Търсене в регистър за недвижими паметници на културата

Страницата е създадена на:15 юни 2019 и редактирана на:13 август 2020

Раздел връзки: Опазване на архитектурното наследство(колекция връзки).

В ИСУН 2020 - Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България се откриваше информация за проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ, договор № BG05SFOP001-1.002-0017- C01/18.08.2017, с дата на стартиране 01.08.2017 и дата на приключване 31.05.2020. Резултатът от осъществяването на проекта в момента (13 август 2020 г.) не можем да открием в Интернет, а регистърът на недвижимите паметници на културата е във вид на електронни таблици, които може да се изтеглят от сайта на НИНКН или pdf файлове от сайта на Министерството на културата.

Разпръснатостта на данните в множество файлове, не дава възможност за търсене във всички, предоставени данни. Тяхното недиректно показване в прозореца на браузъра, прави по-неудобно търсенето на друга информация в Интернет за всеки обект.

От електронна таблица за Excel, данните лесно се конвертират и зареждат в таблица на някой вид релационна база данни, например, MySQL и след това през подходящ уеб интерфейс може да се осъществи търсене и показване на намерените записи. Предлагаме по-долу демонстрация на такава идея.

При написване на букви в поле "Думи, относно обект" в следващото поле се показва списък на думи, започващи с тези букви, които се срещат в названието или адреса на недвижим паметник на културата. Щракването върху показана в този списък дума, добавя думата в израза за търсене.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 5336 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload