Търсене в регистър за недвижими паметници на културата

Страницата е създадена на:15 юни 2019 и редактирана на:17 юни 2019

Раздел връзки: Опазване на архитектурното наследство.

В ИСУН 2020 - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България откриваме информация за проект "Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал", с дата на стартиране 01.08.2017 и дата на приключване 31.05.2020. Посоченият проект не е приключил и затова в момента регистърът на недвижимите паметници на културата е във вид на електронни таблици, които може да се изтеглят от сайта на НИНКН или pdf файлове от сайта на Министерството на културата.

Разпръснатостта на данните в множество файлове, не дава възможност за търсене във всички, предоставени данни. Тяхното недиректно показване в прозореца на браузъра, прави по-неудобно търсенето на друга информация в Интернет за всеки обект.

От електронна таблица за Excel, данните лесно се конвертират и зареждат в таблица на някой вид релационна база данни, например, MySQL и след това през подходящ уеб интерфейс може да се осъществи търсене и показване на намерените записи. Предлагаме по-долу демонстрация на такава идея.

При написване на букви в поле "Думи, относно обект" в следващото поле се показва списък на думи, започващи с тези букви, които се срещат в названието или адреса на недвижим паметник на културата. Щракването върху показана в този списък дума, добавя думата в израза за търсене.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.