Управляване на графичното изобразяване

Страницата е създадена на:20 ноември 2020 и редактирана на: 4 декември 2020

Съдържание

Слоеве и комбинации Частично изобразяване на структурата (Partial Structure Display) Опции за изобразяване на моделите (Model View Options) Комплекти от писалки (Pen Sets)

Графичния вид на архитектурните елементи в двумерни чертежи и 3D изгледи се определя от редица настройки на самите елементи, а след това и от настройките на изгледите.

Основно, дали в даден прозорец с графична информация се виждат или не различни елементи на сградата се управлява чрез видимостта на слоевете, които са зададени на елементите. Елементите с невидими слоеве не се изобразяват.

Други настройки, които определят пълнотата и начина на изобразяване са описани по-долу. Избраните за даден прозорец настройки се виждат върху лентата за бързи настройки в долния край на прозореца:

Слоеве и комбинации

Всички елементи на архитектурния проект са разпределени в слоеве. Във всеки изглед се избира съставена комбинация от видими, заключени и отключени слоеве, която комбинация определя кои елементи на сградата са видими или достъпни за редактиране в изгледа.

Управляването на слоевете и техните комбинации се осъществява чрез диалог Layers (Model Views), който се показва със команда от меню Document - Layers, клавишна комбинация Ctrl+L, или щракване на бутон Layer Settings... от лентата за бързи настройки.

В лявата половина на прозореца се показват и управляват комбинациите, а в дясната - слоевете. Бутончето триъгълник , разположено между двете части, управлява видимостта на лявата страна с комбинациите. Ако тя не се вижда, щракнете върху бутончето триъгълник.

Щракването върху слой в дясната половина, селектира слоя, а в лявата половина срещу всяка комбинация се показва дали този слой е заключен, видим и в коя група на пресичане принадлежи в съответната комбинация.

Щръкването върху иконата катинар алтернативно заключва или отключва слоя. Заключените слоеве не позволяват редактиране на елементи, на които са зададени.

Щракването върху иконата око алтернативно скрива или показва слоя.

Третата икона на всеки слой определя дали елементите в него се показват като обемни тела или като мрежа от линии.

Числото в четвъртото поле, което по подразбиране е 1, е номер на група на пресичане. Елементите, които имат еднакъв номер на група на пресичане, автоматично се съединяват. Елементите с номер 0 на група на пресичане никога не се съединяват, дори и с елементи също с номер нула.

Промяната на заключването, видимостта, обемното изобразяване или номера на групата на пресичане на даден слой в дясната част, променя свойствата на слоя само в текущия прозорец. След такава промяна се съставя автоматично нова комбинация Custome, която не се показва в списъка от комбинации в ляво. За да се отрази тази промяна в някой комбинация, трябва да се избере комбинацията и да се щракне бутон "Udate" долу, в ляво. Промяната на свойства на слой в лявата страна на прозореца срещу съответна комбинация, променя свойството му в избраната комбинация и зарежда в дясната половина свойствата на останалите слоеве от същата комбинация. Тогава не е необходимо да се щраква бутона "Udate" за да се актуализира комбинацията.

Името на даден слой може да се промени след щракване върху него и редактиране.

Последното свойство на слоевете Extension (разширение) се задава с цел класифициране на слоевете по още един признак, което улеснява някои действия при изготвяне на документация. По подразбиране, то е празно.

Частично изобразяване на структурата (Partial Structure Display)

Чрез избиране на една от възможностите:

се задава дали да се изобразява пълната структура на моделите на архитектурните елементи (Entire Model) или да се скрият някои от техните части. При Without Finishes не се изобразяват слоевете на стените, зададени като завършващи - изолации, мазилки. Сградата изглежда като в етап "груб строеж". При Core Only се показват само слоевете от стените зададени като корпусни, а при Core or Load Bearing Elements Only към корпусните слоеве на стените се добавят и всички елементи със свойство носещи.

Опции за изобразяване на моделите (Model View Options)

Начинът на схематично изобразяване на елементите се избира чрез диалога, който се показва с команда: Document - Model View - Model View Options. Тези настройки се означават със съкращението MVO. Дали да се използват тези глобални настройки се задава в настройката на всеки отделен елемент Detail Level със стойността "by MVO".

 

Комплекти от писалки (Pen Sets)

Определят цветовете, дебелините и стиловете на линиите на елементите.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.