Предмет и деление на механиката

Страницата е създадена на:22 октомври 2016 и редактирана на:26 октомври 2021

Най-простото физично явление, което съпровожда (представлява част от) почти всички други природни явления е механичното движение.

Механично движение се нарича изменението с течение на времето на взаимното положение на телата в пространството.

Механичното движение е предмет на изучаване в раздела от физиката, наречен механика. Механиката въвежда понятията и величините, които описват механичното движение, разкрива връзките между тези величини и причините, определящи начина на движение на телата. Механиката се разделя на три дяла: кинематика, динамика и статика.

Кинематиката изучава механичното движение без да се интересува от причините му, като целта е само да въведе понятията и величините, които описват движението и да установи връзки между тези величини.

Динамиката изучава и причините за механичното движение, като въвежда допълнителни понятия, които позволяват да се опишат тези причини.

Статиката изучава условията за съществуване и устойчивост на противоположното на движението състояние - покоят.

Това деление на механиката е характерно за т.нар. класическа механика, която изучава движението на макроскопичните тела със скорости много по-малки от скоростта на светлината. Движението на елементарните частици (протони, електрони, неутрони и др.) се изучава в квантовата механика, а движения с големи скорости, близки до скоростта на светлината се изучава в релативистката механика.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3310 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload