Изрази

Страницата е създадена на:30 януари 2019 и редактирана на: 5 март 2021

Изразите са средство за описване на последователност от действия, които трябва да се извършат с цел да се получи нова стойност. Например, ако трябва да се получи сумата на две цели числа, едното от които е стойността на променлива a, а другото - числото 45, съставяме израза: a + 45.

Означенията на действия в изразите се наричат оператори за действия. В примера, знакът + е операторът на действието събиране на цели числа.

Стойностите, от които един оператор за действие образува нова стойност, се наричат операнди на този оператор.

В езика Паскал има няколко оператори, които изискват само един операнд. Тези оператори се наричат унарни оператори. Те действат само върху стойността, намираща се непосредствено след оператора.

Повечето оператори за действия са бинарни оператори и те действат върху стойностите намиращи се от двете им страни.

В ролята на операнди в изразите могат да бъдат: константи, променливи, обръщания към функции и други изрази, заградени в скоби.

Изразите в езика за програмиране Паскал приличат на формулите в математиката. Написан с математическа формула израз, в много случаи е възможно лесно да се "преведе" на езика за програмиране Паскал.

Оператори за действия

Операторите за действия имат изисквания за типа на операндите, над които действат. Някои оператори действат само върху едни типове, и възникват грешки, ако се използват с операнди от други типове. Типът на резултата от действието на оператор зависи от типовете на операндите. Да посочим най-често използваните оператори за действия и техните изисквания.

+

Когато операндите са числа, резултатът е число - сума на двете числа. Ако и двата операнда са от тип integer, резултатът е също от тип integer. Ако поне един от операндите е тип real, резултатът е от тип real.

Операторът + се използва и между два операнда от тип string. Тогава резултатът е от тип string и представлява слепване (конкатенация) на двата операнда. Например: изразът 'String1' + 'String2', има стойност 'String1String2'.

-

Операторът - извършва действие изваждане. Изискванията за типовете на операндите са както при оператора за събиране. Ако и двата операнда са от тип integer, резултатът е също от тип integer. Ако поне един от операндите е тип real, резултатът е от тип real.

Операторът - може да бъде и унарен оператор, да действа само върху един операнд, поставен след знака -. Тогава резултатът от действието му е числото със знак противоположен на знака на операнда.

*

* е оператор за умножение. Ако и двата операнда са от тип integer, резултатът е също от тип integer. Ако поне един от операндите е тип real, резултатът е от тип real.

/

Оператор за "точно" деление. Резултатът от делението е от тип real.

div

Цялата част от резултата от делението на цели числа. Операндите задължително са цели числа и резултатът е цяло число.

mod

Остатъкът от делението на цели числа. Операндите задължително са цели числа и резултатът е цяло число.

Кратък справочник на функциите

В този справочник заглавията на описанията на функциите са написани като обръщания към тези функции, ако се използват в изрази. Ако съответната функция изисква един параметър, той е означен с x и е поставен в скоби. След идентификаторите на функции, които не изискват параметри, няма скоби. В описанията са посочени изискванията за тип на параметъра и какъв е типът на резултата от функцията.

StrToInt(x)

Функцията конвертира стойността на параметъра x от тип string в тип integer. Конвертирането завършва успешно, ако стойността на параметъра е поредица от цифри, представляващи валидно цяло число, например: '-20', '3333' и т.н. Ако стойността на параметъра съдържа други символи или прекалено дълга редица от цифри, възниква грешка. Най-често функцията се използва обработване на въвеждана от потребителя информация, защото тази информация се съхранява първоначално във вид на променливи от тип string.

IntToStr(x)

Функцията конвертира стойността на параметъра x от тип integer в тип string. Такова конвертиране се налага, когато трябва да се покаже на екран стойността на променлива от тип integer, защото начините за извеждане на информация на екран изискват информацията да е от тип string.

StrToFloat(x)

Конвертиране на стойността на параметъра x от тип string в тип real. Използва се при обработка на въведена от потребителя информация.

FloatToStr(x)

Конвертиране на стойността на параметъра x от тип real в тип string. Използва се при извеждане на информация на екран.

Математически функции

Следните функции съответстват на посочените срещу всяка от тях математически функции:

abs(x) - `|x|`
arctan(x) - `arctan(x)`
cos(x) - `cos(x)`
exp(x) - `e^x`
sin(x) - `sin(x)`
sqr(x) - `x^2`
aqrt(x) - `sqrt x`

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2489 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload