Основни концепции в Archicad

Страницата е създадена на:22 октомври 2020 и редактирана на:15 септември 2023

С ArchiCAD се създават цифрови модели на сградите и обкръжаващата ги среда - виртуални сгради. Може да се моделира както съществуваща сграда, за която да се създаде план за реновиране, така и, разбира се, предстояща да се построи сграда.

По време на работа с Archicad, създаваната виртуална сграда се изобразява в различни гледни точки (Viewpoints). С цел документиране състоянията на гледните точки може да се запазват в изгледи (Views). От изгледите, могат да се създават представяния (Layouts) и комплекти от файлове с документация (Publisher Sets).

Archicad има възможности за създаване на фотореалистични изображения - рендъринг и анимиране (fly-throwgh).

Виртуалната сграда се състои от елементи на сградата, които се създават със съответни инструменти: стени (Wall), врати (Door), прозорци (Window), колони (Column), греди (Beam), плочи (Slab), стълбища (Sair), парапети (Railing), покриви (Roof), черупки (Shell), капандури (Skylight), окачени фасади (Curtain Wall), обемни форми (Morph), обекти (Object), зони (Zone) и повърхности (Mesh).

Групи от елементи. Елементите, които се създават с една команда, например, няколко стени, автоматично се групират. При щракване върху такъв елемент с цел селектиране, се селектират всички елементи от групата. За да се селектират отделни елементи трябва да е включена опцията Suspend Groups. Други команди касаещи групирането се намират в меню Edit - Grouping.

Сходни по геометрия елементи се създават и редактират с едни и същи инструменти. Например, с инструмента за плоча (Slab Tool), може да се създаде, както етажна плоча, така и плосък покрив, настилка на терен и др. Архитектурната функция на всеки елемент се посочва чрез негов параметър за класификация. (Вижте в диалога за настройка група параметри CLASSIFICATION AND PROPERTIES, подгрупа CLASSIFICATION, свойство ARCHICAD Classification - v 2.0). Наличните класификации и техните категории се управляват от диалог, който се отваря с команда Options - Classification Manager...

Всеки елемент на виртуалната сграда може да има един от три възможни състояния за реновиране (Renovation Status): съществуващ (Existing), за разрушаване (To Be Demolished) или нов (New). Ако не се зададе специално, всеки елемент по подразбиране има стойност Existing на това свойство. В случай, че име елементи с различни състояния за реновиране, филтърът за реновиране (Renovation Filter) позволява да се изобразяват по различен начин елементите с различни състояния на реновиране и да се генерират автоматично подходящи чертежи за етапите на работа на строителния обект: план на съществуващата сграда (Existing Plan), план за разрушаване (Demolish Plan), ново строителство (New Construction) и др.

След избиране на инструмент и липса на селектирани елементи, се задават настройки, които определят какви ще бъдат свойствата на предстоящия да бъде създаден с избрания инструмент елемент, а след това с последователни кликвания с мишката или въвеждане на координати, разстояния и друга геометрична информация се задават позицията, размерите и формата на елемента.

Съществуващите елементи се променят след селектиране и задаване на други стойности на техните параметри в диалога за настройка или чрез променяне на геометричната форма посредством действия с мишката. При преминаване на мишката близо до различни точки от елементите се променя курсора на мишката (Intelligent Cursor) и формата на курсора дава информация за дадената точка или линия и от там и за възможностите за действия. За манипулиране с мишката на размерите и положението в пространството на елементите се използват характерни точки (hot spots), които се визуализират след селектиране на елемент. За избиране на различни действия, с дадена точка, след щракване върху нея се показва малък палет с бутони (pet palet). Подсказващ надпис какво следва да се направи си показва върху лентата на състоянието.

На всеки елемент, с цел да се опишат неговите физически и геометрични свойства, както и начина на изобразяването му в чертежи и изображения, се присвояват атрибути, като: слоеве (Layers), линии (Lines), писалки (Pens), запълвания (Fills), повърхности (Surfaces), строителни материали (Building Materials), композитни структури (Composites), профили (Profiles), категории зони (Zone Categories), стилове (Markup Styles), оперативни профили (Operational Profiles).

Някои от атрибутите са в йерархични отношения, като едни атрибути могат да съдържат други атрибути. Например: строителния материал (Building Material), притежава атрибути като: запълване (Fill), писалки (Pens), повърхност (Surface).

Атрибути се създават и настройват от предназначени за целта диалогови прозорци, които се отварят с команди от меню Options - Element Attributes.

Атрибути за строителни елементи могат да се пренасят от един проектен файл в друг, което се извършва с диалога Attribute Manager, отварящ се с команда: Options - Element Attributes - Attribute Manager....

При пресичане на елементи като стени със стени, плочи със стени и др., същите автоматично се съединяват, ако са начертани коректно и слоевете, зададени на тези елементи, попадат в един и същи номер на група на пресичане (Intersection Group Number). В някои случай автоматичното съединяване може да бъде изключено и да не се показва на екрана чрез настройка от менюто: View - On-Screen View Options - Clean Wall & Beem Intersections. Редът, в който се наслагват стените в образуващия се между тях ъгъл на пресичане се определя също и от стойността на специфичен за всяка стена параметър от група MODEL Junction Order (ред на съединяване). Първо заемат определеното пространство стените с по-висок ред на съединяване, а след тях - тези с по-нисък. (Specific Element Intersections and Junctions)

Между елементи може да се определят връзки (Connect), чрез които формата на едни елементи да определят формата на други елементи. (Например: Покривът да изрязва стените по формата на долната си повърхност - команда Design - Connect - Trim Elements to Roof/Shel, основите на сградата да отнемат обем от терена - Design - Solid Element Operations и др.)

С цел избягване многократно настройване на инструменти, веднъж направени настройки може да се запазят в директория Любими (Favourites).

За някои елементи на сградата, като: врати, прозорци, капандури и др. обекти има библиотеки с наготово изготвени такива елементи. Тези елементи се приспособяват към дизайна на проектираната сграда чрез промяна на множество настройки.

Нови библиотечни елементи се създават чрез програмиране на език GDL (Geometric Description Language). Командата за създаване на нов обект е: File - Libraries and Objects - New Object... За създаване на нови обекти може да се използва и приставка (Library Part Maker – Graphisoft), която се инсталира допълнително.

От файла, в който се съхранява виртуалният модел на сграда, може да се създават връзки към външни файлове, с цел подпомагане на моделирането и съвместната работа по проектиране на сградата. (Вижте: Външни файлове Xref)

Възможностите, които предлага Archicad могат да се допълват с инсталиране на добавки (add-Ons). (От посочената страница за добавки, след щракване върху хипервръзката за изтегляне на избрана добавка, се отваря страница, от която се избира езика на добавката, и след това се вижда по-подробна информация, за добавката и нейните възможности.)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2205 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload