Избрани теми за Micrisoft Excel

Страницата е създадена на: 6 ноември 2021 и редактирана на: 4 декември 2023

Excel(колекция връзки)

Съдържание

Бележки Office 365 става Microsoft 365 Точка и запетая или запетая между аргументите на функция Откриване на препратки към външни файлове Зареждане на данни от PDF файл Формули за масиви в Excel Изрази в Excel Масиви и изрази масиви Действия с масиви Действия на функции върху масиви Примери за използване на формулите за масиви Бързо попълване с константа Въвеждане на константен масив Присвояване на регион от клетки

Бележки

Office 365 става Microsoft 365

What's the difference between Microsoft 365 and Office 2021?

Точка и запетая или запетая между аргументите на функция

Това е настройка на операционната система. В Windows 11, се отваря през Control Panel - Clock & Region - Change date, time, or number formats - бутон Additional Settings - настройка List Separator.

В macOS:  - System Settings - General - Language & Region - от падащ списък Number Format се избира формат на числата. Ако бъде избран формат с десетичен разделител точка, за разделител на списъците ще се използва запетая, а ако се избере формат на числата с десетичен разделител запетая, разделителят за списъци ще бъде точка и запетая.

Откриване на препратки към външни файлове

Използва се инструмента за търсене Find... с настройки Find what: ".xl"; Within: Workbook; Look in: Formulas. Така се откриват клетките, в които има формули, съдържащи адреси от външни файлове.

Зареждане на данни от PDF файл

Стъпки: 1. Отваряне на pdf файла с Word. 2. Copy-paste от Word към Excel.

Използване на конвертор от pdf към excel. Например: Adobe Acrobat - Convert PDF to Excel

Формули за масиви в Excel

Видео: Формули за масиви

Това са формули, преди започване на въвеждането на които, се изберат (селектират, маркират) повече клетки, а въвеждането им се завършва с натискане клавишна комбинация от три клавиша: Ctrl + Shift + Enter, вместо само Enter, както се прави при въвеждане на обикновени формули. Поради натискането на тази клавишна комбинация формулите за масиви се наричат още CSE формули (CSE са първите букви на трите клавиша, които се натискат едновременно при въвеждането им.)

За разбиране на действието на тези формули се изисква разбиране на същността на изразите и масивите в Excel, което е описано по-долу.

Характерна особеност на формулите за масиви е, че се въвеждат еднократно, а показват резултат в множество клетки, които образуват масив.

Когато е активна клетка с въведена в нея формула за масив, въведената формула се показва в полето за редактиране заградена във фигурни скоби { }. Например: {=SUM(C5:C23)}. При щракване в полето за редактиране, фигурните скоби се скриват.

При опит за промяна на съдържанието на клетка с формула за масив, се показва съобщение, че не може да се променя част от масив. Съдържанието на такава клетка може да се промени само ако отново се натисне Ctrl + Shift + Enter и по този начин се превърне отново във формула за масив. Промяната засяга автоматично целия масив.

Ако е активна клетка от масив, селектиране на целия масив се извършва с щракване на бутона на страница Home - Find & Select - Go To Special..., щракване на Cuurent Array и бутон OK.

Съдържанието на масив може да се замени с обикновено съдържание на клетки, ако се избере целия масив, помени се съдържанието на една клетка и се натисне Ctrl + Enter.

Изрази в Excel

Изразите в Excel играят същата роля както и в езиците за програмиране. Те се съставят от константи, променливи, функции и оператори за действия и в резултат, от изпълнението на израз се получава единствена стойност или масив от стойности.

На практика израз в Excel е това, което пишем след знака =, когато в някоя клетка въвеждаме формула.

Константите, които може да участват в изрази, са числа или заградени в " " низове. Например: 20 & " лв." е израз който дава като резултат низ "20 лв.".

Ролята на променливи могат да играят адресите на отделни клетки, регионите от клетки и имената на клетки и региони.

Функциите са наличните, вградените в Excel функции или съставени допълнително от потребителите функции на език за програмиране Visual Basic for Applications.

Масиви и изрази масиви

Масив тук ще наричаме множество от еднакви по тип данни: множество от няколко числа, множество от низове, множество от eднакви формули и т.н.

Изразите масиви са изрези, в резултат на които се получава не една стойност а масив от стойности. Тези изрази се използват във формули за масиви.

Съществуват и константи масиви, които се заграждат в скоби { }.

Масив хоризонтален ред от стойности е например: {3,7\25} - ред от две числа 3,7 и 25. (При български регионални настройки, при които запетаята е десетичен разделител, за отделяне на елементите в реда, използваме \. Иначе елементите в един ред от стойности се отделят със запетая.)

Константа двумерен масив съставяме като отделяме редовете с ; точка и запетая. Например: {3,4\6,5;3\2} е двумерен масив от четири числа, две на един ред и още две на следващия. (Ако в някой ред има различен брой елементи отколкото в останалите редове, възниква грешка!)

Масив колона съставяме като отделяме елементите с ; точка и запетая. Например: {1;2;3} са три числа подредени едно под друго.

Регионите от клетки също може да разглеждаме като изрази масиви и могат да бъдат едномерни редове или колони, или двумерни. Например: H8:J8 - едномерен ред от четири клетки; G10:G13 - едномерен стълб от четири клетки; I10:J12 - двумерен масив от четири клетки, по две клетки на всеки ред.

Действия с масиви

Оператори за математически действия е известно, че са знаците: + за събиране, - за изваждане, * за умножение, / за деление, ^ повдигане на степен.

Интересното е, че тези знаци могат да се използват и за съответни действия с масиви.

Действие между масив и число дава като резултат масив, получен чрез извършване на действието между всеки елемент на масива и числото.

Действие между масиви се извършва като, действието се изпълнява между всеки елемент на единия масив и съответния елемент на другия и резултатът е масив от нови стойности. Ако елементите в ред или стълб на единия масив са по-малко, за липсващите елементи възниква грешка. Ако се извършва действие между едномерен и двумерен масив, например: между масив стълб и двумерен масив, то всеки ред на масива стълб се явява един елемент за съответния ред на двумерния масив и действието се извършва между него и всеки елемент от реда на двумерния масив.

Използването на действия с масиви води до бързина и малък обем на файловете. Например: ако клетките A1:A1000 съдържат количествата продадени стоки, а клетките B1:B1000 - единичните им продажни цени, то сумата на продажбите може да се изрази с единствен израз: sum(A1:A1000*B1:B1000). Иначе обичайният подход е да се добави колона, във всяка клетка на която, има формула за стойността на стоката получавана чрез умножение на количеството и единичната цена и след това - нова формула за сумиране цялата колона. Както се вижда, с използване на умножение на масиви, се спестява попълването на 1000 клетки с формули.

Действия на функции върху масиви

Функции, които от едно число пресмятат друго число, например: sin(), cos(), exp(), ако действат върху масиви, връщат като резултат масиви със същата размерност.

Има функции, предназначени за пресмятане на единствена стойност от масив, например: sum(), average(), count() и т.н. Докато други функции дават резултат, който е масив, например: mmult() - матрично произведение, transpose() - транспониране на матрица, minverse() - обратна матрица и др.

Всички от посочените функции могат да се използват във формули за масиви.

След въвеждане на формула за масив, в селектираните преди написването на формулата клетки се показва резултатът от пресмятането на израза от формулата. Ако този резултат е многомерен масив, то във всяка от селектираните клетки се показва по един елемент от масива резултат. Ако са селектирани по-малко клетки от броя на елементите в резултата, се попълват само селектираните клетки, останалите елементи не се показват. Ако резултатът е единична стойност, то тя се повтаря във всички селектирани клетки. Ако са селектирани повече клетки от броя на елементите в резултата, в клетките за които няма елемент, се показва грешка.

Примери за използване на формулите за масиви

Бързо попълване с константа

Селектираме регион от клетки, разположени на един ред или в една колона, или образуващи правоъгълна област. В полето за редактиране написваме число или низ от символи. Задържаме натиснати клавишите Ctrl и Shift и натискаме Enter. Написаното се размножава като съдържание във всички клетки.

Ако вместо константа, въведем формула, даваща резултат константа, например: =20, във всяка селектирана клетка започва да се вижда, числото 20, но клетките, в този случай вече съдържат формула за масив {=20}, който се състои от една и съща стойност - числото 20.

Въвеждане на константен масив

Селектираме три, разположени на един ред клетки. В полето за въвеждане пишем: ={1\5\7}. Задържаме натиснати клавишите Ctrl и Shift и натискаме Enter. Формулата, която като резултат дава масив ред от три числа, се въвежда в трите клетки. Във всяка от клетките се показва съответното по ред число от масива.

Селектираме три, разположени в една колона клетки. В полето за въвеждане пишем: ={2;4;6}. Задържаме натиснати клавишите Ctrl и Shift и натискаме Enter. Формулата, която като резултат дава масив стълб от три числа, се въвежда в трите клетки. Във всяка от клетките се показва съответното по ред число от масива.

Селектираме правоъгълна област от два реда по три, клетки. В полето за въвеждане пишем: ={1\3\5;2\4\6}. Задържаме натиснати клавишите Ctrl и Shift и натискаме Enter. Формулата, която като резултат дава двумерен масив от шест числа, се въвежда в селектираните клетки. Във всяка от клетките се показва съответното число от масива.

Присвояване на регион от клетки

Нека, например, в клетките A1:A10, са написани десет числа. В друга клетка, например: C1, да въведем формула: =A1:A10. Очевидно, това е формула, която дава резултат масив, съдържащ числата равни на съответните числа от клетки A1:A10.

Ако натиснем само Enter при въвеждане на формулата, резултатът зависи от версията на Excel. При Excel от пакета Microsoft 365, клетките от C1 до C10 показват числа, равни на съответните числа от клетки A1:A10. Въпреки, че формулата е въведена само в една клетка, резултатът се показва в повече клетки, защото този резултат е масив. В случай, че клетките, които са необходими на масива, вече имат друго съдържание, възниква грешка. Грешката се коригира ако се изтрие старото съдържание на всички необходими на масива клетки. При по-стари версии на Excel, се показва число само в клетка C1.

Ако натиснем Sift + Ctrl + Enter, се образува формула за масив, но масивът се показва само в клетките, които са били селектирани при въвеждане на формулата. Ако селектираните клетки са по-малко от необходимите, се показва само част от масива, а ако са повече, в "излишните" клетки, възниква грешка.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2841 днес 3
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload