Управляване на графичното изобразяване в Archicad

Страницата е създадена на:20 ноември 2020 и редактирана на:22 ноември 2021

Съдържание

Слоеве и комбинации Частично изобразяване на структурата (Partial Structure Display) Комплекти от писалки (Pen Sets) Опции за изобразяване на моделите (Model View Options) Някои настройки на опциите за изобразяване на моделите Стълбища Предефинирани графични комбинации (Graphic Override Combinations) Филтриране и рязане в триизмерни изгледи (Filter & Cut Elements in 3D)

Графичния вид на архитектурните елементи в двумерни чертежи и 3D изгледи се определя от редица настройки на самите елементи, а след това и от настройките на изгледите.

Основно, дали в даден прозорец с графична информация се виждат или не различни елементи на сградата се управлява чрез видимостта на слоевете, които са зададени на елементите. Елементите с невидими слоеве не се изобразяват.

Други настройки, които определят пълнотата и начина на изобразяване са описани по-долу. Избраните за даден, изобразяващ модела прозорец настройки се виждат върху лентата за бързи настройки в долния край на прозореца:

Върху лентата за бързи настройки са разположени двойки от съответен бутон и изскачащ списък. Щракването на бутона отваря диалог за настройване, а от изскачащият списък се избират готови именувани комбинации от настройки. Например: бутон отваря настройките за слоеве, а чрез изскачащият списък до него се избира комбинация от слоеве и техни конкретни настройки.

Слоеве и комбинации

Слоевете са атрибути, които се задават в настройките на елементите. Всички елементи на архитектурния проект са разпределени в слоеве. Но елементи, които задължително се поставят върху други елементи - домакини (например: вратите и прозорците, винаги се поставят върху стени) не притежават собствени слоеве. Те са част от своите домакини и съответно получават свойствата на слоевете на своите домакини.

Във всеки изглед от лентата за бързи настройки се избира съставена комбинация, която определя какви свойства имат наличните слоеве при задаване на тази комбинация.

Управляването на слоевете и техните комбинации се осъществява чрез диалог Layers (Model Views), който се показва с команда от меню Document - Layers, клавишна комбинация Ctrl+L, или щракване на бутон Layer Settings... от лентата за бързи настройки.

В лявата половина на прозореца се показват комбинациите, а в дясната - слоевете. Бутончето триъгълник , разположено между двете части, управлява видимостта на лявата страна с комбинациите. Ако тя не се вижда, щракнете върху бутончето триъгълник.

Щракването върху комбинация в левия прозорец, показва в десния прозорец свойствата, които имат слоевете в тази комбинация.

Свойствата на слоевете са изобразени с икони:

Катинарът означава дали слоят е заключен или отключен .

Иконата око - дали слоят е видим или невидим .

Третата икона определя дали елементите в слоя се показват като обемни тела или като мрежа от линии .

Числото в четвъртото поле, което по подразбиране е 1, е номер на група на пресичане. Елементите, които имат еднакъв номер на група на пресичане, автоматично се съединяват. Елементите с номер 0 на група на пресичане никога не се съединяват, дори и с елементи също с номер нула.

Последното свойство на слоевете Extension (разширение) се задава с цел класифициране по още един признак, което улеснява някои действия при изготвяне на документация. По подразбиране разширението е празно.

Иконите срещу имената на комбинациите в левия прозорец показват какви са в тях свойствата на избрания в десния прозорец слой. Щракването на икона срещу името на комбинация, променя свойството на избрания слой в съответната комбинация и зарежда свойствата на останалите слоеве от същата комбинация.

Промяната на настройките на даден слой в дясната част, променя свойствата на слоя само в текущия прозорец. След такава промяна се съставя автоматично временна комбинация Custom, която не се показва в списъка от комбинации в ляво. Тази комбинация се унищожава веднага щом се избере комбинация от списъка в ляво. Временната комбинация може да се запази под ново име с щракване на бутон New... под списъка на комбинациите.

За да се отрази промяна направена на избран в дясно слой в избраната в ляво комбинация, трябва да се щракне бутон "Udate".

Името на даден слой в десния прозорец може да се промени след щракване върху него и редактиране.

Частично изобразяване на структурата (Partial Structure Display)

Чрез избиране на една от възможностите:

се задава дали да се изобразява пълната структура на моделите на архитектурните елементи (Entire Model) или да се скрият някои от техните части. При Without Finishes не се изобразяват слоевете на стените, зададени като завършващи - изолации, мазилки. Сградата изглежда като в етап "груб строеж". При Core Only се показват само слоевете от стените зададени като корпусни, а при Core or Load Bearing Elements Only към корпусните слоеве на стените се добавят и всички елементи със свойство носещи.

Комплекти от писалки (Pen Sets)

Комплектите от писали съдържат по 255 възможни комбинации от писалки.

Всяка писалка има: номер, цвят, дебелина на линия (Pen Weight) и описание (Description). Като атрибути на елементите се задават номера на писалки, а на изгледите, в които се изобразяват елементи, се задават комплекти от писалки. Смяната на комплекта писалки на изгледа променя дебелината и цветовете на линиите със стойностите, които за зададени на съответните номера на писалките в избрания комплект писалки. Така само със смяна на комплекта писалки може да се променят значително линиите и повърхностите, с които се изобразяват архитектурните елементи.

Диалогът за променяне на свойствата на писалките се отваря: с команда от меню Options - Element Attributes - Pen & Collors (Model Viewes)..., или щракване на бутона Pan & colors , от лентата за бързи настройки на прозореца.

Промяната на свойство на някоя писалка води до създаване на нов комплект писалки с име Custome. Новият комплект може да се запази (Save as) като нов комплект със зададено име (Store Custom Pen Set as) или в съществуващ посочен комплект (Overwrite following Pen Set).

Комплектите от писалки могат да се преименуват, изтриват и пренасят от един проектен файл в друг.

Опции за изобразяване на моделите (Model View Options)

Начинът на схематично изобразяване на някои елементи на сградите, като колони, греди, плочи, зони, отвори, врати, прозорци и др. в прозорците на Archicad изобразяващи проекта, се избира чрез диалога, който се показва с команда: Document - Model View - Model View Options. Тези настройки се означават със съкращението MVO и ще наричаме опции за изобразяване на моделите.

Елементите, които се засягат от тези опции имат настройка Ниво на детайлност (Detail Level), с възможни стойности съответно за 3D и 2D изобразяване:

Елементът се "подчинява" на глобалните опции за изобразяване, зададени в настройките на изгледа, ако е избрана стойност "by MVO".

Ако се зададе Detail Level със стойност "Off" елементът изобщо не се изобразява.

Някои настройки на опциите за изобразяване на моделите

Стълбища

Настройките за изобразяване на стълбища се намират в две групи: STAIR OPTIONS и DETAIL LAVEL OF STAIR AND RAILING SYMBOLS.

Във втората група DETAIL LAVEL OF STAIR AND RAILING SYMBOLS, за контурите (Contour) и запълванията (Fill) на различни елементи, от падащи списъци може да се избере дали да не се изобразят; да се изобразят само видимите части; да се изобразят само невидимите части или и двете.

Grid Fill определя дали да се запълва, изобразената площ от стълбището. Ако е None - не се запълва и през нея се виждат повърхностите на разположени отдолу елементи.

Предефинирани графични комбинации (Graphic Override Combinations)

За изгледи със специални предназначения, като план на ситуацията, план за пожарна безопасност и др. за избрани по определени критерии елементи може да се зададат различни от определените по други начини графични средства за изобразяване (писалки, запълвания повърхности). За тази цел се създават комбинации от носещи различни имена правила. Всяко правило включва критерий за избиране на елементи и настройки на графични средства. Създадените правила се съчетават в комбинации и избрана комбинация се прилага чрез настройката на изгледа, за да получи той, изисквания от неговото предназначение външен вид.

Филтриране и рязане в триизмерни изгледи (Filter & Cut Elements in 3D)

Освен наличните за останалите изгледи графични настройки, триизмерните изгледи имат още типични за тях настройки. Диалогът с тези настройки се отваря от менюто View - Elements in 3D View - Filter & Cut Elements in 3D...

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 543 днес 1
Направено с MyCMS.