Маса на тяло, единици за маса и сила

Страницата е създадена на:27 октомври 2016 и редактирана на:27 октомври 2016

Свойството на телата да запазват големината и посоката на своята скорост, когато не им действат други тела, се нарича инертност.

Наблюденията показват, че когато на различни тела действа една и съща сила, те променят различно своята скорост, което означава че инертността им е различна. Мярка за инертността е величината маса. Масата на тялото еталон, което казахме, че се използва за измерване на сили, се приема за единица. Масите на другите тела се сравняват като се съпоставят ускоренията, които те получават под действие на сила с големина единица. Големината на масата на едно тяло показва колко пъти ускорението, което получава това тяло е по-малко от ускорението, което получава тялото еталон под действие на една и съща, равна на единица сила.

Опитът показва, че масата на макроскопичните тела е адитивна величина, което означава, че когато две или повече макроскопични тела се съединяват и образува ново тяло, масата на полученото тяло е сума от масите на телата, от които се образува. Това не е така, обаче, с масите на силно взаимодействащи си елементарни частици. Например масата на атомното ядро не е равна на сумата от масите на протоните и неутроните в него, а е по-малка.

Ако не се променя количеството вещество, в дадено макроскопично тяло, т.е. броя на градивните частици в него (молекули, атоми, йони и т.н.), при движение със скорости много по-малки от скоростта на светлината, масата е постоянна величина. С увеличаване на скоростта на телата, обаче, и приближаването й до скоростта на светлината, масата неограничено нараства. Ето защо с нарастването на скоростта, ускоряването на телата до още по-висока скорост става все по-трудно и скоростта на светлината не може да се надвиши.

В SI (международната система измерителни единици) единицата за маса е килограм ( kg ).

Единицата за сила в SI се нарича нютон ( N ) и е производна единица, която се определя чрез единиците за маса ( kg ) и единицата за ускорение ( m . s 2 ): един нютон е силата, която предизвиква ускорение 1 m . s 2 , когато действа на тяло с маса 1 kg ( 1   N = 1   kg . m . s 2 ).

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4150 днес 5
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload