Функции

Страницата е създадена на: 3 ноември 2016 и редактирана на:10 февруари 2018

Функция наричаме правило f , по което на всеки елемент x  от дадено множество D , се съпоставя единствен елемент y  от друго множество Y . Множеството D  наричаме дефиниционна област на функцията, а неговите елементи x  - аргументи на функцията. Елементите y  наричаме стойности на функцията, а множеството Y  - множество на функционалните стойности. Това, че стойността y  се получава по правилото f  от аргумента x  означаваме:

y = f ( x ) .

Казваме още, че y  е функция на x  или, че y  зависи от x .

Във физиката използваме функции за представяне на връзките, които съществуват между физичните величини. Преобладаващата част от физичните величини са скаларни или векторни величини, така че най-използваните във физиката функции могат да бъдат: скаларни функции на скаларен аргумент, скаларни функции на векторен ангумент, векторни функции на скаларен аргумент и векторни функции на векторен аргумент. Примери за такива функции са:

Функциите, отразяващи зависимостта на различни физични величини от пространствените координати и времето наричами физически полета.

 

Направено с MyCMS. Copyright CC BY-ND 4.0.