Криптография

Страницата е създадена на:20 април 2021 и редактирана на: 6 юли 2024

Криптография(колекция връзки)

Основни понятия

Подател и получател на съобщение.

Опонент или противник е трета страна, която се намесва в процеса на предаване на съобщенията и може да прихване съобщенията без да ги променя (пасивен опонент) или да ги променя (активен опонент).

Съобщение - информацията, която се изпраща от подателя и се получава от получателя. При формално определение съобщението е крайна редица от букви от азбука. Пространство на съобщенията `M` - всички съобщения с дадена азбука `A_1`.

Ключ - формално - редица от символи от, в общия случай, друга азбука `A_2`. Ключовете над дадена азбука образуват множество на ключовете `K`.

Криптираща трансформация - функция `E_e(m)`, която приема като аргументи съобщение `m` и ключ `e` (криптиращ ключ) и дава като резултат редица от символи, от евентуално трета азбука `A_3`, наричана шифрирано съобщение.

Пространство на шифрираните съобщения `C` - множеството от получените с използване на дадена криптираща функция шифрирани съобщения при различни съобщения и ключове.

Декриптираща трансформация - функция `D_d(s)`, която приема като аргументи шифрирано съобщение `s` и ключ `d` (декриптиращ ключ) и дава като резултат редица от символи, съвпадащи с входното за криптиращата функция съобщение.

Криптосистема - съвкупност от пространство на съобщенията, пространство на шифрираните съобщения, двойки криптиращи и декриптиращи трансформации и ключове от множеството на ключовете, за които за всяко съобщение имаме:

`D_d(E_e(m)) = m`

Криптосистемите биват симетрични, при които криптиращите и декриптиращите ключове съвпадат (`e = d`) и асиметрични или двуключови. При вторите, криптиращият ключ може да бъде публично известен, а дакриптиращият - да е таен. В този случай се наричат системи с публичен ключ.

Задачи - постигане на:

Неприкосновеност на съобщенията

Цялост на данните

Идентифициране, удостоверяване на подателя и получателя

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2020 днес 2
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload