Предназначение и интерфейс на Rhinoceros 7

Страницата е създадена на:24 октомври 2021 и редактирана на:24 октомври 2021

Съдържание

Учебници Основни концепции Моделират се повърхнини Команден интерфейс Слоеве Интерфейс Странична лента (Sidebar) Подсказващи надписи Бутони с повече функции Ленти с инструменти Персонализиране на разположението и видимостта Възстановяване на стандартните ленти с инструменти Панели Панел Properties Панел Help Изгледи (Viewports) Навигация в изгледите При trackpad вместо мишка Modeling aids - помощни средства за моделиране Избиране на елемент

Rhinoceros 3D(колекция връзки)

Rhinoceros 3D, по познат с по-кратките си имена Rhino, или Rhino 3D, е комерсиален софтуер за триизмерно моделиране.

За изпробване се предоставя с пълни възможности за 90 дена след съответно регистриране в официалния сайт. Има версии за Windows и Mac, които се различават дотолкова, че има отделни указания за ползване. Чрез услугата Cloud Zoo получен лиценз може да се използва на различни компютри (но не едновременно, разбира се). Студентите ползват 80% отстъпка от цената на комерсиалния лиценз.

Учебници

Директно от софтуера се стига до учебни материали през меню Help > Learn Rhino > Tutorials and Samples... Тази команда отваря панел Tutorials, съдържащ хипервръзки към файлове, които при двойно щракване се изтеглят и отварят на компютъра на потребителя. Може би, добра идея е да се започне с преглеждане на файл Rhino Level 1 Training Guide.pdf.

Основни концепции

Моделират се повърхнини

Моделирането на телата е основано на математическия апарат на неравномерните, рационални би-сплайни (на английски: Non-uniform rational B-spline, или NURBS). Всъщност, със софтуера се моделират повърхнини, които ако затварят обем могат да се разглеждат и като обемни тела.

Понятия: точки, линии (lines), полилинии (polylines), криви (curves), поликриви (polycurves), повърхнини (surfaces), полиповърхнини (polysurfaces), тела (solids).

Команден интерфейс

Освен графичен, софтуерът има и команден интерфейс. Управлява се с команди, които се пишат в поле с надпис Command.

С написване на първите букви, се появява подсказващ списък на командите, съдържащи написаните букви.

След стартиране на команда, надписът "Command" в началото на командния ред се сменя с друг подсказващ надпис, отнасящ се за стартираната команда и редица от опции, между които може да се избира, за да се изпълни командата по различни начини.

Една от буквите на всяка опция е подчертана и натискането на клавиша с тази буква предизвиква избиране на опцията, а изпълнението командата продължава след натискане на Enter. Освен с клавиш на буква, дадена опция може да се избере и с щракване с левия бутон на мишката, при което изпълнението продължава веднага.

Натискането на клавиш F1 отваря помощна страница от сайта на Rhino с информация за стартираната команда. Ако е отворен панел Help, помощната информация се появява и в него.

Опция Undo по време на изпълнение на команда отменя последната стъпка от изпълнението. Клавиш Esc отменя напълно изпълнението на започнатата команда.

Последната завършена команда може да се повтори с: натискане на клавиши Space или Enter, или щракване на десния бутон на мишката в някой изглед. Определен списък от команди обаче не се повтарят. Този списък се намира в прозореца, който се отваря с команда Options. Намира се на страница Rhino Options - General, под надпис: Never repeat these commands.

Изскачащо меню с последните изпълнени команди се вижда с щракване на десен бутон на мишката в историята на командите. Прозорец с всички изпълнени команди се отваря с натискане на клавиш F2.

Слоеве

На различните обекти в една сцена се присвояват слоеве. Слоевете управляват: видимостта, заключването, цветовете на линиите, материалите, цветовете и линиите на точките на обектите.

Списък на наличните слоеве се отваря с бутон върху най-долната лента на прозореца на Rhino. Върху бутона се показва текущия слой, който ще имат новосъздадените елементи, или ако има селектиран елемент - слоят на този елемент. В случай, че са селектирани елементи с различни слоеве се показва надпис Varios. Избирането на друг слой от списъка променя съответно текущия слой или слоя на селектираните елементи.

Интерфейс

Интерфейсът на програмата се състои от: 1. Меню, 2. Прозорец с история на промените, 3. Команден ред, 4. Ленти с инструменти, 5. Изгледи, 6. Панели и 7. Лента за състоянието.

По подробно - в The Rhino window.

Странична лента (Sidebar)

Това е лента с бутони на инструменти, разположена по подразбиране в лявата страна на главния прозорец.

Подсказващи надписи

При задържане на курсора на мишката върху бутон се показва подсказващ надпис. С изображения на мишка е обозначено дали да се натисне ляв или десен бутон на мишката за да се стартира съответна функция на бутона. Някои бутони са предназначени само за ляв, други имат различни функции за ляв, и за десен бутон на мишката.

Бутони с повече функции

Някои от бутоните на инструменти имат триъгълен знак в долния си десен ъгъл. Тези бутони стартират повече от една команди, като появяването на бутони за алтернативни команди става след щракване точно върху триъгълния знак, или задържане върху бутона натиснат левия бутон на мишката.

Ленти с инструменти

Разположени са в прозорец, разделен на подстраници (tabs) с различни заглавия (Standard, CPanels, ...). Щракването върху заглавие на подстраница активира и показва отгоре инструментите от тази подстраница.

При избиране на някои подстраници като Curve Tools, Surface Tools, Solid Tools се променят и бутоните върху страничната лента.

Персонализиране на разположението и видимостта

Разположението на лентите с инструменти и панелите се променя с влаченето им за заглавната лента и могат да бъдат закотвени към страните на главния прозорец.

Видимостта на лентите с инструменти се променя от меню, показващо се при щракване на икона - зъбно колело в дясно от заглавията на лентите или с щракване на десен бутон на мишката върху празно място на подстраниците на лентата.

Възстановяване на стандартните ленти с инструменти

Направени промени в разположението и видимостта на лентите с инструменти се отменят и се връщат настройките по подразбиране чрез диалога Options. В раздел Rhino Options - Toolbars, в десния прозорец за настройки, отдолу, се щраква бутон Restore Defaults. След потвърждаване на отмяната на потребителските настройки на лентите с инструменти, всички ленти се скриват и се появяват отново, разположени по стандартния си начин след затваряне и ново отваряне на Rhino.

Панели

Панелите представят информация, но дават и възможности за редактирана на представената информация. Списък на панелите и дали са отворени в момента се вижда в меню Panels. Щракването върху име на панел от този списък, отваря прозорец, в който се показва панела. В този прозорец може да има и други панели, представени като подстраници.

Панел Properties

Представя свойствата на селектирания в момента елемент или на текущия изглед.

Панел Help

Показва помощна информация за текущия инструмент. (Изисква свързаност с Интернет, освен ако не са изтеглени файловете за полване офлайн от Download - Rhino 7 Offline Help.)

Изгледи (Viewports)

При стартиране на нов проект, той по подразбиране се показва в четири изгледа: Top, Perspective, Front и Right. В тези изгледи се изобразяват успоредни или перспективни проекции, като перспективните проекции могат да бъдат с една или две убежни точки.

В горния си ляв ъгъл всеки изглед има меню на изгледа, което е скрито зад надпис - име на изгледа. Еднократното щракване с левия бутон на мишката върху надписа активира изгледа. Двукратното щракване - увеличава изгледа до запълване на целия главен прозорец; повторното двукратно щракване - го намалява.

Към режим с друг брой изгледи се превключва от меню View - Viewport Layout.

Всеки изглед може да се раздели на два, хоризонтално (Split Horizontal) или вертикално (Split Vertical).

Мрежата, която се показва в активния изглед се скрива или показва отново с натискане на клавиш F7.

Навигация в изгледите

Navigate in viewports

Влачене с десен бутон на мишката - в перспективен изглед предизвиква триизмерно въртене; в успоредни изгледи - местене;
влачене с десен бутон на мишката + Ctrl - нагоре - увеличаване; надолу - намаляване (zoom);
влачене с десен бутон на мишката + Shift - местене (Pan)

Клавишни комбинации:
Ctrl + W - увеличаване до очертан правоъгълник;
Shift + Crtl + E - сместване на целия модел в текущия изглед;
Alt + Crtl + E - сместване на целия модел във всички изгледи;

При trackpad вместо мишка

Особеното е, че действията се извършват, но не се онагледяват чрез промени във формата на курсора, както при работа с мишка.

Влачене с 2 пръста вместо влачене с десен бутон на мишката
влачене с 2 пръста + option вместо влачене с десен бутон на мишката + Ctrl

Modeling aids - помощни средства за моделиране

Това са опции, които могат да се включват и изключват чрез щракване върху редица бутони, разположени в долната част на главния прозорец. Когато дадена опция е включена, надписът върху бутона е с получер шрифт и оцветен фон. Освен с щракване на бутоните опциите могат да се превключват и с клавишни комбинации.

GridSnap - кара курсора на мишката да "прескача" само между пресечните точки на помощната мрежа. (Превключва се и с Клавиш F9 или S Enter. Клавиш F7 показва/скрива помощната мрежа.)

Ortho - чертае само линии успоредни на координатните оси. (Клавиш F8. По време на изпълнение на команди може да се включва/изключва временно със задържане натиснат клавиш Shift.)

Planar - подобно е на Ortho, но спрямо конструктивната равнина минаваща през последната избрана точка.

Osnap - кара курсора да прихваща характерни точки на обектите - крайни точки, средни и т.н.

SmartTrack - показва временни линии и точки, улесняващи намирането на точки, спрямо съществуващи обекти.

Gumball - показва около селектирания обект фигура от стрелки, дъги и точки, чрез влачене на които може да се премества или променят размерите на обекта.

Record History

Filter

Избиране на елемент

Избиране на един елемент става с щракване на мишката върху него. Ако на същото място се намират няколко елемента се показва списък. Преместването на курсора в списъка оцветява съответния елемент и избирането му се осъществява с щракване на мишката в списъка.

Добавяне на обект към избраните става с щракване на мишката при задържан натиснат клавиш Shift.

Множество обекти се селектират със очертаване с влачене на мишката на заграждащ или пресичащ прозорец.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 62 днес 1
Направено с MyCMS.