Променливи, типове, присвояване на стойности в езика за програмиране Паскал

Страницата е създадена на:30 януари 2019 и редактирана на:18 юли 2023

Променливи и типове

Променливите дават възможност за обозначаване на съхранявана в паметта на компютъра информация, която може да се променя по време на изпълнение на програмата. Всяка променлива има идентификатор и тип.

Идентификаторът е поредица от символи, с която в програмата се означава съответната информация.

Типът определя каква информация съхранява променливата и от там и какви действия може да се извършат с нея.

В езика Pascal идентификаторите и типовете на променливите задължително се декларират преди използване на променливите в изпълними оператори. Типовете се означават с идентификатори. Част от типовете са определени от правилата на езика Паскал, а други типове може да се дефинират в самата програма, според нейната логика и нуждите за реализиране на алгоритми.

Декларациите на променливи се предхождат от служебна дума var. Всяка декларация съдържа списък от идентификатори на променливи, знак :, идентификатор на тип и завършва с ;. Например:

var a:integer; m,s1,K:real;

В този пример:
a:integer; е декларация на променлива с име a от тип integer.
m,s1,K:real; е декларация на три променливи съответно с имена m, s1 и K, и трите от тип real.

Заложени в езика типове

Споменаваме само някои от най-употребяваните типове:

integer

Променливите от тип Integer са предназначени за запаметяване на цели числа.

real

Променливите от тип real съхраняват реални числа.

string

Променливите от тип string служат за представяне на текстова информация. Всяка променлива от тип string съдържа поредица от символи (букви, цифри, препинателни знаци). Когато в програма на Паскал се изписва текст, който ще се обработва от програмата, този текст се загражда със знак '. Например:

'Моля, въведете число:'
'Възникна грешка'

boolean

Типът boolean го наричаме още логически тип или булев тип. Променливите от този тип, могат да имат само една от две стойности, означавани като true (истина) и false (неистина).

Присвояване на стойности на променливите

Едно от най-честите действия, което програмите извършват е да променят стойностите на променливите. Променянето на стойността на една променлива се извършва с оператор, който наричаме оператор за присвояване. Операторът за присвояване започва с името (идентификатора) на променливата, следвано от знак за присвояване :=, "описание" на новата стойност и завършва с ;. Например:

a := 70;
b:= 4.98;
s:='Резултатът е';

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 4293 днес 4
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload