Обекти и класове във Visual Basic

Страницата е създадена на: 6 януари 2022 и редактирана на:20 януари 2022

Документация: Objects and classes - Visual Basic | Microsoft Docs

Windows е операционна система с графичен интерфейс. Повечето стартирани от потребителите приложения показват на екрана на устройството прозорец и графични елементи за комуникация с потребителя: изображения, надписи, полета за попълване и т.н. За програмиране в такава среда се оказват подходящи средствата за обектно ориентирано програмиране, при което играе роля понятието обект.

Обектът е съчетание от данни и алгоритми за обработка на информация, които формират нещо цялостно. Обект е, например, дадено стартирано и управлявано от потребителя приложение, обекти са графичните средства, които това приложение използва като: главен прозорец, бутони, и др.

Visual Basic е език за програмиране, насочен към широко използване на обекти, заради което се казва, че е обектно ориентиран език за програмиране.

Клас (class) във Visual Basic е понятие свързано с обектите, както типовете на променливите са свързани с променливите. Класът е тип обекти. Обектите от един и същи клас притежават еднакъв набор от съставни части, които могат да бъдат полета, свойства, методи и събития. Тези части понякога се наричат членове на класа.

Декларирането на клас следва следната обща схема:

Public Class имеНаКлас
    ' Декларации на полета, свойства, методи и събития
End Class

Обекти от даден клас се създават, като се декларират променливи от типа на този клас, на които се присвояват стойности с оператор New (New Operator - Visual Basic | Microsoft Docs). Например редът:

Dim A As имеНаКлас = New имеНаКлас

декларира променлива с име A от тип имеНаКлас и в паметта заделена на тази променлива изпълняването на оператор New предизвиква записване на необходимата за описване на новия обект информация. Същата декларация може да се запише по-кратко:

Dim A As New имеНаКлас

Ако се пропусне използването на New, новата променлива не се инициализира и при опит да се използва възниква грешка.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 1557 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload