Symfony

Страницата е създадена на:27 юли 2017 и редактирана на:28 юли 2017

Интернет връзки - в Основани на PHP инструменти за разработка за Интернет.

Symfony е рамка (framework) за разработване на приложения за Интернет на PHP.

Ще опишем накратко някои действия при използване на системата на Unix подобна система.

За да използваме системата трябва да разполагаме с изпълним файл, който се изтегля от https://symfony.com/installer. Удобно е този файл да се сложи в директорията, в която ще се поддържа нов проект за приложение за Интернет, да се направи изпълним и да се преименува, например:

$ mv symfony.phar sy
$ chmod a+x sy

Приложение за Интернет с име blog се създава с команда:

$ ./sy new blog

Новото приложение се стартира от неговата директория с команда:

$ php bin/console server:run

Ако възникне грешка, свързана с date_default_timezone_get(), в дефиницията на класа AppKernel във файл app/AppKernel.php се добавя конструктор със следния вид:


  public function __construct($environment, $debug)
  {
    date_default_timezone_set('Europe/Sofia');
    parent::__construct($environment, $debug);
  }

Новото приложение се отваря за изпробване през браузър на адрес:

http://127.0.0.1:8000 или
http://localhost:8000

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.