Превеждане на WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:30 ноември 2023

Съдържание

Задаване на език на сайта български Допълване на официалния превод Изисквания Локален превод Главно меню на Loco Translate Стартиране на превод с Loco Translate Превеждане на надписи с Loco Translate Изтегляне на направени преводи Настройване на Loco Translate Прескачане на PHP файлове по-големи от API ключове Преводи на български за изтегляне от този сайт Ядро Разширения Теми Практически въпроси около превеждането на WordPres Как да намерим даден надпис? Защо след превеждане някои надписи не се появяват преведени? Обединяване на .po файлове с преводи

Системата WoedPress е преведена на много езици, сред които и български. Езикът на който се показват надписите в страниците се избира още по време на инсталирането, но при автоматично инсталиране, каквото предлагат някои доставчици на хостинг, инсталирането може да протече на английски и езикът на първоначално инсталирания сайт също да е английски.

Задаване на език на сайта български

Езикът по подразбиране, на управляван с WordPress сайт се променя от таблото за управление: Dashoard - Settings - General - падащ списък Site Language

Български - езикът, към който трябва да се превключи сайта, се избира от падащия списък и се щраква бутона в долния край на страницата "Save Changes". Необходимия езиков пакет, ако още не е наличен, се изтегля, след което сайтът веднага се превключва към новия език.

След превключване на български, може би ще очаквате, че цялата система ще показва само надписи на български. Последното не винаги е така поради непълноти в превода, който е наличен за конкретната инсталация и се изтегля автоматично от официалния сайт на WordPress.

Усилията за допълване на превода могат да бъдат насочени или към допълване на официалния превод, който ще стане достъпен за ползване безплатно от всички администратори на WordPress, или към попълване на локалния, в конкретната инсталация превод.

Допълване на официалния превод

Превеждането на WordPress е организирано през предназначен за целта поддомейн translate.wordpress.org на официалния сайт на WordPress. За да се стигне до преводите към конкретен език, в полето за търсене, намиращо се в посочения сайт, се пише кода на езика. За български: bg. Щом бъде открит езика, се щраква бутона "Contribute Translation".

На следващата страница (translate.wordpress.org/locale/bg), в правоъгълни карета се показва информация за преводите на ядрото на различни версии на WoedPress.

През менюто на същата страница се стига до страници за превеждане на теми, разширения, модели за блокове, самия сайт, мобилното приложение и статистиката.

На страницата за превода на ядрото, щракването върху номера на някоя версия отваря нова страница с повече подробности.

В таблица са показани файловете, в които се съдържа превода, а срещу всеки файл: броят на надписите (Translated), които са преведени от този файл, броят на неясните (Fuzzy), непреведените (Untranslated) и на предложените, но все още неодобрени надписи (Waiting).

Щракването върху името на файл, отваря страница, представяща надписите от него. Намирането на конкретен надпис става с добавяне на филтър (Filter).

Изисквания

Всеки, който има създаден профил в translate.wordpress.org може да превежда или поправя преводи на надписи. Изисква се преводите да съответстват на общоприетите препоръки и речник.

Предложените промени по превода, трябва да се прегледат и одобрят от отговорниците по превода. Имената на тези отговорници, може да се видят, на предишната страница, показваща таблицата с файлове.

Трябва да се има предвид, че отговорниците по превода не научават автоматично, че са постъпили нови предложения и трябва да се влезе в контакт с тях и да бъдат помолени да пристъпят към преглеждане.

Контакт се осъществява чрез системата Slack, както е описано на страница Превод на български | WordPress.org България. Съобщения до преводачите, следва да се пускат в канал #translators. Над какви задачи се работи в момента и как са разпределени между участниците може да се види в trello.com - wordpress-bg-translators.

Описаната процедура е за допълване на превода, който се разпространява автоматично до всички инсталации на WordPress. Подобряване на този превод, принася полза на всички потребители и ги освобождава от опасността, направен от тях превод, да бъде подменен при следващо актуализиране на WordPress на сайта им.

Локален превод

Преводите се намират във файлове, разположени в различни поддиректории с имена language на директория wp-content и в нейните поддиректории. Файловете с преводи имат разширения .po или .mo. Файловете с разширение .po са текстови файлове и могат да се редактират и с обикновен текстов редактор, но за предпочитане е да се редактират с предназначен за това софтуер, например безплатният редактор Poedit. Всеки .po файл съдържа обща, служебна информация за превода, а за всеки надпис - неговия оригинален (на английски) текст и неговия преведен на съответния език текст, както и редица работни детайли - като забележки и др. От редактираните .po файлове се генерират двоични .mo файлове, които всъщност пряко се използват от WordPress.

За стартиране на преводи на различни езици се използват файлове шаблони с разширение .pot. Това се текстови файлове със структура напълно подобна на структурата на .po файловете, но съдържа текстове на надписи само на оригиналния език (английски) без преводи. Понякога тези файлове се предоставят от програмистите на съответния софтуер, но може и да се генерират с помощта на софтуера, използван за извършване на превеждането. (Разширението Loco Translate или Poedit.)

Директното редактиране на .po и .mo файлове с преводи, крие опасност те да бъдат заменени, когато се извърши актуализиране на WordPress или на неговите разширения и теми, при което направените преводи ще се върнат към техните официално разпространявани версии, които много често са непълни.

Достъпен начин за превеждане на .po файлове, ако се предприеме това въпреки опасността от изгубване при автоматично обновяване, е чрез инсталирано в WordPress специално разширение Loco Translate – WordPress plugin.

Главно меню на Loco Translate

Интернет връзки: Loco Translate(колекция връзки).

Забележка: Изображенията-илюстрации тук са по две: едно от непреведено от преведено на български разширение Loco Translate, и второ - от непреведено. Показаният превод е "неофициален" и можете да го изтеглите от настоящата страница по-долу.

След инсталиране на разширението, в контролният панел се появява неговото меню:

Страниците, които се отварят с щракване на хипервръзките от това меню са:

Home / Начало - показва най-скоро редактираните с LocoTranslate преводи на теми и разширения.

Thems / Теми - преводите на наличните теми.

Plugins / Разширения - преводите на разширенията.

WordPress - преводите на ядрото на системата.

За да се види състоянието на превода на тема или разширение, трябва да се щракне върху името му в съответната страница. Например, за активната по подразбиране, веднага след инсталирането тема "Twenty Twenty-One", се вижда, че изобщо липсва файл с превод на български:

Стартиране на превод с Loco Translate

За да се създаде .pot файл, от който да започнете превод, трябва да щракнете Create template / Създаване на шаблон. Това предизвиква търсене на подлежащи на превеждане надписи в програмния код на WordPress и показване на информация:

Създаването на нов файл се извършва след щракване на бутона Create template / Създаване на шаблон и в тази страница.

Щраква се бутона New Language / Нов език и на следващата страница от списъка с езици се избира, езика на който ще се превежда - Bulgarian и се щраква бутона Start Translating / Започване на превеждане. Отваря се страница за превеждане:

Превеждане на надписи с Loco Translate

За да преведем даден надпис щракваме върху него в показания списък и пишем превода.

За да намерим конкретен надпис, пишем част от него в поле Filter translations и в списъка остават само надписите, които съдържат тази част. Например:

След превеждане на един или повече надписи и щракване на бутона Save / Запазване, преведеният надпис веднага се появява на нашия сайт при ново зареждане на страницата, в която се намира.

Изтегляне на направени преводи

Направените преводи могат да се изтеглят като .po или .mo файлове, с щракване на бутоните в десния горен ъгъл на таблицата с превеждани надписи .

Работата по така свалените файлове може да продължи и с poedit, и редактираните файлове да се качат обратно в WordPress.

Файлове с преводи могат да се качат и на официалния сайт за превеждане и по този начин да се сподели, преведеното.

Настройване на Loco Translate

Настройките на Loco Translate се отварят на страница "Настройки" от неговото меню. Ще споменем някои от настройките и тяхната роля.

Прескачане на PHP файлове по-големи от

Настройката предизвиква пропускане обработването на php файлове по-големи от посочения размер при действията синхронизиране на превод и създаване на шаблонен .pot файл. Добре е да се посочи достатъчно голям размер, за да не се прескачат файлове и да се получи възможност за превеждане на всички надписи.

API ключове

Това са тайни ключове, предоставяни от външни доставчици на услугата машинно превеждане, като DeepL Translator, Google Translate и др. Ако сте абонат за такава услуга може да използвате своя абонамент за получаване на извършени от комютър преводи. За целта трябва в съответното поле, да поставите и запазите в настройките на Loco Translate получения от съответния абонамент ключ.

Преводи на български за изтегляне от този сайт

Превеждане на Wordpress на български(колекция връзки)

Предоставяме за изтегляне някои .po файлове с преводи, които поради редица причини не могат да стигнат до официалния начин на разпространение, с надеждата, че могат да бъдат полезни, без никакви гаранции. Изтеглете, пробвайте, ако Ви вършат работа - ползвайте свободно.

Ако имате желание да споделите тук свои преводи, пишете ми.

Ядро

6.2.x - Development, 21:32:03 часа на 10 декември 2022, 1.184 MB

6.2.x - Administration, 21:35:24 часа на 10 декември 2022, 984.482 KB

За сравнение - Официални преводи

5.9.1 - Development,  9:30:21 часа на 29 март 2022, 1.096 MB

5.9.1 - Administration, 14:21:50 часа на 23 март 2022, 1.036 MB

5.9-alpha Network Admin,  6:27:51 часа на  6 юли 2021, 82.753 KB

5.9-alpha Continents & Cities,  6:07:49 часа на  6 юли 2021, 49.448 KB

Разширения

Loco Translate,  7:36:57 часа на 17 септември 2023, 90.365 KB

За сравнение - Официален превод

User Role Editor, 22:58:25 часа на 20 май 2022, 44.522 KB

За сравнение - Официален превод

Roles & Capabilities, 10:54:41 часа на  1 април 2022, 35.267 KB

За сравнение - Официален превод

Теми

Twenty Twenty-Three,  9:35:39 часа на  1 декември 2022, 12.732 KB

За сравнение - Официален превод

Twenty Twenty-Two, 14:25:32 часа на 23 март 2022, 40.637 KB

За сравнение - Официален превод

Twenty Twenty-One, 17:49:52 часа на 11 май 2021, 27.853 KB

За сравнение - Официален превод

Twenty Seventeen, 17:51:35 часа на 11 май 2021, 16.613 KB

За сравнение - Официален превод

fDesign,  9:38:59 часа на 27 май 2021, 7.456 KB

За сравнение - Официален превод

Практически въпроси около превеждането на WordPres

Ще разгледаме някои възникващи в процеса на превеждане проблеми и начините за решаването им, основно чрез добавката "Loco Translate", както и чрез използване на други външни инструменти.

Как да намерим даден надпис?

За да може да се преведе с Loco Translate даден надпис, той трябва да се намира в някой от .po или .pot файловете. С Loco Translate може да се избере и отвори за редактиране даден .po файл, и след това с инструмента за търсене да се открие надписа по думите в него. Но Loco Translate не предлага възможност за търсене в много файлове и без помощта на друг инструмент е въпрос на предполагане кой точно файл да се отвори и претърси.

Ако търсеният надпис се появява при администриране на сайта, то е логично да се търси в "Administration", ако е в страници с по-общо предназначение - във файла с превода на ядрото (например: "5.9.x - Development", ако текущата версия е 5.9.x.).

Намирането на изискващ превод надпис може да стане и с външна програма, позволяваща търсене в много файлове, като Notepad++, BBEdit или друг.

Защо след превеждане някои надписи не се появяват преведени?

Възможно е някои налични в .po файловете надписи да са били използвани за създаване на съдържание. Тогава превеждането им в .po файловете не оказва ефект, защото за показването им се използва запазеното генерирано вече съдържание. В такъв случай за да се извърши превод трябва да се използват средствата за редактиране на съдържание, които WordPress има.

За постигане на бързодействие в WordPress някои надписи се вземат от запазени временни файлове, които може да се окажат остарели и някой надпис да се покаже непреведен. Разширението Loco Translate извършва опресняване на такива временни файлове при щракване на бутона "Запазване", когато в него е отворен за редактиране даден файл с преводи. Бутонът обаче е активен, ако е направена промяна в някой надпис. С цел само да активираме бутона, може да направим промяна в произволен надпис и след това да я отменим. Бутонът става активен и може да го щракнем за да се предизвика опресняване на временните файлове.

Обединяване на .po файлове с преводи

Към момента, най-ефективният начин за обединяване на два .po файла е командния интерфейс на gettext. Обединяването се извършва с команда:

msgcat first.po second.po -o third.po

Вижте: How to Combine Two PO Translation Files Together.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2706 днес 0
Направено с MyCMS.