Записки върху ArchiCAD

Страницата е създадена на:14 септември 2018 и редактирана на:19 септември 2020

Интернет връзки - в раздел: ArchiCAD(колекция връзки)

Сгъване всички Разгъване всички

Записки върху ArchiCAD - (настоящата страница)

Сгъване всички Разгъване всички

Съдържание

Селектиране Етапи на работа (дейности) при проектиране Настройване на проект Импортиране "любими" настройкти от друг проект или файл Измерителни единици Етажи Фасади и сечения Главни действия при създаване на строителни елементи Избор на инструмент и настройки на инструмента Задаване на точки Прихващане на точки от съществуващи обекти Въвеждане на координати Инструмент магическа пръчка (Magic Wand) Редактиране на елементи Разместване на елементи Размножаване на елементи Пренасяне на параметри Групиране на елементи Размерни линии Ръчно създаване на размерни линии Автоматично създаване на размерни линии Премахване на точки от размерна линия Добавяне на точки към размерна линия Големини на ъгли и радиуси

Селектиране

Селектиране наричаме избирането на някои елементи от сградата, за да се извърши едноверемнно върху тях някакво действие. Може да се селектират отделни елементи или няколко елемента.

Инструментът за селектиране в ArchiCAD се нарича стрелка (Arrow). Този инструмент е активиран по подразбиране, когато не е активиран друг инструмент. Ако е активиран друг инструмент натискането на клавиш Esс деактивира другия инструмент и прави активен инструмента за селектиране. Когато е активен друг инструмент, задържането на натиснат клавиш Shift, активира временно инструмента за селектиране и позволява селектиране чрез щраквания с мишката без специално преминаване към инструмент Arrow.

Селектирането на един елемент се извършва с еднократно щракване на мишката върху този елемент. Селектираният елемент се оцветява, а на рзлични места в него се изобразяват горещи точки (Нot spots), които се използват за редактиране.

Премахване от селекцията на всички селектирани елементи се извършва с клавиш Esc или с еднократно щракване върху празно място в изгледа.

Когато е селектиран един елемент към него в селекцията може да се прибави и друг елемент с натискане и задържане на клавиш Shift и щракване върху другия елемент.

Един елемент може да се премахне от селекция с натискане и задържане на клавиш Shift и еднократно щракване върху селектирания елемент.

Всички елементи от даден изглед, които се създават с един и същи инструмент, например, всички стени, се селектират като първо се активира инструмента за създаване на стени и след това се подава команда: Edit - Select All Walls или се натиска клавишна комбинация Ctrl + A.

По-сложни комбинации от селектирани елементи може да се съставят чрез съчетано използване на инструментите Marquee tool и Find & Select.

Етапи на работа (дейности) при проектиране

ArchiCAD е софтуер, който улеснява и ускорява изпълнението на всички тези етапи.

Настройване на проект

Импортиране "любими" настройкти от друг проект или файл

За да не се повтаря отново ръчното въвеждане на настройки на инструменти, ArchiCAD позволява направените настроки да се запазят в отворения проект в специален раздел на проектиния файл, наречен "любими" (Favorites).

При стартиране на нов проект запазените "любими" настройки може да се импортират от друг проект или от файл, в който са експортирани настройки с цел повторно използване. За импортиране или експортиране на "любими" настройки трябва да се отвори палет Favorites с команда: Windows - Palettes - Favorites и с щракване върху бутона за настройване на панела да се избере команда Import/Export...

Възможно е да се импортират не всички, а избрана колекция от параметри на елементите, кои именно се задава в диалога за настройка, който се отваря с команда: Element Transfer Settings...

Измерителни единици

Задават се като настройка на проекта в групата настройки Project Preferences. Командата от главното меню е: Options - Project Preferences - Working Units...

Мерните единици в които се показват размери върху размерните линии се задават с друга команда: Options - Project Preferences - Dimentions....

Етажи

Етажите се създават, изтриват и променят с диалог Story Settings, начините за отваряне на който са: командата от главното меню Design - Story Settings..., клавишна комбинация Ctrl+7 и командите от някои контекстни менюта.

В този диалог за всеки етаж се задават параметрите: име (в колона Name), височина (Height), височина до следващия етаж (Height to Next) и отметка дали линия изобразяваща етажа да се показва в изгледите на фасадите и сеченията. Между височината на етажите и височината до следващия етаж се поддържа автоматична връзка. Промяната на височината до следващия етаж води до промяна на височините на всички следващи етажи, а промяната на височината на даден етаж, води до преизчисляване на неготово разстояние до следващия етаж.

За да се създаде нов етаж:
се избира съществуващ етаж, който ще се намира под или над новия етаж.
Щраква се бутон Insert Above за да се създаде новият етаж над избрания или Insert Below, за да се създаде етаж под избрания.
Задава се необходимото разстоянието до следващия етаж, на етажа под новия.

Фасади и сечения

Инструментите за създаване на изгледи на фасади (Elevation Tool) и сечения (Section Tool) се стартират със съответните бутони от частта Document на лентата за инструменти или със съответните команди от подменю Document - Document Tool.

В най-честия случай създаването на фасада или сечение се свежда до три кликвания с мишката в някой от плановете на етажи. Първите две кликвания, поставят крайните точки, определящи обхвата, а третото - посоката на погледа от линията на изгледа към сградата.

Създадените изгледи на фасади и сечения се добавят в съответните разклонения на картата на проекта (Project Map) и могат да бъдат отворени с двойно щракване върху имената им в палет Navigator.

Главни действия при създаване на строителни елементи

Избор на инструмент и настройки на инструмента

Избирането на инструмент зависи от строителния елемент, който предстои да се моделира. Възможните инструменти се виждат върху частта Design на палет Tools и в меню Design - Design Tools. За да се покажат не само иконита а и имената на инструментите в палет Tools, трябва да той да се разшири с влачене с мишката на дясната му граница.

Еднократно щракване с левия бутон на мишката върху бутона на инструмент активира този инструмент и върху информационната лента се показват интерфейсни елементи за настройване на неговите параметри.

Двойното щракване върху бутона на инструмент не само активира този инструмент, но и веднага отваря диалога за настройването му.

Потребителят за всеки инструмент може да е запазил за повторна употреба в раздел Favorites набори от настройки. За да се зареди запазен набор настройки се спира курсора на мишката в десния край на бутона на избрания инструмент и след секунда, когато върху бутона на инструмента се появи черен триъгълник, се щраква този триъгълник. Отваря се прозорец за избиране измежду запазените набори от настройки. (По-надолу в ролята на пример ще опишем инструмента за създаване на стени, но подобни са действията и при работа с други инструменти.)

Зареждането на готов набор настройки се извършва с двойно щракване върху изображението на набора в показания прозорец. Ако се щракне еднократно върху набор настройки, прозорецът остава отворен и се скрива при следващото щракване с мишката извън границите му.

Когато е избран инструмент, върху информационната лента се вижда бутон изобразяващ иконата на инструмента и черен триъгълник вдясно. Щракването върху иконата отваря диалог за настройване на създавания с инструмента архитектурен елемент (вижте още), а щракването върху триъгълника - прозорецът за избор между запазените набори от настройки.

За удобство някои от настройките на архитектурните елементи се показват върху информационната лента и могат да се променят от там вместо през диалога за настройки.

Layer е слоят, в който се намира архитектурният елемент. Избира се измежду съществуващите слоеве, а ако е необходим нов слой, то първо се създава такъв с команда: Options - Element Attributes - Layers (Model Views)... и след това се избира новият слой.

Geometry Method е начинът на построяване на елемента по посочени точки. Методът се избира чрез щракване върху съответния бутон, но някои бутони може да служат за избиране между няколко метода. Тези бутони имат в дясно от иконите върху тях черен триъгълник. Натискането малко по продължително на този триъгълник с левия бутон на мишката показва набор от още бутони.

Reference Line Location е позицията на очертаваната с последователно поставяне на точки линия в структурата на елемента.

Structure е настройка на структурата на елемента. Структурата може да бъде проста (Basic), композитна (Composit) или със сложен профил (Complex Profile). С първият от бутоните върху частта Structure на информационната лента се избира вида на структурата между тези три възможности. Простата структура (Basic) означава, че целият строителен елемент е изработен само от един материал. Затова ако се избере проста структура от съседният отварящ се списък се посочва материал. В случай, че е необходимо, нов материал се създава с команда: Options - Element Attributes - Building Materials... Същата команда се използва и за редактиране на съществуващ материал. Композитните структури се избират измежду предварително съставени структури. При необходимост от промяна на избраната структура или създаване на нова се използва командата: Options - Element Attributes - Composites... Структурите със сложен профил имат избран от колекция профил. Сложни профили се създават и редактират с команда: Options - Copmlex profiles - Profile Manager...

Floor Plan and Section са настройки свързани с изобразяването на строителния елемент в планове и сечения.

Landing Stories са етажите, с които е свързан строителния елемент. Home Story е етажът към който принадлежи строителният елемент, а Top Story - етажът до който се издига.

Bottom and Top са разстояния, които задават положение в пространството или размери.

Задаване на точки

Веднага след избирането на инструмент върху лентата на състоянието, в долния край на прозореца на ArchiCAD, се появява надпис, подсказващ какво следва да направи потребителя, например Enter First Node of Wall (въведете първият възел на стената). В този момент потребителят трябва да зададе точка от пространството, което може да се направи по няколко начина:

Доближаване с курсора на мишката, прихващане и щракване на точка от съществуващ обект.

Въвеждане на относителни или абсолютни координати.

Прихващане на точки от съществуващи обекти

Доближаването на курсора на мишката до определени точки предизвиква ArchiCAD да ги прихване, което се забелязва в промяна на курсора на мишката . Когато е прихваната някоя точка, следващото щракване с мишката предизвиква действие точно върху тази точка.

Прихващането (Snap) на точки от съществуващи обекти се включва и изключва с бутон Element Snap от стандартната лента или клавишна комбинация Alt+E.

За да се прихващат, освен крайни, и други точки от обектите, се активира опцията Snap Points след щракване върху триъгълния знак на бутона Snap Guides and Points върху стандартната лента. Тогава, ако е зададена опция Half ще бъде прихваната средната точка на отсечка, Division (3) - че ще бъдат прихванати точките, които разделят отсечка на три равни части и т.н.

Ако пък е активирана опция Snap Guides задържането на курсора на мишката върху дадена точка предизвиква заграждане на точката със синя окръжност, което означава, че тази точка е прихваната, за да служи за отправна точка, спрямо която да се задават относителни координати . След преместване на курсора между новото му положение и прихванатата отправна точка се показва временна водеща линия. Може да се прихванат и повече от една отправни точки от елементите на сградата или от временните водещи линии, и по този начин да се достига до точки разположени под определени ъгли, отдалеченост от други точки и т.н.

Въвеждане на координати

Въвеждането на точни стойности на координати, дължини и др. се осъществява с помощния инструмент Tracker, който се появява до курсора на мишката. В редица ситуации Tracker се появява автоматично, но ако не се появи, потребителят може да го извика или скрие с натискане на бързия клавиш N. Според ситуацията в съответните полета потребителят може да зададе: разстояние (Distance), ъгъл (Angle), координати X, Y и Z.

Съответното поле за въвеждане са достига: с щракване на мишката; с натискане на клавиш Tab; или с натискане на първата буква от наименованието на съответния параметър: D, A, X, Y или Z. Натискането на начална буква на някой параметър е допустимо и преди Tracker да се е появил на екрана. Тогава натискането на клавиша на съответната буква предизвиква поява на Tracker с полето на съответния параметър вече активирано за въвеждане на стойност.

Например, веднага след активиране на инструмента за създаване на стена, за въвеждане на координата X на началната точка на стена, натискаме на клавиатурата буквата X. След написване на цифрите на координатата X, натиснете Tab, за да отидете в полето за въвеждане на координата Y, въведете и Y, и натиснете Enter, за да приключите с въвеждането на първата точка.

Tracker се появява автоматично, ако това бъде зададено със съответна настройка. Начините за активиране на тази настройка са: с щракване върху бутона Show/Hide Tracker от стандартната лента с инструменти; с команда Options - Working Environment - Tracker and Coordinate Input... и поставяне на отметка Show Tracker. Тази команда отваря диалог, даващ възможност и за други настройки свързани с въвеждането на координати. За удобство някой такова настройки са изведени като възможности за избор с щракване на триъгълния знак в бутона Show/Hide Tracker.

Инструмент магическа пръчка (Magic Wand)

Инструментът магическа пръчка се използва за бързо създаване на елемент с форма на многоъгълник, чрез автоматично приемане формата на друг елемент. (Плоча от един етаж със същата форма като плочата от друг етаж, начертаване на стени по контура на плоча, покрив по контура на стените и др.) Този инструмент се активира след като вече е активиран инструмента за създаване на съответния елемент (стани, плоча, покрив и т.н.) и задържане натиснат клавиш интервал (Space). Курсорът на мишката променя формата си, а задържането му върху повърхността на някой елемент предизвиква временно изобразяване на бъдещия нов елемент. Щракването с мишката, предизвиква създаване на нов елемент с прихванатата форма.

Редактиране на елементи

Елементи, при чието създаване им се придава форма чрез чертане на линии (стани, плочи и др.) се редактират по следния начин:

Селектира се елементът, който ще се редактира. Щраква се повторно върху селектирания елемент, при което се появява малък палет (Pet Palette) с бутони. Бутоните върху малкия палет съответстват на различни промени, които ще настъпят в резултат на преместването на избраната точка от елемента. Например, при щракване върху вътрешна точка от линия на стена: създаване на чупка в стената към нова точка; придаване на форма на дъга минаваща през зададена точка; или форма на дъга със зададена допирателна; задаване на променлива дебелина; преместване на цялата стена; завъртане; огледално обръщане; повдигана във височина; размножаване. При щракване върху крайна точка, бутоните върху малкия палет са други. За да се избере бутон от малкия палет - без да се отпуска левия бутон на мишката се посочва бутона и тогава се отпуска левия бутон на мишката. Избраното действие се завършва след ново кликване, или въвеждане на координати, с което се посочва нова точка.

Ако от малкия палет е избрано действие преместване, натискането и отпускането на клавиш Alt променя това действие на копиране на ново мяст. Промяната на командата се индикира със знак + до курсора на мишката. Повторнота натискане и отпускане на Alt променя отново командата към команда за преместване и знакът + до курсора се скрива.

Разместване на елементи

Командите за разместване на елементи, при което се променят само взаимното им положение, без да се засяга вътрешния им строеж са групирани в меню Edit и включват: ред на показване (Display Order), преместване (Move), подравняване (Align), разпределяне (Distribute).

Размножаване на елементи

В някои случаи създаването на нови елементи е удобно да се извършва чрез размножаване на вече създадени елементи. За целта се селектира съществуващ елемент и се подава команда от подменю Edit - Move за копиране и съответно преместване, въртене, огледално обръщане или размножаване (Drag a Copy, Rotate a Copy, Mirror a Copy, Drag Multiple Copies, Rotate Multiple Copies или Moltiplay...).

За копиране на елементи от един етаж на друг етаж се използва команда Edit - Move - Edit Elements by Stories...

Пренасяне на параметри

Всички параметри на един елемент на сграда, може да се извлекат и приложат върху друг елемент. Зареждането на параметрите на един елемент се извършва с инструмента Pick Up Parameters. Бутон за активиране на този инструмент има върху стандартната лента, но освен това той може да се активира с команда Edit - Element Settings - Pick Up Parameters, с клавишна комбинация Alt+C или с натискане и задържане на клавиш Alt.

Когато е активиран инструментът Pick Up Parameters, курсорът на мишката има форма на спринцовка без игла. Щракването с мишката върху елемент от сградата предизвиква зареждане на параметрите на този елемент, при което се активира инструмента за създаване на такъв елемент, а върху информационната лента се показват заредените параметри.

След зареждане на параметри може да се продължи по два начина: да се създадат нови елементи със заредените параметри с помощта на активирания инструмент за създаване на елементи, или да се "инжектират" заредените параметри на други съществуващи елементи.

Инжектирането се извършва с инструмент "Inject Parameters". Бутон за активиране на този инструмент има върху стандартната лента, командата за активирането му е: Edit - Element Settings - Inject Parameters, а може да се активира и клавишна комбинация Alt + Ctrl + C.

Когато е активиран инструментът Inject Parameters, курсорът на мишката има форма на спринцовка с игла. Щракването с мишката върху елемент от сградата предизвиква замяна на параметрите на този елемент със заредените в информационната лента параметри. След инжектиране на параметри на един елемент, инструментът остава активен и със следващи щраквания същите параметри може да се инжектират и на още елементи.

