Свободен софтуер, образование, наука

Страницата е създадена на:17 март 2016 и редактирана на: 9 февруари 2019

Закон за насърчаване на научните изследвания Чл. 3. "Научноизследователската дейност се основава на принципите на етичност, прозрачност, публичност, достъпност и приложимост."

Този сайт е посветен на понятия като: отворена наука, отворени изследвания, отворен научен бележник, отворен код, свободен софтуер. Тук ще намерите информацията, която събираме в стремежа си да разберем по-добре тези понятия и обобщенията, които правим. Сайтът е и резултат от практическо осъществяване на дейност в тези области.

Ако посещавате този сайт за първи път вижте страница "Относно този проект".

Някои страници от сайта

Най-скоро обновени: Записки върху 3DS Max
Криви (Shapes)
Управляване на интерфейса на 3DS Max
Най-нови: Бележки относно Eclipse
Loft
Съставни обекти (Compound Objects)
Най-малко посетени: НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Приложение No 2 към чл. 3
Приложение No 1 към чл. 2, ал. 2

Карта на сайта

Moodle

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.