Изгледи (Viewports) в 3DS Max

Страницата е създадена на:17 март 2019 и редактирана на:26 май 2019

Съдържание

Конфигуриране на изгледите Навигация Менюта на изгледите 4-квадрантно меню (Quad Menu)

Раздел връзки: 3ds Max - Help(колекция връзки), в help.autodesk.com: General Viewport Concepts.

Конфигуриране на изгледите

Централната част от прозореца на 3ds Max е заета от специални прозорци, в които се изобразява сцената, неречени изгледи (Viewports). Изгледите могат да бъдат различен брой и с различна големина. Броят им и начина, по който разделят на части прозореца на програмата се управлява с команда Views - Viewport Configuration..., страница Layout.

Бързо променяне на броя на изгледите се извършва и с бутони върху панел Viewport Layout Tabs. Първият бутон от този панел отваря прозорче за избор на конфигурация. Използваните конфигурации се появяват като нови бутони и щракването им позволява бързо превключване на конфигурациите.

Във всеки момент един от изгледите е активен. Това е изгледът, в който потребителят извършва действия върху обектите от сцената. Даден изглед става активен при първото щракване с мишката в неговата рамка.

Активният изглед може да е уголемен и да закрива всички останали изгледи. Уголемяване на активния изглед и обратното му намаляване се извършва с клавишна комбинация Alt+W, щракване на бутона от лентата на състоянието.

Навигация

Навигацията в изгледите е аналогична на навигацията в CAD системите: Въртенето на колелцето на мишката предизвиква приближаване (zoom in) или отдалечаване (zoom out); влаченето с колелцето - преместване (Pan); влачене с колелцето на мишката при натиснат бутон Alt - триизмерно въртене (Orbit).

Споменатите действия може да се извършват и с влачене с левия бутон на мишката след превключване към съответното действие с щракване на бутон от лентата от долната част на екрана.

Инструменти за навигация са и изгледовия куб (ViewCube) и кормилото (SteeringWheels), познати от други софтуерни продукти на Autodesk - AutoCAD, Revit.

След промяна на позицията в даден изглед с инструмент за навигация, връщане към предишната позиция се извършва с клавиш Shift+Z, а обратно - с Shift+Y

Менюта на изгледите

Във всеки изглед се изобразява меню на изгледа, което се състои от 4-5 подменюта. (Вижте в документацията Viewport Label Menus). Всяко подменю се изобразява със заграден в квадратни скоби надпис, който съответства на направения в момента избор от подменюто.

Главно меню на изгледа, означено със [+].
Меню за промяна на гледната точка, например: [Pespective].
За промяна на начина на изобразяване на сцената, например: [Standard]
Начин на оцветяване, например: [Default Shading].

Наред с предметите от сцената във всеки изглед може да се изобразява подобна на милиметрова хартия решетка. Същата се скрива или показва с клавиш G или с команда от менюто на изгледа: + - Show Grids. При влачене с мишката по време на създаването на обекти началните точки от обекта се поставят именно в равнината на тази решетка на изгледа.

Изглед може да се обездвижи (Desable Viewport) при, което престава да се опреснява, ако бъде направена промяна в други изгледи. Направените в други изгледи промени се показват в обездвижен изглед след щракване в него и активиране. Докато е активен обездвижения изглед функционира нормално, но при активиране и извършване на промени в друг изглед, отново спира да визуализира тези промени.

Всеки изглед, може да бъде ортографичен (Orthographic) или перспективен (Perspective). При ортографичните изгледи успоредните линии винаги се изобразяват като успоредни или като точки, ако са перпендикулярни на равнината на екрана. При перспективните изгледи успоредните линии се пресичат в убежни точки.

Видът на изгледа се сменя от второто му подменю. От същото меню може да се промени посоката на погледа към сцената, съответно: Top, Bottom, Front, Back, Left и Right.

Всяка позиция от която се разглежда сцената в даден изглед може да се запази с команда Save view и след това да се възстанови Restore View от второто подменю на изгледа.

4-квадрантно меню (Quad Menu)

При щракване на десния бутон на мишката във вътрешността на изглед се показва меню, което е се състои от две или четири групи от команди. Две групи команди се показват ако в изгледа не са селектирани предмети и четири групи - ако има селектирани предмети, с които може да се извършат някакви действия. (Документация: Quad Menu)

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2654 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload