Приложение No 2 към чл. 3

Страницата е създадена на:16 март 2019 и редактирана на:16 март 2019

Критерии за наблюдение и отчитане на постигнатите резултати от присъщата на държавните висши училища научна и художественотворческа дейност

1. Утвърдени вътрешноинституционални приоритети за научна дейност:

1.1. брой финансирани проекти по съответните приоритети на обща стойност.

2. Научни резултати:

2.1. списък на научните публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници;

2.2. брой научни публикации, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Sсopus);

2.3. брой цитати през отчетния период на изследователския състав на държавните висши училища по данни от Web of Science и Sсopus на научни публикации от предходните две години;

2.4. списък на регистрирани патентни заявки, патенти и патенти,резултат от сключени договори с фирми;

2.5. брой статии в сборници от научни конференции, представени в Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или SCOPUS;

2.6. списък на издадените монографии; 2.7. списък на изнесените спектакли; 2.8. списък на изнесените концерти; 2.9. списък на организираните изложби; 2.10. списък на заснетите филми;

2.11. списък на други художественотворчески прояви (например излъчени радио- и/или телевизионни предавания, написани партитури и т.н.);

2.12. списък на художественотворческите прояви с международно признание, доказани със съответен документ (грамота, сертификат и др.).

3. Брой на изследователския състав на основен трудов договор в държавното висше училище (по смисъла на § 1, т. 2 от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност,

9

осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания" (ДВ, бр. 72 от 2015 г.):

3.1. брой придобили образователна и научна степен „доктор" през съответната година;

3.2. брой привлечени изследователи извън структурата на държавното висше училище (от български и чуждестранни висши училища и научни институции).

4. Констатирани проблеми при изпълнението на финансираните проекти и мерки за тяхното преодоляване.

5. Мерки за осигуряване на публичност на резултатите.

6. Годишен финансов отчет за получените и изразходваните средства, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Забележка. Информацията от т. 2.7 до т. 2.12 се отнася само за държавните висши училища с присъща художественотворческа дейност.

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 611 днес 0
Направено с MyCMS.