Въведение

Страницата е създадена на:19 септември 2020 и редактирана на:18 октомври 2020

Съдържание

Какво е ArchiCAD Стартиране на нов или отваряне на проект Отваряне на второ копие на ArchiCAD Система за помощ Подсказващи надписи Контекстно получаване на помощ Основни концепции

Какво е ArchiCAD

ArchiCAD е софтуерен продукт за Строително информационно моделиране (BIM)(колекция връзки). Фирмата разпространител на продукта е GRAPHISOFT, фирма от обединението Nemetschek Group. Към същата група принадлежат и разпространителите на софтуерни продукти за BIM като Allplan(колекция връзки) и Vectorworks(колекция връзки). Представител на GRAPHISOFT за България е фирма „ЕЙДИДИ" EООД ("Архитектурен дигитален дизайн") със сайт archicadbg.com.

За студенти, преподаватели и учебни заведения от Downloads – GRAPHISOFT може да се изтегли безплатна студентска версия, за придобиването на която студентите и преподавателите трябва да се регистрират в myarchicad.com. Предлага се и разработена учебна програма FREE 10 Week BIM Curriculum, а безплатни учебни материали са достъпни в, базиран на Moodle(колекция връзки) поддомейн GRAPHISOFT Education Portal. Предлаганите в посочения поддомейн курсове са достъпни за гости и в тях се намират примерни файлове и препратки към филми от канала ARCHICAD - YouTube.

ArchiCAD има версии за Windows и за Mac, съответно с интерфейс преведен на около 26 езика. Изискванията към операционната система и хардуера, са описани в: System Requirements for ARCHICAD 24. Всички потребители изтеглят избрана от тях версия от страница Downloads – GRAPHISOFT, след регистрация на сайта, а до какви възможности на софтуера ще получат достъп след инсталирането му зависи от лиценза, който са закупили (получили). Без придобит лиценз ArchiCAD може да се използва в режим Demo, в който са изключени само функциите за колективна работа и командата за запазване на файлове. Този режим е подходящ за отваряне, разглеждане и отпечатване на направени с ArchiCAD проекти, както и за изпробване на неговите възможности и изучаване.

В настоящите записки се описва студентска версия, в операционна система Windows 10.

Стартиране на нов или отваряне на проект

При първо стартиране на ArchiCAD 24 се показва прозорец

от който може да щракнете един от бутоните:
New... - за стартиране на нов проект;
Browse... - за отваряне на файл от файловата система на компютъра;
Teamwork... - за отваряне на проект, върху който се работи съвместно, или да щракнете върху
Името на скоро отварян архитектурен проект - за директно отваряне на този проект.

Ако продуктът не е регистриран с получен регистрационен номер, който и бутон да се щракне, се показва прозорец за регистриране или продължаване в демо режим без регистриране.

При щракване върху бутона New... се показва възможност за избор, между:

използване на шаблон (Template) за новия проект; или използване на настройките на последния, отварян проект (Last Project Settings). Обикновено в списъка от възможни шаблони има само един "ARCHICAD 24 Template.tpl". Потребителят може сам да си направи и използва собствени шаблони. (Вижте страница Шаблони)

От падащия списък Work Environment Profile се избира профил на работна среда (аналог на понятието работно пространство от други софтуерни продукти). Изборът е между стандартните и запазените от потребителя профили. Default profile е предпочитания за начинаещи потребители профил.

При щракване върху Browse... се отваря диалог за избор на файл.

Отваряне на второ копие на ArchiCAD

В ArchiCAD не е реализирана възможност за едновременно отваряне на повече архитектурни проекти в едно стартирано копие на програмата, но пък има възможност за стартиране на няколко копия на ArchiCAD, във всяко от които е отворен по един проект. Това се осъществява като от стартираното копие на ArchiCAD, в диалозите за отваряне на файл или за стартиране на нов проект, които се показват при изпълнение съответно на командите File - Open или File - New, се постави отметката Launch a New ArchiCAD instance.

Система за помощ

Системата за помощ е онлайн, но при инсталиране се показва прозорец, чрез който може да изтеглите и инсталирате локални pdf файлове с помощна информация.

Нека да обърнем внимание на следните команди от меню Help:

отваря началната страница на разположения в Интернет GRAPHISOFT Help Center. От тези начална страница през линк "User Manuals", се стига до раздели, посветени на последните версии на ArchiCAD, сред които на първо място е ARCHICAD 23 | User Guide и до разделите за други продукти на Graphisoft.

активира (show) или скрива (hide) показването на подсказващи надписи при спиране на курсора над инструментите.

Командите от подменю Documentation, означени с икона отварят pdf файлове, съдържащи съответни раздели от системата за помощ. Ако не сте изтеглили офлайн система за помощ при инсталирането на ArchiCAD, в това подменю ще има по-малко команди.

Командите от подмуню Online Services означени с икона отварят съответни страници от сайта на Graphisoft.

е команда, която се използва за подготвяне на искане за помощ за решаване на възникнал проблем от екипа на разпространителите на продукта. С нея се създава Support Package, който се изпраща, за да се подаде информация за естеството на проблема.

Предназначението на останалите команди е ясно от надписите им.

Подсказващи надписи

Подсказващ надпис, които визуализира името и клавишната комбинация за стартиране на даден инструмент се показва при спиране на курсора на мишката върху графичното изображение на инструмента в съответната лента (Toolbar) или палет (Palette) за инструменти. (Ако това не се случва, то показването на подсказващи надписи не е активирано и трябва да се активира с команда от Window - Show Tool Tips.)

Когато е отворен изглед от архитектурен проект и е активиран инструмента Arrow, спирането на курсора на инструмента върху някой елемент от проекта показа прозорче с информация за съответния елемент.

Когато е избран инструмент и е започнато изпълняването на някакво действие с този инструмент, върху лентата на състоянието (Statusbar) се показват надписи, подсказващи какво трябва да се направи в момента. Например: .

Контекстно получаване на помощ

Натискането на клавиш F1 отваря Интернет страница от системата за помощ, която съответства на активния в момента инструмент, показван прозорец или изглед, изобщо на състоянието на програмата в момента.

В Windows, в диалозите, които програмата показва, в горния десен ъгъл, пред бутона за затваряне се вижда бутон въпросителен знак. Щракването на този бутон предизвиква появяване на въпросителен знак до курсора на мишката. След което щракването с мишката върху интерфейсен елемент от диалоговия прозорец предизвиква отваряне на страница от системата за помощ, съдържаща описание на посочения с щракването елемент.

В Mac, в диалозите, щракването на десен бутон на мишката върху даден елемент показва контекстно меню с единствана команда "Help", щрекването върху която отваря онлайн страница с помощна информация за дадения диалог.

Основни концепции

С ArchiCAD се създават цифрови модели на сградите и обкръжаващата ги среда - виртуални сгради.

Сградата се състои от елементи на сградата, които се създават със съответни инструменти: стени (Wall), врати (Door), прозорци (Window), колони (Column), греди (Beam), плочи (Slab), стълбища (Sair), парапети (Railing), покриви (Roof), черупки (Shell), капандури (Skylight), окачени фасади (Curtain Wall), обемни форми (Morph) обекти (Object) зони (Zone) и повърхности (Mesh).

Някои сходни по геометрия елементи се създават и редактират с едни и същи инструменти. Например, с инструмента за плоча, може да се създаде, както етажна плоча, така и плосък покрив, застлана площ и др. Архитектурната функция на такъв елемент се посочва чрез негов параметър за настройка. (Група параметри CLASSIFICATION AND PROPERTIES, подгрупа CLASSIFICATION, свойство ARCHICAD Classification 23).

След избиране на инструмент и липса на селектирани елементи, се задават настройки, които определят какви ще бъдат свойствата на предстоящия да бъде създаден с избрания инструмент елемент, а след това с последователни кликвания с мишката или въвеждане на координати, разстояния и друга геометрична информация се задават позицията, размерите и формата на елемента.

Съществуващите елементи се променят след селектиране и задаване на други стойности на техните параметри в диалога за настройка или чрез променяне на геометричната форма посредством действия с мишката.

На всеки елемент, с цел да се опишат неговите физически и геометрични свойства, както и начина на изобразяването му в чертежи и изображения, се присвояват атрибути, като: слоеве (Layers), линии (Lines), писалки (Pens), запълвания (Fills), повърхности (Surfaces), строителни материали (Building Materials), композитни структури (Composites), профили (Profiles), категории зони (Zone Categories), стилове (Markup Styles), оперативни профили (Operational Profiles). Атрибути се създават и настройват от предназначени за целта диалогови прозорци, които се отварят с команди от меню Options - Element Attributes.

Атрибути за строителни елементи могат да се пренасят от един проектен файл в друг, което се извършва с диалога Attribute Manager, отварящ се с команда: Options - Element Attributes - Attribute Manager....

С цел избягване многократно настройване на инструменти, веднъж направени настройки може да се запазят в директория Любими (Favourites).

За някои елементи на сградата, като: врати, прозорци, капандури и обекти има библиотеки с наготово изготвени такива елементи. Тези елементи се приспособяват към дизайна на проектираната сграда чрез промяна на множество настройки.

Нови библиотечни елементи се създават чрез програмиране на език GDL (Geometric Description Language).

От файла, в който се съхранява виртуалният модел на сграда, може да се създават връзки към външни файлове, с цел подпомагане на моделирането и съвместната работа по проектиране на сградата. (Вижте: Външни файлове)

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.