Импулс на механична система

Страницата е създадена на:27 октомври 2016 и редактирана на:27 октомври 2016

Едно или няколко тела, които разглеждаме заедно при решаването на дадена задача от механиката, наричаме механична система.

Всяко от телата в една механична система взаимодейства с други тела - върху дадено тяло действат други тела с различни сили и това тяло от своя страна също действа на тези тела с равни по големина и обратни по посока сили (виж: трети принцип на динамиката). Телата, с които взаимодейства едно разглеждано тяло могат да бъдат тела от същата система или тела извън системата. Силите, които действат на едно тяло в механична система от страна на други тела от същата система наричаме вътрешни сили. Силите, които действат върху телата от една система от страна на външни тела наричаме външни сили.

Когато върху телата от една механична система действат само вътрешни сили, казваме, че системата е затворена, а когато действат и външни сили - отворена.

Нека разглеждаме механична система, състояща се от n  тела. Да означим масите на телата от системата с: m 1 , m 2 , . . . , m n , а скоростите им с: v 1 , v 2 , . . . , v n . Можем да изразим импулса на всяко от телата:

p 1 = m 1 v 1 , p 2 = m 2 v 2 , . . . , p n = m n v n .

Векторната сума p  от импулсите на всички тела от механичната система наричаме импулс на системата:

p = p 1 + p 2 + . . . + p n .

Ако импулсите на телата в системата претърпяват изменения, съответно: Δ p 1 , Δ p 2 , . . . , Δ p n , импулсът на системата p , получава изменение:

Δ p = Δ p 1 + Δ p 2 + . . . + Δ p n

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3157 днес 1
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload