Интерфейс на ArchiCAD

Страницата е създадена на:18 октомври 2020 и редактирана на: 4 декември 2020

Съдържание

Елементи на интерфейса Работна среда (Work Environment) Интерфейсни прозорци Навигация в прозорците Изгледи подложки Главни ленти и палети с инструменти Лента Standard Палет Toolbox Палет Info Box Палет Statusbar Лента Quick Options Bar Управляване на разположението на инструментите

Елементи на интерфейса

Интерфейсът на ArchiCAD се състои от главно меню, ленти (Toolbars) и палети (Palettes) с инструменти, и прозорци (Windows).

Показването и скриването на ленти и палети става съответно от меню Window и неговите подменюта: Window - Toolbars и Window - Palettes, чрез поставяне или премахване на отметките на съответните редове в тези менюта.

Щракването на десния бутон на мишката върху бутон от лента с инструменти, показва контекстно меню, с което също може да са визуализират и скриват лентите с инструменти.

Работна среда (Work Environment)

Разположението на командите в менюто, на инструментите в лентите и палетите, клавишните комбинации и редица други настройки на интерфейса на Archicad се нарича работна среда. Упревление на работната среда се осъществява през диалога Work Environment, който се отваря с команда: Options - Work Environment - Work Environment.... Същият диалог, показващ различни свои части се отваря с други команди: например, командите от подменю Options - Work Environment и Window - Toolbars - Toolbars...

В лявата страна на диалога Work Environment се намират седем схеми (Schemes) обединяващи различни настройки.

Настройките от всяка от тези схеми може да се запазват под нови имена и да се съчетават по различни начини. Едно съчетание от схеми се нарича профил (Profile). Потребителят може да създава нови профили, съчетавайки по нов начин наличните схеми и след това да сменя профилите от подменю Options - Work Environment - Apply Profile. Възстановяването на стандартно разположение на инструментите става с избиране на стандартен профил на работната среда с команда Options - Work Environment - Apply Profile.

Справка за клавишните комбинации в текущата работна среда се получава с команда: Options - Work Environment - Keyboard Shortcuts... и щракване на бутона Show Shortcut List in Browser.

Интерфейсни прозорци

Прозорците заемат централната, най-обширна част от главния прозорец на ArchiCAD и съдържат чертежи, изображения или друга информация за проектираната сграда.

За превключване между отворените прозорци се използва специална лента Tab Bar.

Тази лента се показва с командата от главното меню Window - Show Tab Bar, а се скрива с команда Window - Hide Tab Bar. Върху лентата Tab Bar се виждат имената на отворените прозорци и превключването към скрит, отварян преди прозорец, става с щракване върху името му в лентата Tab Bar.

В най-дясната част на лентата Tab Bar е разположен бутона за отваряне на палет Pop-up Navigator. Палет Pop-up Navigator показва в йерархичен вид всички достъпни в проекта прозорци. Той представя достъп до гледните точки към архитектурния проект, изгледите и документацията за проекта, съответно в трите си подстраници, наречени Project Map, View Map и Layout Book, между които се превключва с бутоните . Вижте повече на страница Гледни точки и изгледи.

Отварянето на прозорец става с двойно щракване върху името му в палет Pop-up Navigator, а затварянето - с щракване върху бутона за затваряне, показващ се вдясно от името на изгледа, върху лента Tab Bar.

За отваряне на някои изгледи има клавишни комбинации: етажен план - F2, 3D изглед - F3, сечение - F6, списък на чертожни листове - F7. При отворен изглед на етаж натискането на клавишна комбинация Ctrl + F2 отваря плана на по-долния етаж, а - Alt + F2 отваря плана на по-горния етаж.

Някои изгледи с неграфична информация за архитектурния проект се отварят от подменю File - Info.

Изгледите, намиращи се в Project Map се добавят или премахват във View Map и Layout Book чрез палет Organizer.

Нови изгледи се създават със съответни други команди.