Групиране на елементи

Елементите на сградите могат да се обособяват в групи. Когато няколко елемента образуват група, някои действия като, селектиране, преместване, въртене и др. могат да се изпълнят върху групата все едно, че тя е един елемент.

Ако е включена опцията Edit - Groping - Autogroup, създаваните заедно елементи автоматично образуват групи. Например: при създаване на стени чрез очертаване на правоъгълник, четирите стени в правоъгълника, автоматично образуват група.

Когато е необходимо да се изпълни действие само върху един от елементите на група, се използва настройката Suspend Groups. Докато е активна тази настройка се работи само с отделни елементи, все едно че в проекта няма никакви групи. Щом тази настройка бъде отменена всички елементи се обединяват в групите, които са съществували преди активирането на Suspend Groups.

Начините за активиране и изключване на Suspend Groups са: с команда от менюто Edit - Grouping - Suspend Groups; с бутона върху стандартната лента; с клавишна комбинация Alt + G.

Премахването на групирането на селектирани групи елементи става са команда: Edit - Groping - Ungroup Ctrl+G. След такава команда елементите остават да съществуват самостоятелно.

От селектирани елементи се създава група с команда Edit - Groping - Group Ctrl+Shift+G.

Размерни линии

Ръчно създаване на размерни линии

Извършва се с инструмента Dimension, бутона за активиране на който се намира в част Document на палета с инструменти.

След активиране на инструмента с интерфейсните елементи от информационния палет се настройва видът на размерните линии.

Щраква се с мишката в точките, разстоянието между които ще се покаже. Върху тези точки се изобразяват малки знаци. Ако се щракне върху грешна точка, знакът от тази точка може да се премахне с повторно щракване. За показване на дебелината на стена, вместо да се щрака два пъти от двете страни на стената, можа да се щракне веднъж във вътрешността на стената.

След завършване отбелязването на точките, от които ще бъдат изнесени размери, се щраква двойно настрани. Курсорът на мишката придобива форма на чук а заедно с него започва да се движи линия онагледяваща положението на размерната линия.

С движение на мишката, или въвеждане на координати се задава положението на размерната линия. Щраква се на избраното място, или след въвеждане на разстояние се натиска Enter, и построяването на линията завършва.

Автоматично създаване на размерни линии

Извършва се в следния ред:

Селектират се всички стени.

Подава се команда: Document - Annotation - Automatic Dimensioning - Exterior Dimesioning... (ако целта е да се поставят външни, разположени около сградата, размерни линии)

Извършва се настройка на размерните линии в диалога, който се показва, и се затваря диалога.

Щраква се върху стена, успоредно на която да се поставят размерните линии. Курсорът на мишката приема форма на чук.

Щраква се на място извън сградата, където се появяват размерните линии.

Ако след селектирането на стените са подаде команда Document - Annotation - Automatic Dimensioning - Interior Dimesioning... се появява диалог за настройване размерни линии за показване във вътрешността на сградата. След затваряне на диалога за настройка на вътрешни размерни линии се щраква с мишката в няколко точки за да се очертае начупена линия, която пресича всички стени и помещения, чиито размери трябва да се покажат. Завършването на тази линия става с второ щракване в последната й точка. След което курсорът на мишката става с форма на чук. Следващото щракване създава вътрешни размерни линии, минаващи през точката на щракването.

Премахване на точки от размерна линия

С инструмент Arrow, когато няма селектиране други елементи, се щраква със задържан натиснат клавиш Shift върху точка от размерната линия, разстоянието до която искаме вече да не се показва. Ако има повече точки за премахване, щракваме със задържан натиснат Shift и върху тях. Така са селектират само избраните за премахване точки. Премахването на селектираните точки се издършва с натискане на клавиш Delete или клавиш Backspace.

Добавяне на точки към размерна линия

С инструмент Arrow се селектира размерната линия към която ще се добавят точки.

Активира се инструмента Dimension.

При натиснат и задържан клавиш Ctrl се щраква в точката, разстоянието до която се добавя към размерната линия. За да се добавят едновременно две точки от срещуположните линии на стена се щраква във вътрешността на стената.

Големини на ъгли и радиуси

Инструментите за създаване ознечения за големини на ъгли и радиуси на дъги и окръжности се намират в частта More на палета с инструменти. Големините на ъгли се показват с инструмант Angle Dimension, а на радиуси - с инструмента Radial Dimension.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.