Начини за представяне на резултатите от измервания

Страницата е създадена на:22 октомври 2016 и редактирана на:26 октомври 2016

До сега разглеждахме измерването на една величина при постоянни условия. При провеждане на физични наблюдения и експерименти, обаче, се провеждат измервания на много величини при непрекъснато променящи се условия. Условно величините, измервани в даден опит се делят на независими и зависими.

Независими величини са тези величини, чиито стойности определят условията, които се възпроизвеждат в опита. Например: температура, момент време и т.н. В много опити чрез контролиране на условията се прави така, че независимите величини да имат желани от експериментатора стойности.

Зависимите величини са величини, стойностите на които зависят от възпроизведените в опита условия. Какви зависими величини се измерват в даден опит зависи от поставената изследователска задача.

Резултатите от измерванията, получени при провеждане на даден опит, се подреждат и обработват заедно, с цел проверка на хипотези или откриване на закономерности. Най-използваните начини за представяне на резултати от много измервания са табличното, графичното и аналитичното представяне.

При таблично представяне получените стойности се подреждат в таблица. Всеки ред или колона в таблицата съдържа стойностите на една от измерваните величини. Прието е независимите величини да се разполагат на най-горните редове или в най-левите колони на таблицата, а зависимите - на по-долните редове или в колоните вдясно. Всеки ред или колона на таблицата започва с клетка, която съдържа означението на величината, и използваната мерна единица. В клетките със стойности се пишат само целите или дробни числа, отразяващи стойностите без да се отбелязва единица след всяко число.

Графично представяне се използва за онагледяване на зависимости между независимите и зависимите величини. Осъществява се чрез построяване на графики - ръчно или с помощта на компютър. Абсцисната (хоризонталната) ос на координатната система се използва за отчитане на независимата величина, а ординатната (вертикалната) ос - за зависимата величина.

Аналитично представяне се осъществява чрез намиране на подходяща математическа формула, отразяваща зависимостта между разглежданите величини. Един от методите за намиране на такива формули е метода на най-малките квадрати, който се изучава в курса по висша математика при разглеждане на задачата за регресия.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2950 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload