Тонални и цветови корекции

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 8 ноември 2023

Съдържание

Хистограма Тонален диапазон Инструменти за тонални корекции Bightness/Contrast... Lеvels Curves Exposure Auto Tone Auto Contrast Auto Color Цветови корекции Vibrance Hue/Saturation Color Balance Black & White Photo Filter Channel Mixer Invert Pоsterize Threshold Gradient Map Selective Color Shadow Highlight HDR Toning Variations Desaturate Match Color Replace Color Equalize Корекционни слоеве (Adjustment Layers) Инструменти за локални цветови корекции Инструмент за просветляване (Dodge Tool). Инструмент за потъмняване (Burn Tool). Инструмент Гъба (Sponge Tool).

Хистограма

Понятието хистограма произхожда от математическата статистика и означава графично изображение на разпределението на една дискретна случайна величина. По абсцисната ос се нанасят възможните стойности на дискретната величина, а по ординатната ос със стълбчета се изобразява абсолютния или относителния брой на случаите, в които се наблюдава всяка стойност. В областта на компютърната графика хистограми се използват за изобразяване разпределението на цветовете. Във Фотошоп има панел Histogram, който изобразява хистограмата на дадено изображение.

Панелът Histogram може да бъде в компактен вид (Compact View), разширен вид (Expanded View) или във вид с всички канали (All Channels View). Видът на панела се избира от менюто към панела. В компактен вид панелът съдържа само изображение на хистограмата, а в разширен вид съдържа и два падащи списъка, определящи дали да се показва хистограмата на определен канал (Channel) или на комбинация от слоеве (Source). В разширен вид, панелът показва и допълнителна информация за статистиките на цветовете: средната стойност (mean), стандартното отклонение (Std Dev), медианата (Median), брой пиксели, отчетени при съставяне на хистограмата (Pixels) и точните стойностите на разпределението в точката на хистограмата в която се щракне с левия бутон на мишката (Lavel, Count, Percentile, Cache Level).

Тонален диапазон

Тонален диапазон на едно изображение се нарича диапазонът, в който попадат стойностите на цветовете на това изображение. В изображенията с широк тонален диапазон има и тъмни, и светли области, и се различават добре много детайли. Хистограмата на такива изображения е разположена върху целия интервал от стойности между 0 и 255. В изображения с тесен тонален диапазон преобладават пиксели с определено ниво на цветовете, липсват много тъмни или много светли участъци и трудно се различават детайли. Хистограмите на такива изображения са разположени в тесен интервал.

Фотошоп предлага инструменти за редица тонални и цветови корекции, в следствие на които се променят хистограмите на изображенията. Инструментите за извършване на тези корекции се избират от меню: Image – Adjustments. Всеки от инструментите може да се приложи за коригиране на: активния слой или селектирана част от активния слой. Използването на тези инструменти променя пикселите в активния слой или селектирана част.

Инструменти за тонални корекции

Bightness/Contrast...

Коригиране на яркостта и контраста (Image - Adjustments – Bightness/Contrast...). Инструментът съдържа два плъзгача за променяне на яркостта и контраста. Опцията Use Legacy означава да се увеличава еднакво яркостта на всички пиксели, което влошава детайлността на най-светлите и най-тъмните места в изображението и не се препоръчва при снимки, но може да се използва при коригиране на маски и изображения с научна цел.

Lеvels

Коригиране на нивата на цветовете (Image - Adjustments – Lеvels). Инструментът служи за промяна на хистограмата. В частта под надпис Input Levels, се показва хистограмата и върху абсцисната ѝ ос - три манипулатора, които може да се местят с мишката.

Изместването на черния манипулатор надясно понижава тона на всички пиксели така, че пикселите с тон по-тъмен от посочената с манипулатора стойност, стават напълно черни. В резултат се получава нова хистограма, изместена към тъмните цветове и изображението като цяло потъмнява.

Изместването на белия манипулатор наляво повишава тона на всички пиксели така, че пикселите с тон по-светъл от посочения от положението на манипулатора да станат напълно бели. Така хистограмата се измества към белите тонове и изображението става като цяло по-светло.

Средният, сив манипулатор задава ново положение на средните тонове. Изместването на този манипулатор надясно отмества хистограмата наляво и прави изображението по-тъмно и обратно. Стойността, задавана с този манипулатор е показател за гама корекция.

Вместо с плъзгачите може да се посочат с мишката най-тъмната, точка от изображението, която трябва да стане черна, най-светлата точка, която да стане бяла и точка със среден тон. За целта трябва да се щракне върху бутона със съответната икона с форма на пипета и после в съответната точка.

Диапазонът на изходните нива на цветовете се задава с манипулаторите и полетата за писане под надписа Output Levels. По подразбиране този диапазон е най-широк - от 0 до 255. Но ако се цели намаляване на тоналния диапазон може да се зададат други стойности.

Корекцията може да се извърши както върху всички канали, така и върху отделните канали – избира се от падащият списък срещу надписа Channel.

Curves

Криви на корекция (Image - Adjustments – Curves). Мощен инструмент за тонални корекции с помощта на който може да се зададе точно кои тонални нива и доколко да се понижат или повишат. В прозореца на инструмента се показва графика, абсцисната ос на която съответства на съществуващите тонални нива, а ординатната ос – на променените след прилагане на инструмента нива. В началото на графиката се показва права линия с наклон 450, което означава, че всички тонални нива ще запазят непроменени. С щракване на мишката върху линията се поставят точки, които с влачене може да се отместят и линията да се деформира в крива. Отместването на точките нагоре от първоначалната права означава повишаване на съответните тонални нива, а отместването надолу – понижаване.

Exposure

Коригиране на експозицията (Image - Adjustments – Exposure). В прозореца на инструмента има плъзгачи за задаване на три стойности: експозиция (Exposure) – чиито стойности влияят върху средните и светли тонове, но не оказва влияние на тъмните; отместване (Offset) – което влияе еднакво на всички тонални нива и гама корекция (Gamma Correction) – стойност, която е степенен показател за промяна на тоналните нива по формулата: y = x1/γ (x и y имат стойности в итнервала [0,1], като 0 означава черен цвят, а 1 – бял). Гама корекцията засяга средните тонове, като при γ>1 те стават по-светли, а при γ<1 – по-тъмни.

Auto Tone

Автоматично коригиране на нивата (Image - Auto Tone). Точките в изображението, които са само с 0,1% по-тъмни от бяло стават напълно бели, а точките, които са само с 0,1% по-светли от черно стават напълно черни. Точките с други междинни тонове се коригират така, че тоновете им да се променят равномерно от черно до бяло. Корекцията се извършва върху всички канали заедно.

Auto Contrast

Автоматично настройване на контраста (Image - Auto Contrast). Най-светлите точки в изображението се изсветлява до бели, най-тъмните се потъмнява до черни, а точките с междинни тонове се коригират така, че тоновете им да се променят равномерно от черно до бяло. За най-светли се приемат точките по-тъмни от бялото само с не повече от 0,5%, а за най-тъмни, точките по-светли от черното с не повече от 0,5%.

Auto Color

Автоматично настройване на цветовете (Image - Auto Color). Подобно е на Auto Contrast, но действието се извършва във всеки цветен канал поотделно и в резултат се подобряват цветовете.

Цветови корекции

Инструментите за цветови корекции също се намират в меню: Image - Adjustments

Vibrance

Вибранс (Image - Adjustments – Vibrance). Инструментът подобрява наситеността на цветовете, като увеличава наситеността само на недостатъчно наситените цветове и не влошава наситените вече.

Hue/Saturation

Коригиране на цветня тон и наситеността (Image - Adjustments – Hue/Saturation). Инструментът позволява да се коригират със зададена стойност трите цветни характеристики: цветен тон (Hue), наситеност (Saturation) и светлост (Lightness).

Color Balance

Променяне баланса на основните цветове (Image - Adjustments – Color Balance).

Black & White

Превръщане на изображението в черно-бяло (Image - Adjustments – Black & White).

Photo Filter

Прилагане на фотографски филтър (Image - Adjustments – Photo Filter). Корекцията имитира действието на използваните във фотографията цветни филтри, поставящи се пред обектива на камерата.

Channel Mixer

Смесване на каналите (Image - Adjustments – Channel Mixer). В прозореца на инструмента се избира, изходен канал (Output Channel) стойностите на цвета, в който ще бъдат променени. С плъзгачите от групата Source Channels (входни канали) се задава процентното съотношение с което стойностите на цветовете в останалите канали ще повлияят върху изходния канал. Плъзгачът Constant задава независим от входните канали процент на промяна на стойностите на цвета в изходния канал.

Invert

Негатив (Image - Adjustments – Invert). Стойността на цвета във всеки канал се променя по формулата: y = 256 – x. (Заменя се с разликата между бяло и стойността на цвета). В резултат се получава негативно изображение.

Pоsterize

Плакатно оцветяване (Image - Adjustments – Pоsterize). Стойностите на всички цветове се променят до определен брой дискретни стойности или нива (Levels). Задава се броят на дискретните стойности.

Threshold

Праг (Image - Adjustments – Threshold). Стойностите на цветовете по- малки от зададен праг (Threshold Level) се свеждат до 0 – черно, а стойностите над този праг до 255 – бяло. Получава се черно-бяло изображение.

Gradient Map

Градиентна карта (Image - Adjustments – Gradient Map). Стойностите на цветовете от 0 до 255 се заменят със стойности, зададени от избран градиент.

Selective Color

Селективно коригиране на цвят (Image - Adjustments – Selective Color). С този инструмент от падащ списък се избира върху кой цветен диапазон да се извърши корекция (Reds, Yelows, Greens и т.н.) и с плъзгачите Cyan, Magenta, Yellow и Black се добавя или отнема съответния основен цвят.

Shadow Highlight

Коригиране на светлините и сенките (Image - Adjustments – Shadow Highlight). Инструментът влияе върху най-тъмните или най-светлите маста в изображението като може да ги подсили или омекоти.

HDR Toning

Вижте: High Dynamic Range Imaging (HDRI)

Variations

Вариации (Image - Adjustments – Variations). Корекцията е налична само в по-стари версии на Фотошоп. В прозореца на този инструмент се показват резултатите от подсилването на основните цветове More Green, More Yellow и т.н. до степента определена с плъзгача Fine - Coarce. С радио бутоните Shadows, Midtones, Highlights и Saturation се избира върху кой тонален диапазон на цветовете се повлиява. Current pick е резултатът от корекцията с текущите настройки на инструмента.

Desaturate

Нулиране на наситеността (Image - Adjustments – Desaturate). Наситеността на всички цветове се прави 0, при което изображението става черно-бяло (по-точно в степени на сивото).

Match Color

Съпоставяне на цветове (Image - Adjustments – Match Color). С този инструмент цветовете от едно изображение или слой се коригират, така че да съответстват на цветовете от друго изображение или слой.

Replace Color

Заместване на цветове (Image - Adjustments – Replace Color). С този инструмент се избира един или повече цветове, който трябва да се заместят (Selection) и цвят за заместване (Replacement).

Equalize

Изравняване на хистограмата (Image - Adjustments – Equalize). Трансформация на цветовете, която води до приблизително изравняване честотата на срещане на всички цветове. Използва се предимно за обработка на изображения с научен характер – въздушни, сателитни, рентгенови и др. снимки с цел откриване на повече детайли.

Корекционни слоеве (Adjustment Layers)

Разгледаните инструменти за цветови корекции от меню: Image - Adjustments действат върху пикселите и ги променят завинаги. Понякога това може да е нежелателно, ето защо във Фотошоп е предвиден и друг начин за осъществяване на тонални и цветови корекции, който не е разрушителен и не променя трайно пикселите в изображението - с помощта на корекционни слоеве.

Корекционните слоеве (Adjustment Layers) са специален вид слоеве с помощта на които се прилагат корекции върху другите, лежащи под тях слоеве. Извършването на корекции с корекционни слоеве има предимството, че силата на корекцията във всеки момент може да се промени чрез променяне на съответните настройки на корекционния слой. Освен това може лесно да се премахне ефекта от корекциите, като се скрие или изтрие корекционния слой.

Инструменти за локални цветови корекции

Тези инструменти се използват подобно на инструментите за рисуване - влачи се курсора на мишката върху местата от изображението, които трябва да се коригират и така се променят само тези места. Размерът, формата и твърдостта на инструментите се настройват от лентата за избор или с клавишни комбинации. Бутоните за избиране на тези инструменти се намират върху лентата с инструменти.

Инструмент за просветляване (Dodge Tool).

Прави цветовете на пикселите, през които минава, по-светли. От настройките на инструмента може да се избере дали да се правят по-светли: тъмните места (Shadows), средните тонове (Midtones) или светлите места (Highelites). Степента на осветляване на цветовете зависи от настройката Exposure, която се задава в проценти.

Инструмент за потъмняване (Burn Tool).

Действието му е обратно на Dodge Tool – прави пикселите по-тъмни. Има същите настройки както Dodge Tool.

Инструмент Гъба (Sponge Tool).

Инструмент за увеличаване или намаляване наситеността на цветовете. Настройката Mode определя дали да се увеличава (Saturate) или намалява (Desaturate) наситеността на цветовете. Степента, с която се променя наситеността се определя от настройката Flow, със стойности в проценти. Отметката Vibrance, ако е сложена, означава да се повишава наситеността само на слабо наситените цветова, а ако не е сложена наситеността на всички цветове се повишава еднакво, което понякога може да влоши естествения вид на изображението.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3397 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload