Производни, кратни и дробни единици в SI

Страницата е създадена на:22 октомври 2016 и редактирана на:25 април 2022

За измерване на всички останали физични величини, извън основните, в SI се дефинират единици, които се наричат производни единици, защото при въвеждането им се използват други, вече дефинирани единици.

За дефиниране на тези единици се използват връзките, които съществуват между съответните величини и други величини, за които вече има дефинирани единици. Такива връзки могат да произтичат или от приетите определения за съответните величина или от някои физични закони, в който участват тази величини. Например:

1. Единицата за скорост m s 1  (чете се: "метър за секунда" или "метър в секунда") се получава от определението за скорост: v = Δ r Δ t . Като се има предвид, че преместването Δ r  се измерва в метри ( m ), а времето Δ t  в секунди ( s ). Единицата за скорост се получава: [ v ] = m s   = m s 1 .

2. От определението за ускорение: a = Δ v Δ t  се получава единицата за ускорение: [ a ] = m s 1 s = m s 2  (метър за секунда на квадрат).

3. Единицата за сила се дефинира чрез връзката между силата, масата и ускорението, следваща от втория принцип на динамиката: F = ma  и тя е: [ F ] = kg . m . s 2 = N (нютон).

За измерване на големи стойности на величините, за удобство в SI се въвеждат кратни единици. Кратните единици са определен брой пъти по-големи от други единици. Множителите за образуване на кратни единици в SI са строго определени и те са: 10, 100, 1000, 106, 109, 1012, 1015 и 1018. За измерване на малки стойности на величините може да се използват дробни единици. Драбните единици са определен брой пъти по-малки от други единици. Множителите за образуване на дробни единици са: 0,1, 0,01, 0,001, 10-6, 10-9, 10-12, 10-15 и 10-18. Наименованието на една кратна или дробна единица се образува от името на съответната единица, като към него се поставя представка, означаваща множителя, с който е увеличена или намалена съответната единица. Означенията на кратните и дробните единици се образуват от означенията на съответните единици като пред тях се поставя една буква, отговаряща на множителя. Тези представки и букви за означение са следните:

Представка  Международно
означение 
Множител
атоa10-18 0,000000000000000001
фемтоf10-15 0,000000000000001
пикоp10-12 0,000000000001
наноn10-9 0,000000001
микроμ10-6 0,000001
милиm10-3 0,001
сантиc10-2 0,01
дециd10-1 0,1
декаdk101 10
хектоh102 100
килоk103 1000
мегаM106 1000000
гигаG109 1000000000
тераT1012 1000000000000
петаP1015 1000000000000000
ексаE1018 1000000000000000000

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4027 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload