Редактиране на елементи

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:22 октомври 2020

Елементи, при чието създаване им се придава форма чрез чертане на линии (стани, плочи и др.) се редактират по следния начин:

Селектира се елементът, който ще се редактира. Щраква се повторно върху селектирания елемент, при което се появява малък палет (Pet Palette) с бутони. Бутоните върху малкия палет съответстват на различни промени, които ще настъпят в резултат на преместването на избраната точка от елемента. Например, при щракване върху вътрешна точка от линия на стена: създаване на чупка в стената към нова точка; придаване на форма на дъга минаваща през зададена точка; или форма на дъга със зададена допирателна; задаване на променлива дебелина; преместване на цялата стена; завъртане; огледално обръщане; повдигана във височина; размножаване. При щракване върху крайна точка, бутоните върху малкия палет са други. За да се избере бутон от малкия палет - без да се отпуска левия бутон на мишката се посочва бутона и тогава се отпуска левия бутон на мишката. Избраното действие се завършва след ново щракване, или въвеждане на координати, с което се посочва нова точка.

Ако от малкия палет е избрано действие преместване, натискането и отпускането на клавиш Alt променя това действие на копиране на ново място. Промяната на командата се индикира със знак + до курсора на мишката. Повторното натискане и отпускане на Alt променя отново командата към команда за преместване и знакът + до курсора се скрива.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.