Цветни режими (цветови модели)

Страницата е създадена на:16 ноември 2022 и редактирана на: 4 септември 2023

Растерните изображения могат да бъдат черно-бели, в степени на сивото или цветни.

В черно-белите (Bitmap) изображения пикселите са само в два цвята - черни или бели. В този случай за кодиране цвета на всеки пиксел е достатъчен 1 бит (ако стойността на този бит е 0 имаме пиксел с черен цвят, а ако е 1 – с бял цвят).

При изображенията в степени на сивото (Grayscale) най-често се използват 256 степени, които се кодират с 1 байт. Стойност 0 съответства на черен цвят, 255 - на бял, а останалите стойности съответстват на степените на сивото, като с нарастване на стойността сивото става все по-светло.

При цветните растерни изображения цветът на даден пиксел се получава от смесването на няколко основни цветове. За кодиране на различни цветове съществуват няколко цветови модели или цветни режими. Цветовите модели се различават по това кои са основните цветове в тях и как се кодират тези цветове.

RGB

Цветовият модел RGB включва три основни цвята: червен (Red), зелен (Green) и син (Blue). Всеки основен цвят се задава с двоично число, което може да се състои от различен брой битове. Броят битове, използвани за кодиране на един цвят, определя, колко степени на градация може да има дадения основен цвят. Ако се използват 8 битови числа, всеки основен цвят може да има 28 = 256 степени (от 0 до 255). Цветът на даден пиксел се описва с три числа, всяко от които задава степента на градация на всеки основен цвят. Например: при задаване на основните цветове с 8 битови числа: три числа 0,0,0 задават черен цвят; 255,255,255 задават бял цвят; 255,0,0 - наситен червен цвят; 0,255,0 - наситен зелен цвят и т.н. Когато трите основни цвята имат еднаква степен, се получават различни степени на сивото. Например: 127,127,127 съответства на 50% сиво. Общият брой цветове, които може да бъдат възпроизведени е равен на произведението от броя на степените на всички основни цветове (256х256х256 = 16777216, т.е. при 8-битово кодиране на основните цветове имаме над 16 милиона цвята). RGB моделът се използва в мониторите, телевизорите, проекторите и др. уреди, в които изображенията се получават чрез смесване на светлина от източници, излъчващи основните цветове.

CMYK

Цветовият модел CMYK включва четири основни цвята:

Този цветови модел се използва в прибори, в които цветовете се получават чрез смесване на бои - принтери, печатарски машини и др.

Цветовите модели RGB и CMYK се явяват допълнителни един на друг в следния смисъл. Смесването на еднакви степени от два основни цвята от единия модел създава основен цвят от другия модел.

Червен + зелен = жълт.
Зелен + син = циан.
Червен + син = магента.

Или обратно:
циан + магента = син,
магента + жълт = червен,
циан + жълт = зелен.

Тази особеност позволява да се използва т.нар. цветен кръг:

Изображение от Color Systems and Color Wheels | Jesús Gil Hernández.

Всеки основен цвят от моделите RGB и CMYK заема определен ъгъл от този кръг: 00 - червен, 600 - жълт, 1200 - зелен и т.н.

HSB

Цветовият модел HSB съдържа три характеристики на цвета, основани на човешкото възприятие за цвят. Тези три характеристики са: тон на цвета (Hue), наситеност (Saturation) и яркост (Britness). Тонът се характеризира с ъгъла, който има цвета върху цветния кръг (Виж Фигура 1). Наситеността характеризира "чистотата" на цвета. Слабо наситените цветове изглеждат бледи, сивеят, а наситените цветове са чисти, без примес на сиво. Яркостта ссъответства на количеството светлина, което се излъчва от предметите.

Lab Color

Цветовият модел Lab Color се основава на човешкото възприемане на цветовете. Той описва как изглежда даден цвят, а не толкова как трябва да се формира този цвят. Цветовете в този модел се определят от стойностите на три характеристики: L - светлост (lightness), със стойности от 0 до 100, и две цветни компоненти a и b, със стойности от -128 до 127. Компонентата a определя положението на цвета по оста зелено-червено, а компонентата b - по оста синьо-жълто. Този цветови модел е независим от устройствата за възпроизвеждане и се използва като междинен модел при извършване на цветови трансформации с цел постигане на еднаквост на цветовете, възпроизвеждани от различни устройства.

Фотошоп може да променя цветния режим (Mode) на растерното изображение, което сме отворили. Режимите във Фотошоп са: черно-бял (Bitmap), степени на сиво (Grayscale), режим с един до четири зададени цвята, съответстващи на степени на сивото (Monotone, Duotone, Tritone или QuadTone), зададен брой цветове (Indexed Color), RGB, CMYK, Lab Color и многоканален режим (Multichannel).

В GIMP цветните режими са: RGB, Grayscale и Indexed.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1156 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload