSTARTUP Интерактивен режим Помощ Модули

Използвани източници: Ръководство по Питон - Гуидо ван Росум, Python tutorial, Python documentation и др. и собствени наблюдения.

Стартиране и излизане от интерактивната работна среда

Стартиране - с команда python, или pythonw, или чрез стартиране на приложението IDLE. Последното се отваря в прозорец. Работната среда показва на текущия ред знаци >>> след които е мигащия маркер за въвеждане на текст.

Когато работната среда е стартирана в прозореца на командния интерпретатор на системата, може да се затвори с клавишна комбинация Ctrl+C или Ctrl+D.

Във всички случаи затваряне и излизане от работната среда става с изпълняване на функция quit() или exit()

Без зареждане на работна среда

Ако в командния интерпретатор на операционната система напишете

python -с "команда на език Python"

ще се изпълни написаната в кавички команда на език Python, без работната среда да се зареди и остане отворена. Кавичките са необходими ако командата съдържа интервали, иначе не са задължителни. Ако напишете например:

python3 -c "print(100 + 200)"

Ще се изведе числото 300.

Записан във файл имеНаФайл.py програмен код се изпълнява с:

python имеНаФайл.py

а ако се използва:

python -i имеНаФайл.py

след изпълнение на кода от файла, работната среда се зарежда и остава отворена, в готовност да приема ръчни команди.

$PYTHONSTARTUP

Това е променлива на обкръжението, която съдържа име на файл. Този файл следва да съдържа команди на езика python, които се изпълняват при зареждане на интерактивната среда. С това се спестява ръчното им изпълнение след зареждане на средата.

Интерактивен режим

Когато е заредена интерактивната работна среда и в началото на текущия ред за въвеждане на текст виждате знаците >>>, ако напишете един ред текст и натиснете Enter, интерпретаторът на python обработва въведения ред текст и се опитва да го изпълни. Ако този текст е синтактично правилен ще си покаже резултатът от изпълнението, а ако има грешки - съобщение за грешка.

Ако въведеният ред е аритметичен израз, резултатът е стойността на този израз. Можем да използваме работната среда на python като калкулатор.

Можем да присвояваме стойности на една или повече променливи, например с:

a = b = 100

присвояваме стойност 100 едновременно на две променливи с имена съответно a и b. Операторът за присвояване завършва без показване на резултат.

Ако се напише име на променлива и се натисне Enter, се показва стойността на променливата.

Променливите, на които са присвоени стойности може да се използват в изрази, например, ако след горното присвояване напишем:

a * b / 3

Ще видим резултат, числото: 3333.3333333333335

Аритметичните оператори са:

+ събиране
- изваждане
* умножение
/ деление с плаваща запетая
// делиние с целочислен резултат
% остатък от целочислено деление
** повдигане на степен, включително на нецелочислена степен

Променливата с име _ съдържа, последният показан резултат.

Помощ

В интерактивна работна среда, извикването на функция help() предизвиква преминаване в режим за получаване на помощ.

Излизането от този режим става с quit.

Модули

Модулите са файлове с програмен код, които съдържат дефиниции на обекти и функции. Справочник на модулите има на страница Python Module Index. За да се използват дефинициите от даден модул те трябва да се импортират с:

import имеНаМодул

След което обръщането към даден обект от импортирания модул става с посочване на името на модула и на обекта:

имеНаМодул.обект

При импортиране с:

from имеНаМодул import обект1, обект2

обръщането към обект1 или обект2 е възможно само чрез имената на обектите, но при това са импортирани само тези обекти. Зареждане на всички обекти от модул става с:

from имеНаМодул import *

Директориите, в които се търсят файлове с модули за зареждане са:

  1. Директорията на стартирания файл или директорията, от която е стартирана интерактивната работна среда.
  2. Директориите, изброени в променлива на обкръжението $PYTHONPATH, която има същия синтаксис като $PATH.
  3. Други, зададени по подразбиране при инсталирането на python директории.

Всички тези динектории се съхраняват в масив sys.path. Този масив може да се модифицира програмно от изпълнявания файл и така изпълнявания файл може да зареди модули и от други места.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.