Процедури, финкции и параметри

Страницата е създадена на:30 януари 2019 и редактирана на:30 януари 2019

Процедури

Процедури, наричаме части от програма, които са обозначени със свои идентификатори. Това позволява изпълнението на тези части да се предизвика, чрез използване на техните идентификатори. В процедури отделяме и описваме действия, които се налага да се извършват многократно и на различни места в програмата. Така се спестява повтарянето на едни и същи групи оператори, съкращава се времето за писане на цялата програма, намалява се вероятността от грешки, намалява се общата дължина на програмния код и програмният код става по-лесен за четене и разбиране.

Функции

Функциите, са части от програма, които, както процедурите, са означени със собствени идентификатори. Предназначението на функциите е да извършват изчисляване на стойност от определен тип (например: число, логическа стойност, низ от символи) и да върнат резултат - изчислената от функцията стойност.

Параметри

Параметрите, служат за предаване на информация, която да бъде подложена за обработка от процедурите и функциите. Някои процедури и функции, нямат нужда от такава информация и те нямат параметри, но други изискват, получаване на параметри. Какви параметри изисква дадена процедура или функция се описва в нейната декларация. Примери:

// декларация на процедура с идентификатор ExampleProc, която не изисква параметри
procedure ExampleProc;
begin
end;
 
// декларация на функция с идентификатор ExampleFu, която връща резултат от тип integer и не изисква параметри
function ExampleFu : integer;
begin
end;
 
// декларация на процедура с идентификатор ExampleProc2 с един параметър от тип real
procedure ExampleProc2( a:real );
begin
end;
 
// декларация на функция с идентификатор ExampleFu2, която връща резултат от тип string
// и изисква два параметъра, съответно от тип real и integer
function ExampleFu2( k:real; b:integer) : string;
begin
end;

За да е пълно описанието на дадена процедура или функция, след декларацията й се изисква да има съставен оператор, започващ с begin и завършващ с end;, който да съдържа изпълнимите оператори, описващи алгоритъма, реализиращ се в процедурата или функцията. Целта на примера е да обърнем внимание на декларациите, а изпълнимите оператори в тях са празни.

Изпълняване на процедури

Когато на дадено място в програма трябва да се изпълнят, действията, които изпълнява дадена процедура, на това място се пише идентификаторът на процедурата, следван от заграден в скоби списък от стойности за нейните параметри, и се завършва с ;. Ако процедурата няма параметри, то след нейния идентификатор веднага се слага ;. За изпълняване на двете процедури от предишния пример трябва да се напишат операторите:

ExampleProc;
ExampleProc2(3.78);

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2562 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload