Функции

Страницата е създадена на: 3 ноември 2016 и редактирана на:19 август 2019

Функция наричаме правило f , по което на всеки елемент x от дадено множество D , се съпоставя единствен елемент y от друго множество Y . Множеството D наричаме дефиниционна област на функцията, а неговите елементи x - аргументи на функцията. Елементите y наричаме стойности на функцията, а множеството Y - множество на функционалните стойности. Това, че стойността y се получава по правилото f от аргумента x означаваме:

y = f ( x ) .

Казваме още, че y е функция на x или, че y зависи от x .

Във физиката използваме функции за представяне на връзките, които съществуват между физичните величини. Преобладаващата част от физичните величини са скаларни или векторни величини, така че най-използваните във физиката функции могат да бъдат: скаларни функции на скаларен аргумент, скаларни функции на векторен ангумент, векторни функции на скаларен аргумент и векторни функции на векторен аргумент. Примери за такива функции са:

Функциите, отразяващи зависимостта на различни физични величини от пространствените координати и времето наричаме физически полета.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.