Превеждане на WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:19 септември 2021

Съдържание

Допълване на официалния превод Изисквания Локален превод Loco Translate Преводи на български на ядрото, някои теми и разширения Ядро Разширения Теми Практически въпроси около превеждането на WordPres Как да намерим даден надпис?

WoedPress е преведена на много езици, сред които и български. Езикът на който се показват надписите в страниците се избира още по време на инсталирането и ако сте избрали български, може би ще очаквате, че цялата система ще показва само надписи на български. Последното не е така поради непълноти в превода, който е наличен в конкретната инсталация, а този превод от своя страна се изтегля автоматично от официалния сайт на WordPress.

Усилията за допълване на превода могат да бъдат насочени или към допълване на официалния превод, който ще стане достъпен за ползване безплатно от всички администратори на WordPress, или към попълване на локалния, в конкретната инсталация превод.

Допълване на официалния превод

Превеждането на WordPress е организирано през предназначен за целта поддомейн на официалния сайт: translate.wordpress.org За да се стигне до преводите към конкретен език, в полето за търсене, намиращо се в посочения сайт, се пише кода на езика. За български: bg. Щом бъде открит езика, се щраква бутона "Contribute Translation".

На следващата страница (https://translate.wordpress.org/locale/bg), в правоъгълни карета се показва информация за преводите на ядрото на различни версии на WoedPress.

През менюто на същата страница се стига до страници за превеждане на теми, разширения, мобилно приложение.

На страницата за превода на ядрото, щракването върху номера на някоя версия отваря нова страница с повече подробности.

В таблица са показани файловете, в които се съдържа превода, а срещу всеки файл: броят на надписите (Translated), които са преведени от този файл, броят на неясните (Fuzzy), непреведените (Untranslated) и на предложените, но все още неодобрени надписи (Waiting).

Щракването върху името на файл, отваря страница, представяща надписите от него. Намирането на конкретен надпис става с добавяне на филтър (Filter).

Изисквания

Всеки, който има създаден профил в translate.wordpress.org може да превежда или поправя преводи на надписи. Изисква се преводите да съответстват на общоприетите препоръки и речник.

Предложените промени по превода, трябва да се прегледат и одобрят от отговорниците по превода. Имената на тези отговорници, може да се видят, на предишната страница, показваща таблицата с файлове.

Трябва да се има предвид, че отговорниците по превода не научават автоматично, че са постъпили нови предложения и трябва да се влезе в контакт с тях и да бъдат помолени да пристъпят към преглеждане.

Контакт се осъществява чрез системата Slack, както е описано на страница Превод на български | WordPress.org България. Съобщения до преводачите, следва да се пускат в канал #translators. Над какви задачи се работи в момента и как са разпределени между участниците може да се види в trello.com - wordpress-bg-translators.

Описаната процедура е за допълване на превода, който се разпространява автоматично до всички инсталации на WordPress. Подобряване на този превод, принася полза на всички потребители и ги освобождава от опасността, направен от тях превод, да бъде подменен при следващо актуализиране на WordPress на сайта им.

Локален превод

Преводите се намират във файлове, разположени в различни поддиректории с имена language на директория wp-content и в нейните поддиректории. Файловете с преводи имат разширения .po или .mo. Файловете с разширение .po са текстови файлове и могат да се редактират и с обикновен текстов редактор, но за предпочитане е да се редактират с предназначен за това софтуер, например безплатният редактор poedit. Всеки .po файл съдържа обща, служебна информация за превода, а за всеки надпис - неговия оригинален (на английски) текст и неговия преведен на съответния език текст, както и редица работни детайли - като забележки и др. От редактираните .po файлове се генерират двоични .mo файлове, които всъщност пряко се използват от WordPress.

Директното редактиране на тези файловете с преводи, крие опасност те да бъдат заменени, когато се извърши актуализиране на WordPress или на неговите разширения и теми.

Достъпен начин за превеждане на .po файлове, ако се предприеме това въпреки опасността, е чрез инсталирано в WordPress, специално разширение Loco Translate.

Loco Translate

Интернет връзки: Loco Translate(колекция връзки).

Забележка: Изображенията-илюстрации тук са по две: едно от непреведено от преведено на български разширение Loco Translate, и второ - от непреведено. Показаният превод е "неофициален" и можете да го изтеглите от настоящата страница по-долу.

След инсталиране на разширението, в контролният панел се появява неговото меню:

На страниците, които се отварят съответно с:

Home / Начало се показват най-скоро редактираните преводи на теми и разширения.

Thems / Теми - преводите на наличните теми.

Plugins / Разширения - преводите на разширенията.

WordPress - преводите на ядрото на системата. На тази страница срещу всеки превод се вижда процента на пълнотата му.

За да се види състоянието на превода на тема или разширение, трябва да се щракне върху името му в съответната страница. Например, за активната по подразбиране, веднага след инсталирането тема " Twenty Twenty-One", се вижда, че изобщо липсва файл с превод на български:

За да се създаде файл, от който да започнете превод, трябва да щракнете Create template / Създаване на шаблон. Това предизвиква търсене на подлежащи на превеждане надписи в програмния код на WordPress и показване на информация:

Създаването на нов файл се извършва след щракване на бутона Create template / Създаване на шаблон и в тази страница.

В резултат, създаденият шаблон, представлява текстов файл с разширение .pot. Това е файл със структура напълно подобна на структурата на .po файловете, но съдържа текстове на надписи само на оригиналния език (английски) без преводи. Тези файлове са основа за започване на превеждането на който и да било друг език, различен от оригиналния.

Щраква се бутона New Language / Нов език и на следващата страница от списъка с езици се избира, езика на който ще се превежда - Bulgarian и се щраква бутона Start Translating / Започване на превеждане. Отваря се страница за превеждане:

За да преведем даден надпис щракваме върху него в показания списък и пишем превода.

За да намерим конкретен надпис, пишем част от него в поле Filter translations и в списъка остават само надписите, които съдържат тази част. Например:

След превеждане на един или повече надписи и щракване на бутона Save / Запазване, преведеният надпис веднага се появява на нашия сайт при ново зареждане на страницата, в която се намира.

Направените преводи могат да се изтеглят като .po или .mo файлове, с щракване на бутоните в десния горен ъгъл на таблицата с превеждани надписи .

Работата по така свалените файлове може да продължи и с poedit, и редактираните файлове да се качат обратно в WordPress.

Файлове с преводи могат да се качат и на официалния сайт за превеждане и по този начин да се сподели, преведеното.

Преводи на български на ядрото, някои теми и разширения

Предоставяме за изтегляне някои .po файлове с преводи, които поради редица причини не могат да стигнат до официалния начин на разпространение, с надеждата, че могат да бъдат полезни, без никакви гаранции. Изтеглете, пробвайте, ако Ви вършат работа - ползвайте свободно.

Ако имате желание да споделите тук свои преводи, пишете ми.

Ядро

5.9-alpha - Development, 15:56:12 часа на  6 юли 2021, 878.100 KB

5.8.x - Administration, 11:36:58 часа на 12 май 2021, 884.259 KB

5.9-alpha Network Admin,  6:27:51 часа на  6 юли 2021, 82.753 KB

5.9-alpha Continents & Cities,  6:07:49 часа на  6 юли 2021, 49.448 KB

За сравнение - Официални преводи

Разширения

Loco Translate, 17:48:31 часа на 11 май 2021, 82.642 KB

За сравнение - Официален превод

Теми

fDesign,  9:38:59 часа на 27 май 2021, 7.456 KB

За сравнение - Официален превод

Twenty Seventeen, 17:51:35 часа на 11 май 2021, 16.613 KB

За сравнение - Официален превод

Twenty Twenty-One, 17:49:52 часа на 11 май 2021, 27.853 KB

За сравнение - Официален превод

Практически въпроси около превеждането на WordPres

Ще разгледаме някои възникващи в процеса на превеждане проблеми и начините за решаването им, основно чрез добавката "Loco Translate", както и чрез използване на други външни инструменти.

Как да намерим даден надпис?

За да може да се преведе с Loco Translate даден надпис, той трябва да се намира в някой от .po или .pot файл. С Loco Translate може да се избере и отвори за редактиране този файл, и след това с инструмента за търсене да се открие надписа по думите в него. Но Loco Translate не предлага възможност за търсене в много файлове и без помощта на друг инструмент е въпрос на предполагане кой точно файл да се отвори и претърси.

Ако търсеният надпис се появява при администриране на сайта, то е логично да се търси в "Administration", ако е в страници с по-общо предназначение - във файла с превода на ядрото (например: "5.8.x - Development", ако текущата версия е 5.8.x, която още се разработва).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 639 днес 0
Направено с MyCMS.