Ваньо Георгиев - Списък публикации

Страницата е създадена на: 1 юли 2016 и редактирана на: 8 юли 2016

Publications of Vanyo Georgiev

1. Георгиев, В. Цв. Информационното моделиране на Сгради в България. - В: Доклади - ХVII международна научна конференция ВСУ’2017, 8 – 9 юни 2017 г, София, България [CD]. София: Висше строително училище "Любен Каравелов". Том 2. 2017. стр. 199-204. ISSN: 1314-071X. [прегледан 02.11.2017 19:11]
https://www.researchgate.net/publication/316671933_INFORMACIONNOTO_MODELIRANE_NA_SGRADI_V_BLGARIA

2. Георгиев, В. Цв. Използване на възможностите за програмиране в Revit Architecture за автоматично оценяване на студентски проекти. - В: Доклади - ХV международна научна конференция ВСУ’2015 4 – 5 юни 2015 г, София, България [CD]. София: Висше строително училище "Любен Каравелов". Том 3. 2015. стр. 284-286. ISSN: 1314-071X. [прегледан 03.08.2019 11:08]
https://www.researchgate.net/publication/308047436_IZPOLZVANE_VZMOZNOSTITE_ZA_PROGRAMIRANE_V_REVIT_ARCHITECTURE_ZA_AVTOMATICNO_OCENAVANE_NA_STUDENTSKI_PROEKTI

3. Георгиев, В. Цв. Нов филтър за многоезично съдържание за Moodle. - В: Доклади - ХIV международна научна конференция ВСУ’2014 5 – 6 юни 2014 г, София, България [CD]. София: Висше строително училище "Любен Каравелов". Том 3. 2014. стр. 411 - 414. ISSN: 1314-071X. [прегледан 03.08.2019 11:08]
https://www.researchgate.net/publication/308047706_Nov_filtr_za_mnogoezicno_sdrzanie_za_Moodle

4. Войнова-Георгиева, В. Б., Н. Гачева, Р. Вачева-Добревска, А. Галев, Ф. Цветкова, Ж. Донков, В. Цв. Георгиев и колектив от МБАЛ в страната. Практическо приложение на Медицинския стандарт по превенция и контрол на ВБИ в МБАЛ в страната: Мултицентрово анкетно проучване. - В: Нозокомиални инфекции, Бюлетин на БулНозо. том 9, бр. 1 и 2. 2012. стр. 65-75. ISSN 1312-4765. [прегледан 01.07.2016 18:07] http://bulnoso.org/pdf/BulNoso_2012_1-2.pdf

5. Цветкова, Ф., М. Борисова, E. Джигошева, В. Бачев, В. Б. Войнова-Георгиева и В. Цв. Георгиев. За ефекта на надзора върху заболяемостта от нозокомиални инфекции в урологична клиника на МБАЛ в Софийска област: Проведено срезово проучване през 2011 г. - В: Нозокомиални инфекции, Бюлетин на БулНозо. том 8, бр. 1 и 2. 2011. стр. 68-71. ISSN 1312-4765. [прегледан 01.07.2016 18:07] http://bulnoso.org/pdf/BulNoso_2011_1_2.pdf

6. Борисова, М., Ж. Донков, Ф. Цветкова, В. Б. Войнова-Георгиева, Р. Вачева-Добревска и В. Цв. Георгиев. Сравнителни данни за болестност и заболяемост от индикаторни инфекции в хирургични и интензивни отделения на МБАЛ в Софийска област, 2007 – 2008 г. - В: Нозокомиални инфекции, Бюлетин на БулНозо. том 7, бр. 1 и 2. 2010. стр. 82-89. ISSN 1312-4765. [прегледан 01.07.2016 18:07] http://bulnoso.org/pdf/BulNoso_2010_1-2.pdf

7. Бабриков, Т., Ст. Филипов и В. Цв. Георгиев. Биологични прояви на нови сортове пясъчен лук от вида A. Fustulosum при есенна сеитба за условията на Южна България. - В: Trakia Journal of Sciences. vol.5, num.1, suppl. 1. 2007. p.133-136. ISSN: 1312-1723. [прегледан 01.07.2016 18:07] http://tru.uni-sz.bg/tsj/

8. Бабриков, Т., Ст. Филипов и В. Цв. Георгиев. Изпитване на нови сортове пясъчен лук от вида A. Fustulosum при пролетно засяване есенна сеитба за условията на Южна България. - В: Trakia Journal of Sciences. vol.5, num.1, suppl. 1. 2007. p137-140. ISSN: 1312-1723. [прегледан 01.07.2016 18:07] http://tru.uni-sz.bg/tsj/

9. Георгиев, В. Цв. Физиката в българското интернет пространство. - В: ХХХIII национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката и информационните и комуникационни технологии”, 7-10 април, Варна. София: Съюз на физиците в България. 2005. стр 161-163.

10. Горанова, Г., В. Цв. Георгиев и Цв. Миховски. Селекционна оценка на диплоидни образци червена детелина (Tr. pratense L.). - В: Растениевъдни науки. том XLII, бр.2. 2005. стр.160-164. ISSN 0568-465X.

11. Георгиев, В. Цв. Някои практически решения за прилагане на MathML при представяне на математически формули с перспектива за използване в обучението по физика. - В: Научно-методическо списание “Физика”. бр. 4. 2003. стр. 30-34.

12. Ivanova, I., D. Kostova and V. T. Georgiev. Grouping of Phaseolus vulgaris cultivars and breeding lines according to their susceptibility to Cucumovirus CH 39-BG on the basis of cluster analysis. - IN:First symposium on horticulture, 16-20 October, 2002, Ohrid, Republic of Macedonia. 2002. .

13. Кирчев, Хр., В. Цв. Георгиев и М. Василева. Многогодишни тенденции в изменението на добива в двуполката пшеница-царевица в следствие на продължително минерално торене. II. Царевица. - В: "100 години от рождението на академик П. Попов”, юбилейна научна конференция. Научни трудове. Пловдив: Аграрен университет - Пловдив. том. XLVII, кн. 1. 2002. стр. 259-266.

14. Кирчев, Хр., В. Цв. Георгиев и М. Василева. Многогодишни тенденции в изменението на добива в двуполката пшеница - царевица в следствие на продължително минерално торене. І Пшеница. - В: 50 години Добруджански земеделски институт - юбилейна научна сесия „Селекция и агротехника на полските култури” - 1 юни 2001 г., гр. Добрич. Том 2. 2001. стр. 701-707.

15. Георгиев, В. Цв., М. Василева и Ант. Матеева. Характеристика и групиране на сортове картофи на основата на кластер анализ чрез специфични показатели. - В: 50 години Добруджански земеделски институт - юбилейна научна сесия „Селекция и агротехника на полските култури” - 1 юни 2001 г., гр. Добрич. Том 1. 2001. стр. 401-405.

16. Георгиев, В. Цв. Безплатен софтуер от Internet, подходящ за използване в обучението по физика в средните и висши училища. - В: 29-та Конференция по въпросите на обучението по физика: "Учебните програми по физика в средните и висшите училища, Смолян, 10-12 май 2001 г. 2001. стр.152-154.

17. Иванова, Ир., В. Цв. Георгиев и Д. Костова. Кластер-анализ на селекционни линии краставици в зависимост от степента на устойчивост спрямо краставично-мозаичния вирус (CMV). - В: Научна конференция с международно участие “80 год. Висше агрономическо образование в България”. Научни трудове. Пловдив: Аграрен университет - Пловдив. том. XLVI, кн. 3. 2001. стр. 335-340.

18. Panayotov, N., V. T. Georgiev and I. Ivanova. Characteristics and grouping of F1 pepper (Capsicum annuum L.) hybrids on the basis of cluster analysis by morphological characteristics of fruit. - IN:Capsicum and Eggplant Newsletter. 19. 2000. 62-65. [прегледан 18.09.2016 14:09]
https://www.researchgate.net/publication/308173143_Characteristics_and_grouping_of_F1_pepper_Capsicum_annuum_L_hybrids_on_the_basis_of_cluster_analysis_by_morphological_characteristics_of_fruit

Тази страница демонстрира работата на модул BIBLIO

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.