Чертане във Фотошоп с векторни инструменти

Страницата е създадена на:16 септември 2020 и редактирана на: 7 ноември 2023

Съдържание

Пътечки "Живи" форми (live shapes) Векторни фигури Растеризиране Векторизиране Инструменти за чертане Инструмент Писалка (Pen Tool) Свободна писалка (Free Pen Tool) За добавяне на възлови точки (Add Anchore Point Tool) За изтриване на възлови точки (Delete Anchore Point Tool) За променяне на възловите точки (Convert Point Tool) За селектиране на цели пътечки (Path Selection Tool) За селектиране на възлови точки и части (Direct Selection Tool) Съчетано използване на Pen Tool с други инструментите при чертане Други инструменти за чертане на готови форми Правоъгълник (Rectangle Tool) Елипса (Elipse Tool) Правилен многоъгълник (Poligon Tool) Линия (Line Tool) Потребителски фигури (Custom Shape Tool) Панел Пътечки (Paths) Специални въпроси относно пътечки Продължаване на незатворена пътечка

Чертане във Фотошоп ще наричаме създаването на векторни обекти пътечки (Paths), "живи" фигури (Live Paths) и фигури (Shapes), което се осъществява със специални инструменти за чертане.

Пътечки

Пътечките са абстрактни, "математически" линии, които се изобразяват от Фотошоп на екрана, но реално не съдържат никакви пиксели и не се отпечатват. Създават се с инструментите за чертане. Пътечките представляват криви на Безие (Bezier curve) - френски математик, който е разработил математическият им апарат. Това са гладки или начупени криви, които минават през определени възлови точки (котвени точки - Anchore Points).

На фигурата е изобразена пътечка, минаваща през възловите точки 1, 2 и 3.

Посоката на пътечката при преминаване през дадена възлова точка се задава чрез положението на други две направляващи точки. На показаната фигура направляващите точки са A, B, С, D, E и F.

Линиите, които съединяват направляващите точки с възловите точки, от които произлизат, се наричат направляващи линии. Пътечките се огъват така, че направляващите линии да им бъдат допирателни. На фигурата нправляващите линии са отсечките: 1A, 1B, 2C, 2D, 3E и 3F.

Когато направляващите точки съвпадат с възловата си точка, или не лежат на една права с възловата точка, възловата точка се нарича ъглова точка. В ъглова точка пътечката образува ъгъл. Когато направляващите точки са на известно разстояние от възловата точка, разположени на една права от двете ѝ страни, пътечката се огъва плавно през тази възлова точка и тогава възловата точка ще наричаме плавна точка.

На горната фигура точки 1 и 4 са ъглови, точки 2, 5 са плавни, а в точка 3 двете направляващи линии имат различни направления.

Пътечките могат да бъдат отворени или затворени.

Всяка пътечка огражда част от изображението, която се счита за вътрешна част на пътечката. При незатворени пътечки, контурът на вътрешната част се допълва с права отсечка, съединяваща първата с последната точка.

Пътечките се използват: за векторни маски с цел скриване на определени части от слоевете; превръщат се в селекции; по техните контури може да се рисува с инструменти за рисуване; а във вътрешната им част може да се прилага запълване.

Наличните в даден файл пътечки се показват в панела Paths.

Информацията за няколко пътечки във Фотошоп може да се съхранява заедно, под едно и също име, и всъщност с термина пътечка (Path) се нарича група от няколко пътечки, означени с общо име. Отделните, несвързани пътечки в такава група се наричат подпътечки (Subpaths).

Налична, създадена пътечка, може да се превърне във векторна фигура ако, когато пътечката е селектирана, се превключи на панел Layers и се зададе създаване на корекционен слой плътен цвят (Solid color).

"Живи" форми (live shapes)

Това е понятие свързано с пътечките въведено с облачните версии на Фотошоп Creative Cloud.

Живи форми се създават с инструментите за създаване на пътечки с предварително определена форма. Когато бъде селектирана "жива" форма, около нея се показва описан правоъгълник с манипулатори за мащабиране и може директно с влачене на мишката да се мащабира и върти, а ако трябва да се премести, за целта трябва да се активира инструмент Path Selection Tool. Върху лентата за настройки на жива форма има бутон "Shape", с който живата форма се превръща в слой с векторна фигура.

Ако се направи опит за променяне на котвени или направляващи точки с Direct Selection Tool, се показва съобщение (ако не е изключено показването му), че промяната ще доведе до превръщане на "живата" форма в обикновена пътечка. Т.е. ще изчезнат: възможността за мащабиране и въртене с появяващ се веднага описан правоъгълник.

Векторни фигури

За разлика от пътечките, които пряко не влияят на пиксели от изображението, векторните фигури представляват слоеве, които имат свойства като: цвят, непрозрачност, стилове и др. Те се смесват с останалите слоеве и се виждат върху създаваното изображение. Всяка векторна фигура притежава пътечка, която задава формата на векторната фигура и се вижда в панела Paths. Когато векторна фигура е създадена от жива форма, се изобразява със зададените ѝ свойства за ограждане с контур и запълване.

Растеризиране

Слой, който съдържа векторна фигура може да се превърне в растерен с командите от главното меню: Layer - Rasterize - Shape. Ако към слоя има добавени стилови ефекти, това растеризира само векторната фигура, а ефектите остават като отделни такива. Командата Layer - Rasterize - Layer Style растеризира както векторната фигура, така и ефектите.

При избиране на инструмент за работа с растерни изображения (например: градиент, четка, молив и др.) с цел да се приложи върху слои, съдържащ векторно изображение, курсорът на мишката се превръща в забранителен знак, защото използването на инструмента в този случай е невъзможно. Ако въпреки това бъде направен опит за използване на инструмента, се появява предупредително съобщение с въпрос, дали да се превърне векторното изображение в растерно. Ако се отговори с ОК последното се извършва, ако се натисне бутона Cancel - не се променя нищо.

Векторизиране

Векторизиране наричаме обратният процес на превръщане на растерни изображения във векторни. Във Фотошоп няма готови инструменти за осъществяване на това, но последното може да се прави чрез съчетаване на инструменти за селектиране и след това превръщане на направените селекции в пътечки и векторни фигури.

Инструменти за чертане

Това са инструментите с които се създават и променят пътечки.

Инструмент Писалка (Pen Tool)

Служи за създаване на векторни фигури или пътечки, чрез задаване на техните възлови и направляващи точки.

След избиране на инструмента, върху лентата за избор, от падащия списък се избира: Shape или Path, за да се определи дали ще се чертае фигура в нов слой или само пътечка.

Преди започване чертането на нова пътечка (подпътечка) до курсора на мишката има звездичка, която изчезва след като нанесем поне една възлова точка.

Всяко щракване с мишката поставя поредна възлова точка. Само щракване, без влачене, поставя ъглова точка, а щракване, последвано от влачене, поставя плавна точка с две противоположно разположени направляващи точки.

Задържането натиснат клавиш Shift поставя нови точки, така че ъглите към новите части от пътечката да са кратни на 450.

Пътечка се затваря като се щракне върху началната ѝ възлова точка, когато до курсора има малко кръгче, показващо готовността за затваряне. След затваряне, чертането на пътечката завършва и с писалката може да започне чертане на нова пътечка (подпътечка).

За да се завърши отворена пътечка, се щраква върху бутона Pen tool върху лентата за избор или се натиска и задържа Ctrl и се щраква някъде настрани от пътечката.

Свободна писалка (Free Pen Tool)

С тази писалка се чертае със постоянно натиснат ляв бутон на мишката и свободно движение на курсора. При това Фотошоп автоматично поставя необходимите възлови и направляващи точки, за да се получи пътечка с описваната от курсора форма. Чертането завършва след отпускане бутона на мишката. Чертаната пътечка може да се затвори като се задържи клавиша Ctrl в момента на отпускане бутона на мишката.

Отворена пътечка може да продължи да се чертае от всеки от своите краища с инстрементите Pen Tool или Free Pen Tool. Щом се активира някой от тези инструменти, при поднасяне на курсора до някой от краищата на отворена пътечка, до курсора, вместо звездичка се показва знак, който означава, че ако чертането започне в този момент, то ще предизвика продължаване на съществуващата отворена пътечка, а не създаване на нова подпътечка. Чертането в този случай, може да завърши както с оставяне на пътечката отново отворена така и със затваряне, ако завърши в другия край на пътечката, когато до курсора на мишката се появи кръгче.

За добавяне на възлови точки (Add Anchore Point Tool)

След избор на този инструмент при щракване върху определено място от пътечка, на това място се добавя нова възлова точка.

За изтриване на възлови точки (Delete Anchore Point Tool)

Щракването върху възлова точка с този инструмент изтрива възловата точка.

За променяне на възловите точки (Convert Point Tool)

С този инструмент се променя вида на възловите точки точки - от ъглови в плавни и обратно. Ъглова точка се превръща в плавна с влачене на мишката от възловата точка настрани - създават се две симетрични направляващи точки и линии, които допълнително може да се преместят. Превръщането на плавна точка в ъглова става с еднократно щракване върху нея. С натискане и задържане на клавиша Alt този инструмент може да се активира временно докато се чертае с писалката.

За селектиране на цели пътечки (Path Selection Tool)

Щракването с този инструмент върху подпътечка, селектира подпътечката, след което селектираната подпътечка може да се влачи с мишката и да се премества.

Може да се създаде копие на селектирана с този инструмент подпътечка - Натиска се и се задържа клавиша Alt, а селектираната подпътечка се влачи с мишката настрани. В момента на отпускане на бутона на мишката се създава копие на подпътечката, което остава селектирано.

Повече от една подпътечки се селектират чрез задържане на клавиша Shift и щракване с мишката. Повторно щракване върху селектирана подпътечка при натиснат Shift, премахва тази подпътечка от селекцията.

Няколко селектирани подпътечки може да се подравняват или разпределят на равни разстояния с инструментите за подравняване от лентата за избор.

При задържане на курсора на мишката над тези бутони се показват техните наибенования

Align left edges - подравняване на левите краища,
Align vertical centers - подравняване по вертикала на центровете,
Align right edges - подравняване на десните краища.
Align top edges подравняване на горните краища,
Align horizontal centers - подравняване по хоризонтала на центровете,
Align bottom edges - подравняване на долните краища,
Или, също така, да се разпределят на равни разстояния с инструментите:
Distribute top edges - разпределяне на горните краища,
Distribute vertical centers - разпределяне на центровете по вертикала,
Distribute bottom edges разпределяне на долните краища,
Distribute left edges - разпределяне на левите краища,
Distribute horizontal centers - разпределяне на центровете по хоризонтала,
Distribute right edges - разпределяне на десните краища.

Няколко селектирани подпътечки може да се обединят в една чрез натискане на бутона Combine от лентата за избор. След комбиниране тези подпътечки се превръщат в една пътечка с нови котвени и направляващи точки, ето защо обратното разделяне и възстановяване на отделни подпътечки е невъзможно.

За селектиране на възлови точки и части (Direct Selection Tool)

При щракване с този инструмент върху възлова точка, същата се селектира, показват се нейните направляващи точки и с влачене с мишката може да се променя положението на възловата точка и нейните направляващи точки.

Клавишът Ctrl алтернативно сменя двата инструмента: за селектиране на цяла пътечка и на възлови точки.

Докато се работи с писалката или с инструмента за селектиране на цели пътечки инструментът за селектиране на възлови точки се активира временно с натискане и задържане на клавиша Ctrl. Когато пък се работи с инструмента за селектиране на възлови точки инструментът за селектиране на цели пътечки се активира временно също с натискане и задържане на клавиша Ctrl.

Съчетано използване на Pen Tool с други инструментите при чертане

Инструментът писалка има опция Auto Add/Delete, която щом е включена позволява с него да се добавят и премахват възлови точки без да се превключва към инструментите Add Anchor Point Tool и Delete Anchor Point Tool.

Връщането на курсора на мишката върху линия от начертаната вече част на пътечката превръща писалката в инструмент за добавяне на възлова точка и щракването върху линията поставя нова възлова точка.

Връщането на курсора на мишката върху нанесена вече възлова точка превръща писалката в инструмент за изтриване на възлова точка и щракването изтрива възловата точка.

Натискането на клавиш Ctrl временно превръща писалката в Direct Selection Tool и това позволява с влачене да се разместват създадените вече възлови точки и линии.

Натискането на клавиш Alt временно превръща писалката в Convert Point Tool и това позволява с влачене да преместват направляващите точки и така да се променят посоките на допирателните.

Други инструменти за чертане на готови форми

С тези инструменти се създават "живи" фигури. Предпочита се да не се редактират котвените и направляващите точки на тези фигури а само да се подлагат на трансформации - въртене, мащабиране, преместване. За целта, около селектираната фигурата се показват манипулатори. При опит за промяна на отделни части се показва предупредително съобщение, че ако промяната се направи "живата" фигура (live shape) ща се превърне в обикновена пътечка (ordinary path).

Правоъгълник (Rectangle Tool)

Правоъгълник (Rectangle Tool) е инструмент за чертане на жива форма или векторна фигура с форма на правоъгълник. При задържане натиснат клавиш Shift се очертава квадрат. При задържане натиснат клавиш Alt чертането започва от центъра към ъгъла. В четирите ъгъла на правоъгълника има и манипулатори, с влачене на които се придава закръгленост на ъглите.

Елипса (Elipse Tool)

Елипса (Elipse Tool) – чертае елипса. При задържане натиснат клавиш Shift се очертава окръжност. При задържане натиснат клавиш Alt чертането започва от центъра към периферията.

Правилен многоъгълник (Poligon Tool)

Правилен многоъгълник (Poligon Tool) – чертае правилен многоъгълник от центъра навън. Броят на страните на многоъгълника (Sides) се задава върху лентата за избор. Многоъгълникът се оформя и ориентира с влачене на мишката от центъра към един от върховете му.

Допълнителната настройка Star Ratio върху панел Properties, със стойности от 1 до 100%, превръщат многоъгълника в звезда. (1% - най-остри лъчи на звездата, 100% - няма лъчи.)

Линия (Line Tool)

Линия (Line Tool) – чертае права линия със зададена от лентата за избор дебелина (Weight) в пиксели.

Потребителски фигури (Custom Shape Tool)

Потребителски фигури (Custom Shape Tool) е инструмент за създаване на пътечки и фигури, чиито форми за предварително запазени.

Всяка създадена от потребителя фигура може да бъде запазена и използвана по-късно като потребителска фигура. За целта създадената фигура трябва да се селектира от парел Paths и от главното меню да се изпълни команда Edit – Define Custom Shape... Вижте Набори от настройки (Presets) във Фотошоп.

Фигурата, която ще се построи с Custom Shape Tool се избира от падащ списък Shape от лентата за настройки на инструмента. Показваните в този списък фигури се управляват с панел Shapes, който се отваря с команда Windows - Shapes). Фигури, които са били налични в по-стари версии не Фотошоп се добавят с команда от менюто на панела: Legacy Shapes and More.

Панел Пътечки (Paths)

В този панел се виждат пътечките от дадено изображение. Това са пътечките на векторни фигури или отделно създадени пътечки. С име Work Path се означава всяка нова, пътечка, на която още не е зададено друго име. Чрез панела Paths се извършват редица действия с пътечки и подпътечки:

Рисуване по пътечка. Избира се слой, в който ще се рисува. Избира се инструмент за рисуване (четка, или молив, или гума). Селектира се пътечка. Щраква се върху бутон Stroke path width brush в долната лента на панел Paths.

Същото може да се постигне и по друг начин: Избира се слой и инструмент за рисуване, задават се цвят и други характеристики на инструмента за рисуване, а после с мишката в панела Path се влачи необходимата пътечка върху бутона Stroke Path With Brush в долния край на панела.

Да отбележим, че инструментът за рисуване се прилага върху избрания слой, там се променят пикселите, така че да настъпи видима промяна в редактираното изображение. Самата пътечка с нищо не се променя, тя остава абстрактен, математически обект, който може да се използва отново и отново по своето предназначение.

Запълване на област. Избира се слой, в който ще се осъществи запълване. Селектира се пътечка, вътрешността на която определя мястото и формата на областта. От менюто на панела Path или от контекстното меню на пътечката в същия панел се избира командата Fill Subpath. От диалога се избират параметрите на запълване и се щраква OK бутона.

Същия резултат се получава и по друг начин: избира се слой и в панела Paths се влачи с мишката желаната пътечка върху бутона Fill Path With Foreground Color в долния край на панела.

Деселектиране на пътечка. Ако току що е използване дадена пътечка, например за рисуване или запълване по нея, тя остава селектирана и видима на екрана. Това пречи да се види добре резултатът от рисуването. Ето защо е необходимо пътечката да се деселектира за да се скрие, като се щракне с мишката в панел Path, отдолу, под реда с последната пътечка.

Селектиране с пътечка. Селектира се пътечка и се избира командата Make Selection от менюто на панела Paths, от контекстното меню на пътечката или от бутона отдолу в същия панел. Избора от менюто на панела отваря диалог, с който се избира измежду повече възможности, като добавяне (Add to Selection) или изваждане (Substract From Selection) от съществуваща селекция и др. Създава се селекция с формата на пътечката.

Бутонът за създаване на селекция от пътечка може да се използва и като се влачи върху него пътечката, която трябва да се превърне в селекция.

Запазване на пътечка. Всяка пътечка от панела Paths може да бъде запазена като нова пътечка със зададено име. Избира се от менюто на панела командата Save Path. Задава се име на пътечката и се щраква OK бутона. Когато се запазва пътечката Work Path може да се приложи и друг начин: щраква се двойно върху името на пътечката в панела, задава се ново име и се щрака OK бутона.

Изтриване на пътечка. Избира се пътечката от списъка пътечки в панела Paths и се изпълнява командата Delete Path. Командата може да се предизвиква: от менюто на панела, от контекстното меню или от бутончето с икона на кошче в долната част на панела.

Създаване на пътечка от селекция. След като е направена селекция в панела Paths се избира командата Make Work Path от менюто на панела или от бутончето в долната му част.

Специални въпроси относно пътечки

Продължаване на незатворена пътечка

Селектираме пътечката с Path Selection tool. Активираме инструмент Pen tool. Доближаваме курсора до една от крайните котвени точки. До курсора на мишката се появява квадратна иконка...

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3719 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload