Изрази във Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2022 и редактирана на:13 януари 2022

Изразите в програмирането са начинът за описване на изчисления извършвани от компютрите. Изрази поставяме най-често в дясно от оператора/знака за присвояване на стойности на променливи, както и в някои други случаи.

Изразите се състоят от константи, променливи, извиквания на функции и оператори за действия между изброените, както и скоби задаващи правилния ред на действията.

Под константи имаме предвид както написани в програмния код на израза стойности (наричани понякога литерали), така и именувани константи декларирани на друго място (User-Defined Constants - Visual Basic).

Операторите са знаците за аритметични действия (+ - * / ^), логически действия (NOT AND OR) и знакът & за действието слепване на стрингове. (Operators and Expressions - Visual Basic | Microsoft Docs)

Примери за използване на изрази

Като пример за използване на изрази вижте Програма за пресмятане лица на фигури направена с Visual Basic.

Присвояването на стойност изчислявана чрез израз е начинът за реализиране с компютърна програма на различни математически формули. Ето някои примери:


Формула за лице на триъгълник по дадена основа `a` и височина `h`
`S = (a h)/2`

Реализация на същата формула на Visual Basic:
S = (a * h)/2


Формула за лице на успоредник по две страни `a`, `b` и ъгъла между тях `y`
`S = a b sin y`

Реализация на формулата на Visual Basic:
S = a * b * Math.sin(y)


Първият корен на квадратно уравнение
`x_1 = (-b - sqrt(b^2 - 4 a c))/(2 a)`

Реализация на Visual Basic:
x_1 = (-b - Math.sqrt(b^2 - 4 * a * c))/(2 * a)


 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1495 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload