Интернет издателство

Страницата е създадена на:11 юни 2016 и редактирана на: 7 февруари 2020

Предварителна бележка от автора: Написах този текст, почти веднага след като спонтанно ми хрумна идеята, описана в него, но с течение на времето, събрах още информация, която показва, че вече съществуват реализации на варианти на подобна идея. Вижте: Open Journal Systems (OJS)(колекция връзки).

Предимства на публикуването в Интернет пред публикуването чрез печат на хартия

Предимства в полза на читателя

 1. Съдържанието в Интернет може да бъде много по-разнообразно - не само текст, но и графика, звук, анимация, представяне на триизмерни обекти, симулиране на процеси, файлове с данни за изтегляне  и др.
 2. Достигането до допълнителна информация в Интернет става лесно и бързо - хипервръзките и машините за търсене доставят допълнителната информация, когато читателят има нужда от такава, за секунди.
 3. Достъпът до електронно съдържание може да е по-евтин от придобиването на копия на хартия.
 4. Обработката на електронно съдържание с цел изследване на същото е по-лесно. Електронното съдържание, например, позволява машинен превод.
 5. Времето от завършване на създаването на съдържанието от неговите автори до стигането му до читатели, може да се сведе до части от секундата.
 6. Съдържанието в Интернет не е непроменимо, запечатало грешките и недостатъците допуснати в момента на издаване. Интернет технологиите позволяват непрекъснато подобряване и актуализиране.

Предимства в полза на авторите

 1. Публикуването в Интернет не е обвързано с наложени от издатели планове и срокове. Моментът на публикуване зависи само от решителността на автора да представи на обществото своя материал.
 2. Публикациите стигат до всички, които ползват Интернет, включително и до повече специалисти в съответните области.
 3. Запознаването на повече специалисти с дадена публикация води до:
  1. Получаване на обратна връзка за качествата на публикацията.
  2. Осъществяване на професионални контакти.
  3. Цитирания.

Полза за обществото и науката

 1. Ускоряване на процеса на публикуване и обмен на научни резултати.
 2. Възможност да използват научни резултати и лица, и организации, които нямат възможност да ги достигнат чрез абонамент или друг платен начин.

Изхождайки от тези предимства и ползи ни се ще да изложим идея за електронно научно издание, което би могло да има авторитета и тежестта на утвърдените издания на хартия.

Към издаване на научни трудове в Интернет, може да се стигне и чрез трансформиране на разпространявани до сега на хартия издания. (Редица печатни списания се публикуват и в Интернет, предимно в pdf формат, но това все още е далеч от идеята, която предлагаме тук.)

Изисквания към предлаганото за публикуване съдържание

 1. При предлагане на материал за публикуване всеки автор декларира, че публикуваният материал е създаден от него и че той носи пълната отговорност за съдържанието на материала, неговата законосъобразност и научна достоверност.
 2. Съдържанието трябва да бъде създадено по утвърдени стандарти за Интернет - html, SVG и др. Вижте: W3C - Standards, а също така да удовлетворява изискванията на търсещите машини за научни публикации.
 3. Всички препратки към източници на информация да представляват хипервръзки, водещи към онлайн публикации или услуги за доставяне на информацията.
 4. Освен подходящите за четене онлайн формати, софтуерът на представящият съдържанието сървър позволява разпечатване и изтегляне за офлайн преглеждане на публикациите.
 5. Печатната форма и форматите за офлайн преглеждане се използват при депозиране на публикациите в традиционни библиотеки.

Защита на авторските права

 1. При предлагане на публикация, всеки автор преминава през процес на идентификация, която доказва, че човекът който предлага материала и означеният в материала автор са едно и също лице.
 2. Всеки съавтор също се идентифицира и от всеки съавтор се получава съгласие за публикуване.
 3. Авторските права са защитени от Закон за авторското право и сродните му права. Публикуваните в Интернет материали се придружават от избрани от автора условия за ползване, с които читателите следва да се съобразяват, защото за нарушаване на тези условия носят съдебна отговорност.

Процес на рецензиране

 1. Всички предлагани за публикуване материали преминават през открит процес на рецензиране от специалисти в съответните области.
 2. Това че процесът е открит означава, че рецензентите и техните рецензии за всяка публикация се обявяват и публикуват в Интернет и придружават съответната публикация. (Може да се обмислят варианти за сляпо рецензиране или анонимност на рецензиите, но такива варианти биха ни отдалечили от принципа за откритост, който бихме желали да се следва.)
 3. Максималният брой рецензии не е ограничен. Всеки удостоверен1, специалист в съответната област може да рецензира и публикува своя рецензия за всяка публикация.
 4. Освен рецензии от специалисти всяка публикация може да събира мнения и от по-широк кръг читатели, както и статистически показатели за присъствието в Интернет: бой преглеждания, харесвания, оценки с рейтинг и др.

1 Удостоверен означава специалист, чиято самоличност е сигурно установена и отговаря на определени критерии за компетентност.

Наукометрични показатели

За всяка публикация могат да се следят, както традиционните индекси на цитирания, така и нови, типични за Интернет показатели:

 1. Брой четения (отваряния на страниците на публикацията).
 2. Бой хипервръзки в други сайтове, които сочат към дадена публикация (аналог на цитиранията в печатната литература).
 3. Съставен по гласувания на читатели рейтинг, включително, например, харесвания в социални медии.
 4. Общ брой споделени мнения за публикацията.
 5. Съотношение на положителни към общ брой оценки.

Отворен или платен достъп

За предпочитане е достъпът до публикациите да бъде свободен, но ако всички участници в реализирането на идеята решат друго, не е изключена и платена форма за достъп. При платена форма за достъп може да се обмисли идеята авторите да получават хонорари за продадените копия от своите публикации.

Практическа реализация на идеята

Свежда се до създаване на сайт, или мрежа от сайтове, предлагащи следните възможности:

 1. Сайтът се организира в подраздели, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.
 2. В оформените според класификатора раздели може да се формират тематични подраздели, посветени на различни кръгове от проблеми по съответните специалности. Тези подраздели съответстват на електронни версии на периодични научни издания - списания, сборници с доклади от конференции, сборници трудове на научни организации. За да не се бяга твърде бързо от традицията могат да се обособяват раздели, носещи определени заглавия като традиционните издания, разделени на томове, броеве и т.н., макар, че динамиката на публикуване в Интернет изобщо може да не е обвързана с такива форми на структуриране на научната информация.
 3. Сайтът или изданията в него се снабдяват с ISSN, ISBN и DOI(колекция връзки) номера и се депозират по законно установения ред.
 4. Регистрират се потребители, които си създават профили в сайта или използват за активиране на профили свои регистрации, например, в сайтовете на научните си организации или в социални мрежи като linkedin.com, ResearchGate.net, Academia.edu, FaceBook и т.н.
 5. Всеки регистриран потребител класифицира своята компетентност съгласно класификатора.
 6. Компетентността се демонстрира чрез посочване на хипервръзки към подходящи страници в Интернет - страници по месторабота, регистрации в други сайтове и т.н.
 7. Извършват се проверки от администратор, които да потвърдят, че профилът е създаден лично от лицето, за което се представя и компетентността му съответства на класификатора.
 8. Всеки регистриран потребител, чрез качване на файлове или инструменти за онлайн редактиране, предлагани от сайта, може да предложи свои материали за публикуване в избран раздел.
 9. Ако предлаганият материал е от няколко съавтори, всеки съавтор трябва да е регистриран на сайта удостоверен потребител. Съавторът, който пръв предлага дадено заглавие дава права за редактиране на ръкописа и на останалите съавтори.
 10. Всеки регистриран потребител, с изисквана от закона компетентност в дадена област, може да напише и изпрати рецензия за публикация от същата област.
 11. Изпратените за публикуване материали се поставят в съответния подраздел, който се избира от автора.
 12. Всеки от предложените за публикуване материали преминава през следните "състояния": предложен, покрил техническите изисквания, непубликувана чернова, публикувана чернова, чакащ рецензиране без публикуване, публикуван без рецензии, публикуван в очакване на рецензия, публикуван и рецензиран.
 13. Състоянието на материалите се визуализира на сайта по подходящ начин: оцветяване, придружаващ графичен знак и др.
 14. Администратор проверява съответствието на материалите с "Изискванията към предлаганото за публикуване съдържание" и ги превключва в следващо състояние "покрил техническите изисквания".
 15. При несъответствие на материалите с изискванията се води диалог с автора, който внася промени до удовлетворяване на изискванията.
 16. Сътрудниците на сайта оказват техническа помощ на авторите за покриване на изискванията.
 17. След покриване на техническите изисквания, авторът избира следващото състояние на материала си:
  • непубликувана чернова - материалът не се вижда на сайта освен от самия автор и сътрудниците на сайта;
  • публикувана чернова - материалът се показва на сайта, но авторът може да продължи да го редактира;
  • чакащ рецензиране без публикуване - материалът не се вижда на сайта освен от специалистите в съответната област, които могат да изготвят рецензии; авторът не може да прави повече промени;
  • публикуван без рецензии - материалът се вижда на сайта, въпреки че няма рецензии, авторът може да го редактира, до момента, в който получи заявка от рецензент, който започва да пише рецензия;
  • публикуван в очакване на рецензия - материалът се вижда на сайта, но не може да се редактира от автора;
 18. Последното състояние на всеки материал, което се получава след набавяне на минималния брой от две рецензии, е:
  • публикуван и рецензиран - материалът е видим на сайта, придружен от получените рецензии; не може повече да се редактира от автора;
 19. Всяка показвана на сайта публикация се придружава от показване на нейните наукометрични показатели, както и показателите на нейните автори: брой публикации, брой цитирания и др.
 20. Сайтът има функционалности:
  • за търсене: по ключови думи, класификация, автори, рейтинги и др.
  • класиране на публикациите и авторите по наукометрични показатели;
  • коментиране на публикациите от регистрираните посетители;
  • изпращане на напомнящи съобщения за различни събития;

Финансови аспекти

Бюджетът на това начинание, следва да бъде обявен публично.

Източниците на финансиране могат да бъдат:

 1. Спонсорство - спонсорите ще бъдат обявени на сайта.
 2. Дарения.
 3. Онлайн реклама.
 4. Такси, за предлаганите услуги - такси за всяка услуга или на абонаментен принцип.

Разходите ще покриват:

 1. Присъствието на сайта в Интернет - хостинг и DNS услуги.
 2. Авторски хонорари и хонорари за рецензиране.
 3. Иницииране и осъществяване на научни изследвания.

Този сайт и предложената идея

Софтуерът на този сайт ще се развива в посока, че той да позволи реализирането на споделената идея.

Стъпки към осъществяване

Дали ще бъде осъществена тази идея зависи от поткрепата, която ще получи.

Няма да е изненада, когато водещите издателства на научна литература започнат да разширяват дейността си и в посока към издаване на материяли в електронен вид с по-богато съдържание, използващо в по-голяма степен възможностите на технологиите. Електронно научно съдържание, което се разпространява в момента, най-често е само електронно представяне (в pdf файлове) на печатната литература, но това едва ли още дълго време ще продължи да е така.

Ако сте прочели тази страница и ви допада описаната идея, или искате да публикувате научни резултати в Интернет, напишете своето мнение отдолу на тази страница или го споделете в Пощенската група в Google.

 

 

Copyright CC BY-ND 4.0.
Посещения на страницата: общо 2835 днес 0
Направено с VanyoG CMS.
Force Reload