Записки върху Grasshopper

Страницата е създадена на:28 юли 2021 и редактирана на: 3 ноември 2021

Grasshopper(колекция връзки)

Съдържание

Въведение в Grasshopper Трикове при създаване на компоненти Същност на моделирането с Grasshoper

Въведение в Grasshopper

Grasshopper е визуален редактор на алгоритми към софтуера за триизмерно моделиране Rhino. Инсталира се при инсталиране на Rhino и се стартира с подаване на команда grasshopper през командния интерфейс на Rhino или, менюто: Tools - Grasshoper. Grasshopper създава свои собствени файлове, които се съхраняват отделно от създаваните с Rhino файлове. Показва се в отделен прозорец, който има собствено меню, панели за инструменти и работно платно.

Програмирането с Grasshopper се състои в поставяне върху работно платно и установяване на връзки между компоненти. Всяка компонента има входове и изходи и представлява графично изображение на изпълнението на определена информационна обработка (информацията постъпила на входовете на компонентата се обработва от нея и се извежда към изходите).

Щракването на десния бутон на мишката върху празно място на работното платно, показва контекстно меню, но графичен еквивалент на това меню, т.нар. радиално меню се показва на мястото на курсора при щракване със средния бутон на мишката или натискане на клавишна комбинация Ctrl + Space.

Информация за отделните компоненти може да се намери на страница Grasshopper Addons and Plugins | Grasshopper Docs. Тази страница се отваря и директно от прозореца на Grasshopper с команда Help - Online Reference.

Подходяща компонента се избира от панелите с компоненти или от списък, който се появява при двойно щракване с мишката върху работното платно, или натискане на клавиш Space, и написване на поне една буква. В списъка се показват имената на компонентите, започващи с написаните букви.

Къде се намира върху панелите бутонът на поставена върху работното платно компонента може да се види с едновременно натискане и задържане на Ctrl + Alt и левия бутон на мишката върху иконата в центъра на компонентата.

Във файл с много компоненти, определени компоненти могат да се намират с търсене с команда Edit - Find.

За да заработи дадена компонента, трябва да се осигурят данни за всеки от нейните входове. Тези данни могат да постъпват от наличния в Rhino модел или от изходите на други компоненти. Когато входовете на дадена компонента не са снабдени с данни, компонентата е оцветена в оранжево и поднасянето на курсора върху оранжев квадрат в дясно над компонентата показва информация за проблема.

Насочване на изхода от дадена компонента към входа на друга, става с влачене на мишката. Влаченето е позволено и в двете посоки, както от изход към вход, така и от вход към изход. Свързването се онагледява с "жички" (wires). Замяна на една "жичка" с друга става с ново влачене с мишката. Натискането на клавиш Shift по време на влаченето, прокарва допълнителна жичка, и не заменя съществуваща вече. Натискането на клавиш Ctrl - изтрива жичката. Натискането едновременно на Shift и Ctrl - премества всички жички от даден вход или изход към друг.

Изходите на компоненти, които представляват елементи за Rhino (линии, точки и т.н.), се изобразяват в изгледите на Rhino само докато е отворен Grasshopper. За да се създадат като елементи на Rhino, върху тях трябва да се изпълни команда Bake, която се появява при щракване на десен бутон на мишката върху компонентата. Същата команда с изпълнява и върху селектирани няколко компоненти при натискане на клавиш Ins.

Трикове при създаване на компоненти

След двойно щракване на мишката върху работното платно се отваря поле за писане. Ако вместо букви от име на тип компонента се напише:

число, например 10 и натисне Enter се създава Slider с максимална стойност написаното число 10;

5<10 - създава Slider с минимална стойност 5 и максимална 10;

3<5<10 - създава Slider с минимална стойност 3, текуща стойност 5 и максимална 10;

3<5<10.00 - създава Slider с минимална стойност 3, текуща стойност 5 и максимална 10, с който стойностите се променят с точност до 0,01;

"текст - създава текстов панел показващ написания текст;

+20 - създава компонента за добавяне на число 20;

<20 - създава компонента за проверяване на условието дали входната стойност по-малка от число 20;

Същност на моделирането с Grasshoper

Най-често с помощта на Grasshoper чрез визуални средства се създава и представя информационната обработка необходима за получаване на един или повече модели на обемни тела. Този модели представляват затворени повърхности, които се определят от разположението в пространството на множества от точки. Точки управляват разположението в пространството и формата на линни. Линиите могат да бъдат разделяне на части с цел да се получат още нови точки. Линиите и точките определят формата на повърхнини. Така, че за да се усвои създаването на форми с Grasshoper, трябва да се научат вградените в софтуера начини за създаване и управляване на точки, линии и повърхнини.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 293 днес 0
Направено с MyCMS.