Променливи и типове във Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2022 и редактирана на:10 януари 2022

Съдържание

Понятие за променлива и тип Някои типове Integer Double Boolean String Char Деклариране на променливи Присвояване на стойности

Понятията за променливи и типове във Visual Basic не се различава съществено от тези понятия в други езици за програмиране. Описанието на тези понятия от страница Променливи, типове, присвояване на стойности в езика за програмиране Паскал почти ще повторим и тук.

Понятие за променлива и тип

Променливите дават възможност за обозначаване на съхранявана в паметта на компютъра информация, която може да се променя по време на изпълнение на програмата. Всяка променлива има идентификатор и тип.

Идентификаторът е поредица от символи, с която в програмата се означава съответната информация.

Типът определя каква информация съхранява променливата и от там и какви действия може да се извършат с нея.

Някои типове

Изчерпателно описание на всички типове има в документацията на Visual Basic, на страница Data Type Summary. Тук ще представим накратко типовете, които ще използваме.

Integer

Цели числа в диапазона от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Върху цели числа се извършва аритметични и други операции.

Double

Нецели (числа с плаваща запетая) в диапазона от -1.79769313486231570E+308 до -4.94065645841246544E-324. С числа от тип Double се извършват аритметични действия.

Boolean

Логическа стойност True (истина) или False (неистина). От този тип е резултатът от логически операции като сравняване и други.

String

Ще назоваваме този тип и с думата стринг. Фрагменти текст или поредица, низ от символи с дължина от нула (празен низ) до около 2 милиарда. Обичайна операция с низове е слепването, при което от два низа се получава нов низ обединяващ една след друга двете поредици от символи.

Когато в програмния код на Visual Basic трябва да се напише стойността на стринг, текстът, който представлява този стринг се заграшва в кавички, например: "Това е фрагмент текст".

Char

Буква от произволна азбука, която се кодира по таблицата Unicode.

Деклариране на променливи

Общ вид на декларирането:

Dim идентификаторНаПроменлива As идентификаторНаТип

Примери:

Dim ind As integer
Dim pName As string

Присвояване на стойности

Присвояване на стойност се извършва с оператор за присвояване, който има вида:

имеНаПроменлива = израз

Относно това какво е израз, вижте Изрази във Visual Basic.

Декларирането на променлива може да се съчетае с присвояване на стойност, например:

Dim ind As integer = 25
Dim pName As string = "Примерен текст"

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1850 днес 5
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload