Интерфейс на ArchiCAD

Страницата е създадена на:18 октомври 2020 и редактирана на:18 октомври 2020

Съдържание

Елементи на интерфейса Изгледи Навигация в изгледите Изгледи подложки Слоеве и комбинации Външно съдържание Главни ленти и палети с инструменти Лента Standard Палет Toolbox Палет Info Box Палет Statusbar Управляване на разположението на инструментите

Елементи на интерфейса

Интерфейсът на ArchiCAD се състои от главно меню, ленти (Toolbars) и палети (Palettes) с инструменти, и изгледи (Views). Показването и скриването на ленти и палети става съответно от подменюта: Window - Toolbars и Window - Palettes, чрез поставяне или премахване на отметките на съответните редове в тези подменюта. Щракването на десния бутон на мишката върху отворена лента с инструменти, показва контекстно меню, с което също може да са визуализират и скриват лентите с инструменти.

Разположението на командите в менюто и на инструментите в лентите и палетите се управлява чрез диалога Work Environment, който се отваря с команда: Options - Work Environment - Work Environment... Същият диалог, показващ различни свои части се отваря с други команди: например, командите от подменю Options - Work Environment и Window - Toolbars - Toolbars...

Извършени промени в разположението на инструментите може да се запаметят в нов профил на работната среда в диалога Work Environment. (В лявата страна на този диалог се щраква върху първия ред с надпис Work Environment Profiles и върху бутона в дясно New Profile.)

Възстановяването на стандартно разположение на инструментите става с избиране на стандартен профил на работната среда с команда Options - Work Environment - Apply Profile.

Справка за клавишните комбинации в текущата работна среда се получава с команда: Options - Work Environment - Keyboard Shortcuts... и щракване на бутона Show Shortcut List in Browser.

Изгледи

Изгледите заемат централната, най-обширна част от прозореца на ArchiCAD, съдържат чертежи, изображения или друга информация за проектираната сграда.

За превключване между отворените изгледи се използва специална лента Tab Bar. Тази лента се показва с командата от главното меню Window - Show Tab Bar, а се скрива с команда Window - Hide Tab Bar. Върху лентата Tab Bar се виждат имената на отворените изгледи и превключването към скрит, но отворен изглед, става с щракване върху името му в лентата Tab Bar. В най-дясната част на тази лента е разположен бутона за отваряне на палет Pop-up Navigator.

Палет Pop-up Navigator показва в йерархичен вид структурата на архитектурния проект по един от три начина, наречени Project Map, View Map и Layout Book, между които се превключва с бутоните, които им съответстват.

Project Map e йерархична структура, която е заложена в софтуера и представя цялата информация за сградата.

View Map e допълнителна йерархична структура, която се съставя и поддържа от потребителя и отразява неговата лична логика за класифициране и лесно достигане до строителната информация. (Повече за резликата между изгледите, които се отварят от Project Map и View Map, вижте на страница Изгледи.)

Layout Book e структура, съдържаща документи, предназначени за отпечатване и онагледяване на строителната информация.

Отварянето на изглед става с двойно щракване върху името на изгледа в палет Pop-up Navigator, а затварянето - с щракване върху бутона за затваряне, показващ се вдясно от името на изгледа, върху лента Tab Bar. За отваряне на някои изгледи има клавишни комбинации: етажен план - F2, 3D изглед - F3, сечение - F6, фасада - F7.

Някои изгледи с неграфична информация за архитектурния проект се отварят от подменю File - Info.

Изгледите, намиращи се в Project Map се добавят или премахват във View Map и Layout Book чрез палет Organizer.

Нови изгледи се създават със съответни други команди.

Навигация в изгледите

Обичайните за CAD програмите начини за увеличаване, намаляване и местене на изображенията в изгледите с помощта на колелцето на мишката са реализирани в ArchiCAD. В допълнение двойното щракване с колелцето на мишката предизвиква автоматично нагласяне на увеличението, така че целия архитектурен проект да се вмества в прозореца с изгледа.

Върху лента Quick Options Bar, успоредна на долната страна на всеки изглед са разположени интерфейсни елементи за управляване на показваното в изгледа съдържание. Ако лентата не се вижда трябва да се покаже с команда Window - Show Quick Options Bar. Върху тази лента има: бутони за връщане към предишна степен на увеличение и обратно, бутон за увеличаване на изображението, за изобразяване на целия проект, и за избиране на увеличение в проценти, както и за задаване на ъгъл на завъртане на изображението.

В триизмерните изгледи се показва и инструмент Orbit , а в триизмерните изгледи с перспектива - още и инструмента Explore .

Изгледи подложки

Във всеки активен изглед може да се изобрази друг изглед подложка (Trace Reference) с цел съпоставяне, прихващане на точки от другия изглед и т.н. За да се добави даден изглед в ролята на подложка към активния изглед, с десен клик върху името на този изглед в панел Navigator се избира команда Show as Trace Reference. Други начини за задаване на подложка са: с избиране на подложка от подменю View - Trace Options - Trace Reference; с десен клик върху името на изглед в Tab Bar и избиране на команда Show as Trace Reference.

Подложката се скрива от текущия изглед с щракване на бутона Trace от стандартната лента.

Слоеве и комбинации

Всички елементи на архитектурния проект са разпределена в слоеве. Във всеки изглед се избира съставена комбинация от видими, заключени и отключени слоеве, която комбинация определя кои елементи на сградата са видими в изгледа. Управляването на слоевете и техните комбинации се осъществява чрез диалог Layers (Model Views), който се показва със команда от меню Document - Layers, клавишна комбинация Ctrl+L, или щракване на бутон Layer Settings...

Скриването на даден слой, предизвиква всички елементи, на които е зададен като атрибут този слой, да не се изобразяват.

Начина на схематично изобразяване на елементите се избира чрез диалога, който се показва с команда: Document - Model View - Model View Options. Тези настроки се означават със съкращението MVO. Дали да се използват тези глобални настройки се задава в настройката Detail Level на стойност by MVO.

Външно съдържание

В изгледите на отворения проект в ArchiCAD, може с командите от меню File - External Content да се зарежда и показва съдържание от външни файлове.

Главни ленти и палети с инструменти

Инструментите, които се използват най-често са разположени върху няколко ленти и палети, които се показват в стандартния профил на работната среда. Това са: лента Standard и палети Toolbox, Info Box и Statusbar. Изпълняването на командата Window - Palets - Show Main Palletes Only оставя да се показват само тези палети плюс още два: Navigator и Quick Options Bar.

Лента Standard

Съдържа бутони за изпълняване на най-често използваните команди. В стандартната работна среда е разположена хоризонтално, под главното меню.

Палет Toolbox

Е разделен на групи инструменти: Design, Document и More, и е разположен вертикално в лявата страна на прозореца на програмата

Палет Info Box

Показва информация и съдържа инструменти за настройване на текущия инструмент или селектиран елемент от сграда или чертеж.

Палет Statusbar

Хоризонтална лента, стандартно разположена в долната част на прозореца на програмата. Предназначена е за показване на подсказващи съобщения.

Управляване на разположението на инструментите

Местата на лентите и палетите с инструменти може да се променят чрез влачене с мишката. Един пример:

Мястото, което осигурява палет Info Box, когато е закотвен хоризонтално в горната част на прозореца на програмата, както е по подразбиране, може да е недостатъчно за визуализиране на всички интерфейсни елементи, които съдържа. За да се достигнат скритите в дясно интерфейсни елементи от този палет, трябва да се издърпа с мишката хоризонталният плъзгач в долната му част.

Това може да се окаже неудобно, затова този палет може да се издърпа за линията за преместване, в лявата му страна, и да се превърне в свободен палет или да се закотви вляво или вдясно.


Когато палет Info Box не e закотвен хоризонтално съдържанието му може да се превърта във вертикална посока с помощтта на колелцето на мишката или на вертикалния плъзгач.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.