Електромагнитно поле

Страницата е създадена на:19 октомври 2018 и редактирана на:19 октомври 2018

Електричните и магнитни сили действат между зарядите и когато зарядите се намират на разстояние един от друг, при това, както когато се намират във вакуум, така и когато са заобиколени от вещество. Преносител на електромагнитните сили се явява електромагнитното поле, което съществува около всеки електричен заряд. Свойствата на електромагнитното поле зависят от големината, положението в пространството и начина на движение на електричните заряди, които го създават. Тези свойства се изразяват в това, че електромагнитното поле действа на други електрични заряди, когато се намират или преминават през него.

Електромагнитното поле, създавано от неподвижни заряди се нарича електростатично или електрично поле. Движещите се с постоянна скорост заряди създават освен електрично и магнитно поле. Магнитното поле освен, че се създава от движещи се заряди има още и свойството да действа само на движещи се заряди. Има твърди тела, около който, поради особеностите на техния строеж, съществува постоянно магнитно поле, наречени постоянни магнити. Както електричното, така и магнитното поле се създават от електрични заряди и действат върху електрични заряди, затова те се явяват частни случаи на едно и също поле наречено електромагнитно поле. Електромагнитното поле представлява съвкупността от електричното и магнитното поле, създавани от определени заряди. Нещо повече, както показва опита, между тези полета съществува връзка - променливото електрично поле води до възникване на променливо магнитно поле и обратно, което още повече дава основание тези полета да се разглеждат като единен обект.

Когато стават промени в положението или скоростта на движение на зарядите, създаващи дадено електромагнитно поле, полето се променя, но промените на полето се предават от точка до точка в пространството с крайна скорост. Разпространението на промените в електромагнитното поле в пространството се нарича електромагнитна вълна. Електромагнитните вълни се отличават по честотата на промените на електромагнитното поле, които се извършват в тях. Електромагнитни вълни (подредени по намаляваща честота) са: гама-лъчите, рентгеновите лъчи, ултравиолетовото излъчване, видимата светлина, инфрачервеното излъчване и радиовълните.

Електромагнитни вълни пренасят енергия. Системата от заряди, която излъчва електромагнитни вълни намалява енергията си и това намаление е енергията, която се отнася от излъчваните електромагнитни вълни. Опитът показва, че както излъчването, така и поглъщането на електромагнитни вълни става на малки порции, наречени кванти. Това дава основание да се приеме, че електромагнитните вълни представляват поток от частици - фотони. Оказва се, че фотоните са съставни единици не само на електромагнитните вълни, но и на всяко електромагнитно поле. С други думи, всяко електромагнитно поле се състои от особен вид частици - фотони.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2945 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload