Компоненти за списъци в Grasshoper

Страницата е създадена на: 1 февруари 2022 и редактирана на: 2 февруари 2022

Първоначална представа за списъците в Grasshoper е изложена във: Въведение в Grasshopper - Списъци от данни (Data Lists).

Компонентите за списъци се намират на страницата за компоненти на Grasshoper Sets.

Някои от тях са:

Съдържание

Върху панел Lists Weave Върху панел Sequence Cull Index Cull Nth Cull Pattern Duplicate Data Range Repeate Data Series От панел Tree Merge

Върху панел Lists

Weave

Sets - Lists -

Компонентата съставя списък от елементите на други, минимум два списъка, следвайки повтарящ се шаблон, който посочва от кой списък да се вземе поредния елемент. Входовете на компонентата са: P (Patern) шаблон. По подразбиране е 0, 1, което означава, че един елемент се взема от списъка с индекс 0 и втори елемент от списък с индекс 1. При приближаване към компонентата се показват бутони за добавяне на повече входни списъци. Другите входове, означени с числа: 0, 1 и т.н. се предназначени за данни от други списъци.

Компонента Weave

Върху панел Sequence

Cull Index

Премахва елементите на списък, които имат зададени индекси. Индексите могат да са и отрицателни числа, като индекс -1 означава последния елемент от списъка, -2 - предпоследния и т.н. към началото на списъка.

Компонента Cull Index

Cull Nth

Sets - Sequence -

От даден списък премахва всеки N-ти елемент. Списъкът постъпва на вход L (List), а цяло число по-голямо или равно на 2, което означава кой по ред елемент да се премахва, се подава на вход N (Cull frequency).

Компонента Cull Nth

Cull Pattern

Sets - Sequence -

Компонентата премахва от списъка елементи според повтарящ се шаблон от логически стойности. Списъкът постъпва на вход L (List), а шаблонът на вход P (Cull Pattern). Ако шаблонът е, например: True, False, False, първият елемент се пропуска и се изтриват следващите два, после третият се оставя и се премахват двата след него и т.н.

Компонента Cull Pattern

Duplicate Data

Sets - Sequence -

Компонентата съставя нов списък от данни, като повтаря заден брой N (Number) пъти данните от подаден на входа D (Data) списък. Данните се повтарят по начин определен от логическа стойност, подадена на вход O (Order). При стойност True се изрежда веднъж целия списък, после още веднъж и т.н. а при стойност False се повтаря зададения брой пъти първо елемента с индекс 0, след него този с индекс 1 и т.н.

Компонента Duplicate Data

Range

Вижте: Някои компоненти в Grasshopper - Range

Repeate Data

Sets - Sequence -

Повтаря данните от даден списък, докато се получи друг списък със зададена дължина.

Компонента Repeat Data

Series

Вижте: Някои компоненти в Grasshopper - Series

От панел Tree

Merge

Обединява два или повече списъка.

Компонента Merge

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1546 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload