`vec v = vec(v_(O')) + vec omega times vec(r') + vec(v')`

Импулс в неинерциална система

Страницата е създадена на:11 август 2019 и редактирана на:11 юни 2020

Ако умножим формулата за връзката на скоростта на материална точка в неподвижна инерциална и в произволно движеща се неинерциалнакоординатна систама (323.4) с масата на материалната точка получаваме връзка между импулсите на материалната точка в двете системи:

(328.1)
`vec p = m vec(v_(O')) + m vec omega times vec(r') + vec(p')`

В случай на система от материални точки, имуплсът на системата е сума от импулсите на отделните материални точки:

`vec p = sum_(i=1)^n m_i vec(v_(O')) + sum_(i=1)^n m_i vec omega times vec(r'_i) + vec(p') = ` `M vec(v_(O')) + M vec omega times vec(r'_m) + vec(p')`

Където `M = sum_(i=1)^n m_i` е общата маса на системата - сума от масите на материалните точки, а `vec(r'_m) = ( sum_(i=1)^n m_i vec(r'_i) )/(sum_(i=1)^n m_i)` е радиус-векторът на центъра на масите на системата спрямо подвижната координатна система.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2285 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload