Основни концепции

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:22 ноември 2020

С ArchiCAD се създават цифрови модели на сградите и обкръжаващата ги среда - виртуални сгради.

Сградата се състои от елементи на сградата, които се създават със съответни инструменти: стени (Wall), врати (Door), прозорци (Window), колони (Column), греди (Beam), плочи (Slab), стълбища (Sair), парапети (Railing), покриви (Roof), черупки (Shell), капандури (Skylight), окачени фасади (Curtain Wall), обемни форми (Morph) обекти (Object) зони (Zone) и повърхности (Mesh).

Сходни по геометрия елементи се създават и редактират с едни и същи инструменти. Например, с инструмента за плоча, може да се създаде, както етажна плоча, така и плосък покрив, застлана площ и др. Архитектурната функция на всеки елемент се посочва чрез негов параметър за класификация. (Група параметри CLASSIFICATION AND PROPERTIES, подгрупа CLASSIFICATION, свойство ARCHICAD Classification 24).

След избиране на инструмент и липса на селектирани елементи, се задават настройки, които определят какви ще бъдат свойствата на предстоящия да бъде създаден с избрания инструмент елемент, а след това с последователни кликвания с мишката или въвеждане на координати, разстояния и друга геометрична информация се задават позицията, размерите и формата на елемента.

Съществуващите елементи се променят след селектиране и задаване на други стойности на техните параметри в диалога за настройка или чрез променяне на геометричната форма посредством действия с мишката.

На всеки елемент, с цел да се опишат неговите физически и геометрични свойства, както и начина на изобразяването му в чертежи и изображения, се присвояват атрибути, като: слоеве (Layers), линии (Lines), писалки (Pens), запълвания (Fills), повърхности (Surfaces), строителни материали (Building Materials), композитни структури (Composites), профили (Profiles), категории зони (Zone Categories), стилове (Markup Styles), оперативни профили (Operational Profiles). Атрибути се създават и настройват от предназначени за целта диалогови прозорци, които се отварят с команди от меню Options - Element Attributes.

Атрибути за строителни елементи могат да се пренасят от един проектен файл в друг, което се извършва с диалога Attribute Manager, отварящ се с команда: Options - Element Attributes - Attribute Manager....

При пресичане на елементи като стени със стени, плочи със стени и др., същите автоматично се съединяват, ако са начертани коректно и слоевете, зададени на тези елементи, попадат в един и същи номер на група на пресичане (Intersection Group Number).

С цел избягване многократно настройване на инструменти, веднъж направени настройки може да се запазят в директория Любими (Favourites).

За някои елементи на сградата, като: врати, прозорци, капандури и обекти има библиотеки с наготово изготвени такива елементи. Тези елементи се приспособяват към дизайна на проектираната сграда чрез промяна на множество настройки.

Нови библиотечни елементи се създават чрез програмиране на език GDL (Geometric Description Language).

От файла, в който се съхранява виртуалният модел на сграда, може да се създават връзки към външни файлове, с цел подпомагане на моделирането и съвместната работа по проектиране на сградата. (Вижте: Външни файлове Xref)

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.