Навигация в прозорците

Обичайните за CAD програмите начини за увеличаване, намаляване и местене на изображенията в прозорците с помощта на колелцето на мишката са реализирани и в ArchiCAD. В допълнение двойното щракване с колелцето на мишката предизвиква автоматично нагласяне на увеличението, така че целия архитектурен проект да се вмества в прозореца с изгледа.

Върху лента Quick Options Bar, успоредна на долната страна на всеки изглед са разположени интерфейсни елементи за управляване на показваното в прозореца съдържание. Ако лентата не се вижда трябва да се покаже с команда Window - Show Quick Options Bar.

В двуизмерни изгледи:

В триизмерни изгледи:

Върху тази лента има: бутони за връщане към предишна степен на увеличение и обратно, бутон за увеличаване на изображението, за изобразяване на целия проект, и за избиране на увеличение в проценти, както и за задаване на ъгъл на завъртане на изображението.

В триизмерните изгледи се показва и инструмент Orbit , а в триизмерните изгледи с перспектива - още и инструмента Explore .

Изгледи подложки

Във всеки активен изглед може да се изобрази друг изглед подложка (Trace Reference) с цел съпоставяне, прихващане на точки от другия изглед и т.н. За да се добави даден изглед в ролята на подложка към активния изглед, с десен клик върху името на този изглед в панел Navigator се избира команда Show as Trace Reference. Други начини за задаване на подложка са: с избиране на подложка от подменю View - Trace Options - Trace Reference; с десен клик върху името на изглед в Tab Bar и избиране на команда Show as Trace Reference.

Подложката се скрива от текущия изглед с щракване на бутона Trace от стандартната лента.

Главни ленти и палети с инструменти

Инструментите, които се използват най-често са разположени върху няколко ленти и палети, които се показват в стандартния профил на работната среда. Това са: лента Standard и палети Toolbox, Info Box и Statusbar. Изпълняването на командата Window - Palets - Show Main Palletes Only оставя да се показват само тези палети плюс още два: Navigator и Quick Options Bar.

Лента Standard

Съдържа бутони за изпълняване на най-често използваните команди. В стандартната работна среда е разположена хоризонтално, под главното меню.

Палет Toolbox

Палет Toolbox e разположен вертикално в лявата страна на прозореца на програмата и е разделен на групи инструменти: Design, Viewprts, Document.

С влачене с мишката на дясната му граница може да се променя неговата ширина. При по-голяма ширина, както е показано на горното изображение, се виждат както иконите на бутоните на инструментите, така и имената на инструментите. При минимална ширина се виждат само иконите.

Палет Info Box

Показва информация и съдържа инструменти за настройване на селектирания архитектурен елемент от проекта или на текущия инструмент, когато няма селектирани елементи. Ако е избрана стена или инструмент за създаване на стена, информационния палет изглежда така:

Палет Statusbar

Палет Statusbar представлява хоризонтална лента, стандартно разположена в долната част на прозореца на програмата. Предназначен е за показване на подсказващи съобщения.

Лента Quick Options Bar

Лентата за бързи настройки Quick Options Bar е успоредна на долната страна на всеки прозорец. В нея са разположени интерфейсни елементи за бързо управляване на показваното в прозореца съдържание.

Управляване на разположението на инструментите

Местата на лентите и палетите с инструменти може да се променят чрез влачене с мишката. Един пример:

Мястото, което осигурява палет Info Box, когато е закотвен хоризонтално в горната част на прозореца на програмата, както е по подразбиране, е недостатъчно за визуализиране на всички интерфейсни елементи, които съдържа. За да се достигнат скритите в дясно интерфейсни елементи от този палет, трябва да се издърпа надолу с мишката долната му граница. Тогава се появява първо плъзгач който може да се влачи наляво и надясно с мишката за да се визуализират и други скрити инструменти; а ако се увеличи повече - се показва втори ред инструменти.

Ако това разширяване се окаже неудобно, този палет може да се издърпа за линията за преместване, в лявата му страна, и да се превърне в свободен палет или да се закотви вляво или вдясно.


Когато палет Info Box не e закотвен хоризонтално съдържанието му може да се превърта във вертикална посока с помощтта на колелцето на мишката или на вертикалния плъзгач.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.