Превеждане на WordPress

Страницата е създадена на:12 март 2021 и редактирана на:19 декември 2023

Съдържание

Прескачане на съдържанието

Задаване на език на сайта български Допълване на официалния превод Изисквания Локален превод Главно меню на Loco Translate Качване на превод Стартиране на превод с Loco Translate Превеждане на надписи с Loco Translate Автоматично превеждане Изтегляне от на променени на сайта преводи Настройване на Loco Translate Прескачане на PHP файлове по-големи от API ключове Преводи на български за изтегляне от този сайт Ядро Разширения Теми Практически въпроси около превеждането на WordPres Как да намерим даден надпис? Защо след превеждане някои надписи не се появяват преведени? Обединяване на .po файлове с преводи

Превеждане на Wordpress на български(колекция връзки)

Системата WoedPress е преведена на много езици, сред които и български. Езикът на който се показват надписите в страниците се избира още по време на инсталирането, но при автоматично инсталиране, каквото предлагат някои доставчици на хостинг, инсталирането може да протече на английски и езикът на първоначално инсталирания сайт също да е английски.

Задаване на език на сайта български

Езикът по подразбиране на управляван с WordPress сайт се променя от таблото за управление: Dashoard - Settings - General - падащ списък Site Language

Български - езикът, към който може би искате да се превключи сайта, се избира от падащия списък и се щраква в долния край на страницата бутона "Save Changes". Необходимият езиков пакет, ако още не е наличен, се изтегля, след което сайтът веднага се превключва към новия език.

След превключване на български, може би ще очаквате, че цялата система ще показва само надписи на български. Последното не винаги е така поради непълноти в превода, който е наличен за конкретната инсталация и се изтегля автоматично от официалния сайт на WordPress.

Усилията за допълване на превода могат да бъдат насочени или към допълване на официалния превод, който ще стане достъпен за ползване безплатно от всички администратори на WordPress, или към попълване на локалния, в конкретната инсталация превод.

Допълване на официалния превод

Превеждането на WordPress е организирано през предназначен за целта поддомейн translate.wordpress.org на официалния сайт на WordPress. За да се стигне до преводите към конкретен език, в полето за търсене, намиращо се в посочения сайт, се пише кода на езика (за български - bg). Щом бъде открит езика, се щраква бутона "Contribute Translation".

На следващата страница (translate.wordpress.org/locale/bg), в правоъгълни карета се показва информация за преводите на ядрото на различни версии на WoedPress.

През менюто на същата страница се стига до страници за превеждане на теми, разширения, макети за блокове, самия сайт, мобилното приложение и статистиката.

На страницата за превода на ядрото, щракването върху номера на някоя версия отваря нова страница с повече подробности.

В таблица са показани файловете, в които се съдържа превода, а срещу всеки файл: броят на надписите (Translated), които са преведени от този файл, броят на неясните (Fuzzy), непреведените (Untranslated) и на предложените, но все още неодобрени надписи (Waiting).

Щракването върху името на файл, отваря страница, представяща надписите от него. Намирането на конкретен надпис става с добавяне на филтър (Filter).

Изисквания

Всеки, който има създаден профил в translate.wordpress.org може да превежда или поправя преводи на надписи. Изисква се преводите да съответстват на общоприетите препоръки и речник.

Предложените промени по превода, трябва да се прегледат и одобрят от отговорниците по превода. Имената на тези отговорници, може да се видят, на предишната страница, показваща таблицата с файлове.

Трябва да се има предвид, че отговорниците по превода не научават автоматично, че са постъпили нови предложения и трябва да се влезе в контакт с тях и да бъдат помолени да пристъпят към преглеждане.

Контакт се осъществява чрез системата Slack, както е описано на страница Превод на български | WordPress.org България. Съобщения до преводачите, следва да се пускат в канал #translators. Над какви задачи се работи в момента и как са разпределени между участниците може да се види в trello.com - wordpress-bg-translators.

Описаната процедура е за допълване на превода, който се разпространява автоматично до всички инсталации на WordPress. Подобряване на този превод, принася полза на всички потребители и ги освобождава от опасността, направен от тях превод, да бъде подменен при следващо актуализиране на WordPress на сайта им.

Локален превод

Надписите предвидени да се превеждат на различни езици се намират във файлове, разположени в различни поддиректории с имена language на директория wp-content и в нейните поддиректории. Файловете с преводи имат разширения .po или .mo.

Файловете с разширение .po са текстови файлове и могат да се редактират и с обикновен текстов редактор, но за предпочитане е да се редактират с предназначен за това софтуер, например безплатният редактор Poedit. Всеки .po файл съдържа обща, служебна информация за превода, а за всеки надпис - неговия оригинален (на английски) текст и неговия преведен на съответния език текст, както и редица работни детайли - като забележки и др. От редактираните .po файлове се генерират двоични .mo файлове, които всъщност пряко се използват от WordPress.

За стартиране на преводи на различни езици се използват файлове шаблони с разширение .pot. Това се текстови файлове със структура напълно подобна на структурата на .po файловете, но съдържат низове с надписи само на оригиналния език (английски) без преводи. Понякога тези файлове се предоставят от програмистите на съответния софтуер, но може и да се генерират с помощта на софтуера, използван за извършване на превеждането. (Разширението Loco Translate или Poedit.)

Директно редактиране на намиращи се на оригиналните си места .po файлове с преводи, крие опасност те да бъдат заменени, когато се извърши актуализиране на WordPress или на неговите разширения и теми. При актуализиране направените преводи ще се заменят от техните официално разпространявани версии, които е възможно да не са пълни.

Достъпен начин за превеждане на .po файлове, е чрез инсталирано в WordPress специално разширение Loco Translate – WordPress plugin.

Главно меню на Loco Translate

(Как се инсталират разширения вижте на страница: Разширения на WordPress, а още хипервръзки в: Loco Translate(колекция връзки).)

Забележка: Изображенията-илюстрации на някои места тук са по две: едно от преведено на български разширение Loco Translate, и второ - от непреведено. Показаният превод е "неофициален" и можете да го изтеглите от настоящата страница по-долу.

След инсталиране на разширението, в контролният панел се появява неговото меню:

Страниците, които се отварят с щракване на хипервръзките от това меню са:

Home / Начало - показва най-скоро редактираните с LocoTranslate преводи на теми и разширения.

Thems / Теми - преводите на наличните теми.

Plugins / Разширения - преводите на разширенията.

WordPress - преводите на ядрото на системата.

За да се види състоянието на превода на тема или разширение, трябва да се щракне върху името му в съответната страница. Например, за активната по подразбиране, веднага след инсталирането тема "Twenty Twenty-Four", се вижда, че изобщо липсва файл с превод на български:

Качване на превод

Може би е добра идея, за да добавите български превод на дадена тема или разширение първо да потърсите и изтеглите файла на официалния превод от сайта за превеждане на WordPress. Например, преводът на тема "Twenty Twenty-Four" - от страница Превод на тема Twenty Twenty-Four. За да се свали .po файла се щраква в долния край на страницата линка "Export".

За да се качи с Loco Translate .po файл с превод се щраква линк "Качване PO". На страницата, която се показва, се избира място на качване на файла между три възможности. За предпочитане е да се избере "Потребителски:". Името на файла, трябва да съответства на показания шаблон. Свален от страницата за преводи файл трябва да се преименува.

След качване на файла, се отваря страницата за неговото редактиране.

Стартиране на превод с Loco Translate

Ако не е качен готов .po файл, създаване на такъв може да се извърши и с Loco Translate.

За да се създаде .pot файл, от който да започнете превод, трябва да щракнете Create template / Създаване на шаблон. Това предизвиква търсене на подлежащи на превеждане надписи в програмния код на WordPress и показване на информация:

Създаването на нов файл се извършва след щракване на бутона Create template / Създаване на шаблон и в тази страница.

Щраква се бутона New Language / Нов език и на следващата страница от списъка с езици се избира, езика на който ще се превежда - Bulgarian и се щраква бутона Start Translating / Започване на превеждане. Отваря се страница за превеждане:

Превеждане на надписи с Loco Translate

За да преведем даден надпис щракваме върху него в показания списък и пишем превода.

За да намерим конкретен надпис, пишем част от него в полето, съдържащо предварителен надпис "Филтриране на преводите" и в списъка остават само надписите, които съдържат тази част. Например:

След превеждане на един или повече надписи и щракване на бутона Save / Запазване, преведеният надпис веднага се появява на нашия сайт при ново зареждане на страницата, в която се намира.

Автоматично превеждане

Ако имате абонамент за някоя услуга за машинно превеждане (DeepL Translator, Google Translate, Lecto AI или Microsoft Translator) може да използвате тази външна услуга за превеждане на надписи с Loco Translate. От сайта на съответната услуга трябва да видите секретният ключ, който получавате от нея и да го въведете в страница "Настройки" - "API ключове" на Loco Translate.

Може да извършите автоматично превеждане на множество низове с щракване бутона "Ауто" върху лентата бутони за управляване на файла с превод, или на отделен низ, след като го селектирате и щракнете върху бутона със същата икона над полето за преведен такст.

Изтегляне от на променени на сайта преводи

С цел качване и на друг сайт, направените преводи могат да се изтеглят като .po или .mo файлове, с щракване на бутоните в десния горен ъгъл на таблицата с превеждани надписи .

Работата по така свалените файлове може да продължи и с poedit, и редактираните файлове да се качат обратно в WordPress. Това може да е полезно с цел подлагане на превода на допълнителни проверки, каквито позволява настолния софтуер за редактиране, или ускоряване на работата, в случай, че друг софтуер се познава по-добре от потребителя.

Файлове с преводи могат да се качат и на официалния сайт за превеждане и по този начин да се сподели, преведеното с всички потребители на WordPress.

Настройване на Loco Translate

Настройките на Loco Translate се отварят на страница "Настройки" от неговото меню. Ще споменем някои от настройките и тяхната роля.

Прескачане на PHP файлове по-големи от

Настройката предизвиква пропускане обработването на php файлове по-големи от посочения размер при действията синхронизиране на превод и създаване на шаблонен .pot файл. Добре е да се посочи достатъчно голям размер, за да не се прескачат файлове и да се получи възможност за превеждане на всички надписи.

API ключове

Това са тайни ключове, предоставяни от външни доставчици на услугата машинно превеждане, като DeepL Translator, Google Translate и др. Ако сте абонат за такава услуга може да използвате своя абонамент за получаване на извършени от комютър преводи. За целта трябва в съответното поле, да поставите и запазите в настройките на Loco Translate получения от съответния абонамент ключ.

Преводи на български за изтегляне от този сайт

Превеждане на Wordpress на български(колекция връзки)

Предоставяме за изтегляне някои .po файлове с преводи, които поради редица причини не могат да стигнат до официалния начин на разпространение, с надеждата, че могат да бъдат полезни, без никакви гаранции. Изтеглете, пробвайте, ако Ви вършат работа - ползвайте свободно.

Ако имате желание да споделите тук свои преводи, пишете ми.

Ядро

po 6.2.x - Development, 21:32:03 часа на 10 декември 2022, 1.184 MB

po 6.2.x - Administration, 21:35:24 часа на 10 декември 2022, 984.482 KB

За сравнение - Официални преводи

po 5.9.1 - Development,  9:30:21 часа на 29 март 2022, 1.096 MB

po 5.9.1 - Administration, 14:21:50 часа на 23 март 2022, 1.036 MB

po 5.9-alpha Network Admin,  6:27:51 часа на  6 юли 2021, 82.753 KB

po 5.9-alpha Continents & Cities,  6:07:49 часа на  6 юли 2021, 49.448 KB

Разширения

po Loco Translate, 16:45:52 часа на 14 декември 2023, 90.475 KB

За сравнение - Официален превод

po User Role Editor, 22:58:25 часа на 20 май 2022, 44.522 KB

За сравнение - Официален превод

po Roles & Capabilities, 10:54:41 часа на  1 април 2022, 35.267 KB

За сравнение - Официален превод

po WP Sitemap Page, 18:04:17 часа на 14 декември 2023, 13.189 KB

За сравнение - Официален превод

Теми

po Twenty Twenty-Four, 17:42:15 часа на 12 декември 2023, 58.784 KB

За сравнение - Официален превод

po Twenty Twenty-Three,  9:35:39 часа на  1 декември 2022, 12.732 KB

За сравнение - Официален превод

po Twenty Twenty-Two, 14:25:32 часа на 23 март 2022, 40.637 KB

За сравнение - Официален превод

po Twenty Twenty-One, 17:49:52 часа на 11 май 2021, 27.853 KB

За сравнение - Официален превод

po Twenty Seventeen, 17:51:35 часа на 11 май 2021, 16.613 KB

За сравнение - Официален превод

po fDesign,  9:38:59 часа на 27 май 2021, 7.456 KB

За сравнение - Официален превод

Практически въпроси около превеждането на WordPres

Ще разгледаме някои възникващи в процеса на превеждане проблеми и начините за решаването им, основно чрез добавката "Loco Translate", както и чрез използване на други външни инструменти.

Как да намерим даден надпис?

За да може да се преведе с Loco Translate даден надпис, той трябва да се намира в някой от .po или .pot файловете. С Loco Translate може да се избере и отвори за редактиране даден .po файл, и след това с инструмента за търсене да се открие надписа по думите в него. Но Loco Translate не предлага възможност за търсене в много файлове и без помощта на друг инструмент е въпрос на предполагане кой точно файл да се отвори и претърси.

Ако търсеният надпис се появява при администриране на сайта, то е логично да се търси в "Administration", ако е в страници с по-общо предназначение - във файла с превода на ядрото (например: "5.9.x - Development", ако текущата версия е 5.9.x.).

Намирането на изискващ превод надпис може да стане и с външна програма, позволяваща търсене в много файлове, като Notepad++, BBEdit или друг.

Защо след превеждане някои надписи не се появяват преведени?

Възможно е някои налични в .po файловете надписи да са били използвани за създаване на съдържание. Тогава превеждането им в .po файловете не оказва ефект, защото за показването им се използва запазеното генерирано вече съдържание. В такъв случай за да се извърши превод трябва да се използват средствата за редактиране на съдържание, които WordPress има.

За постигане на бързодействие в WordPress някои надписи се вземат от запазени временни файлове, които може да се окажат остарели и някой надпис да се покаже непреведен. Разширението Loco Translate извършва опресняване на такива временни файлове при щракване на бутона "Запазване", когато в него е отворен за редактиране даден файл с преводи. Бутонът обаче е активен, ако е направена промяна в някой надпис. С цел само да активираме бутона, може да направим промяна в произволен надпис и след това да я отменим. Бутонът става активен и може да го щракнем за да се предизвика опресняване на временните файлове.

Обединяване на .po файлове с преводи

Към момента, най-ефективният начин за обединяване на два .po файла е командния интерфейс на gettext. Обединяването се извършва с команда:

msgcat first.po second.po -o third.po

Вижте: How to Combine Two PO Translation Files Together.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4243 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload