Команди в Linux

Страницата е създадена на:27 ноември 2017 и редактирана на:14 януари 2024

Команди в Linux(колекция връзки)

Тази страница, съдържа кратък справочник на команди, валидни в голяма част от дистрибуциите на Linux, а също така и в други unix-подомни системи, като например macOS. Вижте Команди в macOS Terminal.

apt-get - управление на инсталираните програмни пакети. Изисква права на администратор и обикновено се изпалнява като:
sudo apt-get.
sudo apt-get update - опреснява информацията за наличните в хранилищата пакети.
sudo apt-get --fix-missing update - опцията --fix-missing решава възникващ понякога проблем с лиса на някой пакет в използваното хранилище.
sudo apt-get upgrade - надгражда всички инсталирани пакети до най-новите им версии. Това е обичайната команда за надграждане на цялата система. (Ако надграждането завърши със съобщение, че не всички пакети са надградени се изпълнява команда
sudo apt-get dist-upgrade. При съобщение: "The following packages have been kept back:..." изредените пакети може да се инсталират с sudo apt-get install именатаНаИзреденитеПакети)
sudo apt-get install xxx yyy - сваля и инсталира пакетите с имена xxx, yyy и т.н.

cat пътДоФайл - показва съдържанието на текстов файл.
cat etc/os-release - информация за дистрибуцията на Linux.

chmod - променя атрибутите за достъп до файл.
chmod a+x - прави файла изпълним за всички потребители, които имат достъп до него.

chown или sudo chown - последвано от име на потребител и имена на фалове или директории, прави посочения потребител собственик на посочените файлове и директории.

cp пътДоФайлИлиДиректория пътДоДиректория - копира файл или директория в друга директория.
cp -a пътДоФайлИлиДиректория пътДоДиректория - копиране със запазване на собствеността и правата, а при директория - на цялата структура от поддиректории и файлове в тях.

curl - чете съдържанието на отдалечен адрес и го насочва към стандартния изход.
curl -o имеНаЛокаленФайл отдалеченАдрес - записва съдържанието на отдалечения адрес в локален файл. (cURL: What It Is, And How You Can Use It For Web Scraping)

dig xxx.yy - извършва DNS lookup на домейн и показва резултата върнат от DNS сървърите.

echo $променлива - извежда стойността на променлива, например, $PATH.
echo "Текст" - извежда заградения в "" текст.

ifconfig - показва IP адреса на машината и друга информация относно мрежата.

ip address show - показва IP адреса на машината и друга информация относно мрежата.

hostname - показва мрежовото име на компютър.
hostname -I - показва IP адреса.

ls - показва имената на файловете и директориите от текущата директория.
ls -l - освен имената показва и атрибутите, собствеността и др. информация за файловете и директориите.

lsb_release -a - показва информацията за версията на ubuntu.

ln -s пътДоФайлИлиДиректория пътДоСимволичнаВръзка - създаване на символична връзка до файл или директория.

man имеНаДругаКоманда - показва помощна информация за командата с посоченото име.

mkdir -p new_dir/{bin,lib64} - създава директория new_dir и две поддиректории в нея bin и lib64.

nano - следвана от име на текстов файл. Отваря за редактиране текстовия файл чрез изпълнявана в конзолата програма редактор. (Вижте: Nano)

php - извикване на интерпретатора на PHP.
php -v - показване на версията на PHP.
php --ini - показване на пътя до зареждащите се при изпълнение на PHP файлове с настройки.

scp - означава secure copy - копиране на файлове между отдалечени системи по шифрирана връзка.(How to Use SCP Command to Securely Transfer Files)

ssh user@server.name - отваря терминал, осъществяващ шифрирана връзка с машина server.name за потребителя и с име user. 

sudo - изпълняване с права на администратор на командата, написана след sudo. Преди стартиране изпълнението на командата се иска въвеждане на паролата на администратора.

poweroff - изключване на системата. В някои дистрибуции изисква права на администратор и се изпълнява като
sudo poweroff

tar -xzf имаНаАрхив.tar.gz - разархивиране на файл.

wget - последвана от интернет адрес на файл - изтегля файла.

whoami - показва потребителското име на текущия потребител.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3467 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload