НАРЕДБА за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

Страницата е създадена на:29 юни 2019 и редактирана на:29 юни 2019

Източник: НАРЕДБА № 21 от 30.09. 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Съдържание

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава втора. ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Глава трета. ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Заключителни разпоредби

Необработен текст

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.
Чл. 2. Кредитната система е организация на учебния процес, която:
1. се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение и по всяка отделна учебна дисциплина;
2. осигурява на студентите възможност за изборност на дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на основата на взаимно признаване отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
Чл. 3. Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен на висшето образование. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини.
Чл. 4. Кредити по чл. 3 могат да се придобиват само в основни звена на висши училища, получили акредитация и създадени при условия и ред, определени от Закона за висшето образование, от студенти, приети по законоустановения ред във всички форми на обучение, предвидени в чл. 42, ал. 9 от Закона за висшето образование.

Глава втора. ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Чл. 5. Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дипломна работа и др.).
Чл. 6. Всяка учебна дисциплина получава кредитен еквивалент в зависимост от учебния план на специалността и предвидената в него пълна студентска заетост.
Чл. 7. Кредитите по чл. 3 се присъждат на студенти, получили положителна оценка не по-ниска от среден

(3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване.

Чл. 8. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър. При обучение при условията на чл. 42, ал. 8, т. 4 и 8 от Закона за висшето образование този брой може да бъде по-голям или по-малък, като се спазват условията по чл. 9, 10, 11 и 12.
Чл. 9.

(1) Един кредит се присъжда за 25 - 30 часа студентска заетост.

(2) Делът на аудиторната заетост по ал. 1 не може да бъде повече от половината.

(3) Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя в учебния план на специалността, като се съобразява с изискванията за хорариум съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".

Чл. 10. Броят кредити, необходим за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл. 11. За придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" по същата специалност са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл. 12. За придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност необходимият брой кредити се определя от висшето училище в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", като техният брой не може да бъде по-малък от 60 кредита.
Чл. 13. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл. 14. Минималният брой кредити, необходим за придобиване на професионално висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист", е 180, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл. 15. В дистанционна и задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като броят кредити по учебни дисциплини съответства на този от редовната форма на обучение.
Чл. 16. Кредитите за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини и кредитите за извънаудиторна студентска заетост се вписват в учебния план на специалността по образователно-квалификационни степени.

Глава трета. ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Чл. 17. Висшето училище разработва правила за организиране на студентската мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обучение, придобити в друго висше училище или по учебен план на друга специалност, и осигурява тяхната публичност.
Чл. 18.

(1) В основните звена се създават специализирани комисии, които извършват признаване на кредити, придобити в друго висше училище, или кредити по сходни дисциплини от друга специалност.

(2) При условията на чл. 4 от тази наредба специализираните органи могат да присъждат кредити и за знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение.

Чл. 19. Висшето училище ежегодно изготвя и оповестява информационни пакети, съдържащи:
1. обща информация за висшето училище, неговата структура, органи на управление, условия за прием, практическа информация за условия на живот, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност;
2. информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, катедри, специалности, организация на учебния процес, длъжностно лице, отговарящо за кредитната система и студентската мобилност в основното звено;
3. информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити.
Чл. 20. При обучение в две или повече висши училища диплома за завършена образователно-квалификационна степен издава висшето училище, в което студентът е приключил задълженията си по учебен план за съответната специалност. Преходни и

Заключителни разпоредби

§ 1.

(1) Присъдените на студента кредити задължително се вписват в основните документи, издавани от висшето училище.

(2) В академичната справка и европейското дипломно приложение заедно с оценката по шестобалната система се вписват съответствията й по скалата на ЕСТS, както следва: отличен - А; много добър - В; добър - С; среден - D, E; слаб - FX, F (не се присъждат кредити).

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 3. Студентите, приети преди учебната 2004/2005 г., продължават обучението си по учебни планове и по условията, при които са били приети.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 44а, ал. 7 от Закона за висшето образование.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4570 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload