Записки върху Vectorworks Architect

Страницата е създадена на:13 май 2018 и редактирана на:26 юни 2018

Vectorworks Architect e професионален софтуерен продукт за проектиране, реализиращ идеята за BIM. Софтуерните продукти Vectorworks са придружени от ресурсни библиотеки за различни индустриални сектори. Със софтуера могат да се съдават както 2D чертежи, така и 3D модели на сгради и съоръжения.

Настоящите записки, целят в малък обем да дадат информация за Vectorworks Architect, която за минимално време да ориентира новите потребители на този софтуер в неговите особеностите и практическо използване.

Vectorworks има версии за Windows и Mac, които се различават незначително.

За обучителни цели софтуерът се предоставя безплатно под форма на студентка версия, която използва специален формат на работните файлове, в които е поставено неотстранимо означение, че са създадени със студентска версия.

Система за помощ (Help)

Да обърнем внимание на средствата за получаване на помощ, които е важно да се използват, както с цел бързо напредване в усвояването на софтуера от начинаещи потребители, така и за бързи справки от напредналите:

Интерфейс

Интерфейсът на програмата (разгледайте изображението на страница Application Window) се състои от:

Във Vectroworks е реализирана идеята за работни пространства, които се управляват с командите от подменю Tools -> Workspaces....

Налични са готови работни пространства като: Architect, Designer, Fundamentals, Landmark, Spotlight.

Текущото работно пространство се редактира с командата Еdit Current Workspace, докато с команда Workspaces... се преглеждат и управляват (създават, изтриват, зепазват, зареждат) наличните работни пространства.

Може да се отворят едновременно до 8 файлове с проекти, всеки от които се представя в отделна чертожна област. Чертожните облести се подреждат във вид на прозорци или подстраници със или без заглавия. Чертожните области на отворените проекти се управляват от меню Window, от което се управлява също и показването на палетите с инструменти.

Над всяка чертожна област се намират лентата на изгледа (View Bar), която съдържа интерфейсни елементи за управляване на изгледа на чертожната област и лентата на инструмента (Tool bar), която служи за настройване на текущия инструмент.

Върху лентата на изгледа се намира, например, бутона за промяна на мащаба за разпечатване на изгледа.

Размерът на хартията се настройва с комендата File -> Page Setup... Възможно е чертежът на обекта да се разположи и върху няколко листа и това се задава в диалога Page Setup. В чертожната област, наред с моделирания обект (ако това не е изключено чрез настройка) се изобразява и рамка, съответстваща на границите на хартиения лист (или листове), а също и мрежа (Grid). Показването на рамки на страниците и на хартията се управлява от диалога Page Setup, а показването и гъстотата на мрежата - от команда Tools -> SmartCursor Settings...

Лентата за данни (Data bar) служи за въвеждане на данни по време на изпълнението на команда. Може да бъде подвижна, следваща движението на курсора на мишката, или неподвижна. Настройва се с командите от подменю Window -> Data Bar Options.

Създаване и настройване на файл

Създаването на нови файлове с команда File -> New... позволява избиране на шаблони.

Свойствата на документ се настройват с командите от подменю File -> Dcument Settings. Сред командите на това подменю е Units... - за настройване на мерните единици.

Важни понятия

Класове (Classes)

Класовете и слоевете са средство за организиране на модела. Класовете обединяват обекти със сходна функция (свързани са с въпроса "какво"), докато слоевете обединяват обекти според разположението им в пространството (въпрос "къде").

Всеки обект принадлежи на един клас и на един слой. Принадлежността на даден обект към клас и слой се настройва от палета с информация за обекта (Object Info, Ctrl+I).

Класовете и слоевете се управляват с команда: Tools -> Organization..., Crtl+Shift+O от съответните подстраници на диалога Organization. Свойствате на конкретен клас/слой се редактират след избирането му в списъка в съответната страница на диалог Organization и щракване на бутона "Edit".

Във всеки момент един клас и един слой са активни, което означава, че новосъздаваните обекти се поставят в тях. Активният клас и слой се задават от съответни падащи списъци в лентата на изгледа или чрез поставяне на отметка пред имената им в диалог Organization или в палетата Navigation, Ctrl+Shift+N.

Всеки клас и слой може да се намира в едно от три състояния: видим, невидим или посивен. Състоянието се задава с щракване в съответната колона Visibility в палетата Navigation или в диалог Organization. Върху видимостта и достъпа до класовете и слоевете влияние оказват и командите от подменюта View -> Class Options и View -> Layer Options.

Свойствата на класовете са свързани с изобразяването на обектите, попадащи в тях:
- графични атрибути (Graphic Attributes): запълване или щриховка (Fill), контур (Pen), сянка (Shadow), тесктов стил;
- текстури (Textures);
- описание (Description);
- видимост (Visibility);

Слоеве (Layers)

Два вида:

Слоеве за дизайн (Design layers)

Това са слоевете предназначени за осъществяване на създаването и редактирането на модела.

Слоеве за печат (Sheet layers)

Това са слоеве предназначени за представяне на чертежи на модела, които ще бъдат напечатани на хартия.

Обекти (Objects)

Видове:

Плъг-ин обекти (Plug-in objects)

Обекти контейнери

Групи
Символи

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2862 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload