Прозорци с изгледи в GenerativeComponents

Страницата е създадена на:16 август 2018 и редактирана на:28 август 2018

Меню Window

В подменю Views команда Dialog служи за включване или изключване показването на панел View Groups, а останалите команди, означени с номера от 1 до 8 - за показване на прозорци с изгледи.

Командите Cascade, Tile и Arange - подреждат по съответния начин отворените изгледи, когато са отворени повече от един.

Scroll Bars - показва или скрива плъзгачи за преместване на съдържанието на прозорците с изгледи.

View ToolBox - показва или скрива лента с бутони за управляване на изгледа във всеки прозорец с изглед.

Управлявяне на изглед

Бутоните за управление на текущия изглед се намират върху панел View Control, които може да се покажат като отделен панел чрез поставяне на отметка в списъка на отворените панели, с команда Tools - Tool Boxes... (вижте Управлявание на панелите с инструменти), или да се показва във всеки прозорец с изглед с поставяне на отметка пред View ToolBox в меню Window.

Посока на погледа

Посоката на погледа върху моделирания обект се избира със задържане натиснат ляв бутон на мишката върху бутон View Rotation докато се появи подменю и щракване върху някоя от показаните възможности. Възможност 1 Rotate View активира инструмента за триизмерно въртене на изгледа, което се прави с влачене на мишката. Останалите възможности от 2 до 9 отварят изгледи с различни посоки на погледа към модела, а последната Open as Toolbox предизвиква показване на тези възможности в отделен панел с бутони за смяна на посоката на погледа.

Навигация

Преместване (Pan)

Извършва се, както е обичайно в много CAD системи, с натискане и влечене със средния бутон на мишката (колелцето) или с влачене с левия букон на мишката, ако специално е активиран инструмент Pan .

Увеличаване (Zoom In) и намаляване (Zoom Out)

Извършва се, както е обичайно в много CAD системи, с въртене на колелцето на мишката или с еднократно щракване на вишката ако е активиран съответно инструмент Zoom In или Zoom Out . Специфичното в GenerativeComponents e че, когато е активиран инструмента Zoom In, около курсора на мишката се изобразява оцветен правоъгълник подсказващ коя част от изображението ще се увеличи до размера на прозореца с изгледа.

Автоматично увеличаване до степен да се вижда целия дизайн се извършва с щракване върху бутона Fit View

Предишна - следваща, позиция на погледа

Бутоните View Previouse и View Next съответно връщат изгледа в предишно или следващи състоение, получено чрез инструменти за навигация.

Триизмерно въртене

Извършва се с натистане и влачене с левия бутон на мишката след активиране на инструмента View Rotation: Rotate View . Възможно е върху този бутон да има друга икона, вижте Посока на погледа.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2555 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload