Електронно обучение

Страницата е създадена на:10 април 2018 и редактирана на:10 април 2018

Интернет връзки - в раздел Електронно обучение(колекция връзки).

Наблюдения

В Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България:

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Кандидатите за заемане на академичната длъжност "главен асистент" се оценяват по следните изисквания, ако са приложими за съответната област:

1. учебна работа:

а) аудиторни и извънаудиторни занятия - използване на електронно обучение;

...

Интересно! Защо само в изискванията за "главен асистент" се споменава "електронно обучение"?

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 3017 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload