Избрани теми за Micrisoft Excel

Страницата е създадена на: 6 ноември 2021 и редактирана на: 7 декември 2021

Excel(колекция връзки)

Съдържание

Формули за масиви в Excel Изрази в Excel Изрази масиви Действия с масиви Действия на функции върху масиви Използване на формулите за масиви Бързо попълване с константа

Формули за масиви в Excel

Видео: Формули за масиви

Това са формули, преди започване на въвеждането на които, се изберат (селектират, маркират) повече клетки, а въвеждането им се завършва с натискане клавишна комбинация от три клавиша: Ctrl + Shift + Enter, вместо само Enter, както се прави при въвеждане на обикновени формули. Поради натискането на тази клавишна комбинация формулите за масиви се наричат още CSE формули (CSE са първите букви на трите клавиша, които се натискат едновременно при въвеждането им.)

За разбиране на действието на тези формули се изисква разбиране на същността на изразите и масивите в Excel, което е описано по-долу.

Характерна особеност на формулите за масиви е, че се въвеждат еднократно, а показват резултат в множество клетки, които образуват масив.

В полето за редактиране, когато е активна клетка с въведена в нея формула за масив, въведената формула се показва заградена в { } скоби. Например: {=SUM(C5:C23)}.

При опит за промяна на съдържанието на клетка с формула за масив, се показва съобщение, че не може да се променя част от масив. Съдържанието на такава клетка може да се промени само ако отново се въведе като функция за масив с едновременно натискане на Ctrl + Shift + Enter. Промяната засяга автоматично целия масив.

Ако е активна клетка от масив, селектиране на целия масив се извършва с щракване на бутона на страница Home - Find & Select - Go To Special..., щракване на Cuurent Array и бутон OK.

Съдържанието на масив може да се замени с обикновено съдържание на клетки, ако се избере целия масив, помени се съдържанието на една клетка и се натисне Ctrl + Enter.

Изрази в Excel

Изразите в Excel играят същата роля както и в езиците за програмиране. Те се съставят от константи, променливи, функции и оператори за действия и в резултат, от изпълнението на израз се получава единствена стойност или масив от стойности. На практика израз в Excel е това, което пишем след знака =, когато в някоя клетка въвеждаме формула.

Константите, които може да участват в изрази, са числа или заградени в " " низове. Например: 20 & " лв." е израз който дава като резултат низ "20 лв.".

Ролята на променливи могат да играят адресите на отделни клетки, регионите от клетки и имената на клетки и региони.

Функциите са наличните, вградените в Excel функции или съставени допълнително от потребителите функции на език за програмиране Visual Basic for Applications функции.

Изрази масиви

Изразите масиви са изрези, в резултат на които се получава не една стойност а месив от стойности. Тези изрази се използват във формули за масиви.

Съществуват и константи масиви, които се заграждат в скоби { }. Масив хоризонтален ред от стойности е например: {3,7\25} - ред от две числа 3,7 и 25. (При български регионални настройки, при които запетаята е десетичен разделител, за отделяне на елементите в реда, използваме \. Иначе елементите в един ред от стойности се отделят със запетая.)

Константа двумерен масив съставяме като отделяме редовете с ; точка и запетая. Например: {3,4\6,5;3\2} е двумерен масив от четири числа, две на един ред и още две на следващия. (Ако в някой ред има различен брой елементи отколкото в останалите редове, възниква грешка!)

Масив колона съставяме като отделяме елементите с ; точка и запетая. Например: {1;2;3} са три числа подредени едно под друго.

Регионите от клетки също може да разглеждаме като изрази масиви и могат да бъдат едномерни редове или колони, или двумерни. Например: H8:J8 - едномерен ред от четири клетки; G10:G13 - едномерен стълб от четири клетки; I10:J12 - двумерен масив от четири клетки, по две клетки на всеки ред.

Действия с масиви

Оператори за математически действия е известно, че са знаците: + за събиране, - за изваждане, * за умножение, / за деление, ^ повдигане на степен.

Интересното е, че тези знаци могат да се използват и за съответни действия с масиви. Действие между масив и число дава като резултат масив, получен чрез извършване на действието между всеки елемент на масива и числото. Действие между масиви се извършва като, действието се изпълнява между всеки елемент на единия масив и съответния елемент на другия и резултатът е масив от нови стойности. Ако елементите в ред или стълб на единия масив са по-малко, за липсващите елементи възниква грешка. Ако се извършва действие между едномерен и двумерен масив, например: между масив стълб и двумерен масив, то всеки ред на масива стълб се явява един елемент за съответния ред на двумерния масив и действието се извършва между него и всеки елемент от реда на двумерния масив.

Използването на действия с масиви води до бързина и малък обем на файловете. Например: ако клетките A1:A1000 съдържат количествата продадени стоки, а клетките B1:B1000 - единичните им продажни цени, то сумата на продажбите може да се изрази с единствен израз: sum(A1:A1000*B1:B1000). Иначе обичайният подход е да се добави колона, във всяка клетка на която, се пресмята чрез умножение на количеството и единичната цена стойността на всяка стока и след това се сумира цялата колона. Както се вижда, с използване на умножение на масиви, се спестява попълването на 1000 клетки с формули.

Действия на функции върху масиви

Има функции, предназначени за пресмятане на единствена стойност от масив, например: sum(), average(), count() и т.н. Докато други функции дават резултат, който е масив, например: mmult() - матрично произведение, transpose() - транспониране на матрица, minverse() - обратна матрица и др. и едните и другите могат да се използват във формули за масиви.

След въвеждане на формула за масив, в селектираните преди написването на формулата клетки се показва резултатът от пресмятането на израза от формулата. Ако този резултат е многомерен масив, то във всяка от селектираните клетки се показва по един елемент от масива резултат. Ако са селектирани по-малко клетки от броя на елементите в резултата, се попълват само селектираните клетки, останалите елементи не се показват. Ако резултатът е единична стойност, то тя се повтаря във всички селектирани клетки. Ако са селектирани повече клетки от броя на елементите в резултата, в клетките за които няма елемент, се показва грешка.

Използване на формулите за масиви

Бързо попълване с константа

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 805 днес 1
Направено с MyCMS.